Ekstra ordinær generalforsamling

Reminder udsendt mandag den 14.11

Kære medlem
Jeg skriver for at minde om Levende Havs ekstraordinære generalforsamling

27. november kl. 11.00

Vends Motorik- og Naturskole, Gl. Assensvej 46,
5580 Nørre Åby (ca. 5 km fra Middelfart)

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Status og perspektiver for Levende Hav – oplæg og diskussion
a. Erik Bjørn Olsen
b. Kurt Svennevig
c. Ib Ivar Dahl
d. Andre
3. Frokost
4. Forsøg på konklusion af diskussionen under punkt 2.
5. Udmøntning af konklusionen under punkt 4. Eventuelt i form af en gruppe omkring
et arbejdsprogram til fremlæggelse på næste (ordinære) generalforsamling i foråret 2023.
6. Eventuelt

Tilmelding
Af praktiske hensyn (proviant) skal vi have en tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling.
Her kan man også skrive, hvis der er transportproblemer, som vi kan løse i fællesskab.
Tilmelding sendes til ebogmt@gmail.com
Husk betaling af kontingent: 300 kr. (familie), 200 kr. (enkelt), 400 kr. (firma).
Merkur Bank 8401 1010315. Mobile Pay 77209.

Kære Levende Hav medlemmer
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdes den 27. november kl. 11-16.
Sted: Vends Motorik- og Naturskole, Gl. Assensvej 46, 5580 Nørre Åby (ca. 5 km fra Middelfart) 
Hvorfor holde en ekstraordinær generalforsamling?
Når vi ser på Levende Havs aktiviteter siden stiftelsen i 1995, så spænder de vidt – helt i overensstemmelse med foreningens formålsparagraffer. Vi har ytret os i medierne, lavet kampagner og udstillinger, lavet folkeoplysning i bred forstand om livet i havet – i mange tilfælde med fokus på fiskeripolitik og forvaltningen af havets ressourcer. Samtidig har vi været aktive i projekter i den tredje verden under devisen: fisker til fisker. Siden år 2000 har vi brugt kutter
Anton som platform for disse mange tiltag – også i Sverige, Norge og Tyskland.
Vi kan slet ikke sige, at vi har sejret ad helvede til – måske netop det. Der er små lyspunkter under vejs som f.eks. de forventede trawlforbud i bælterne, mærkningsordning for skånsomt fiskeri, stop for klapningen i forbindelse Lynetteholmprojektet, Aahus Havn etc. men de fatale konsekvenser af de omsættelige kvoter, en fejlslagen fiskeriforvaltning med torskebestandens de facto nedfiskning, manglende reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor er blot enkelte eksempler på, at der er meget langt, før vi når til en god økologisk standard.
Levende Hav er en landsforening med medlemmer spredt over det ganske land. En stabil skare på 3-400 personer har i årenes bakket op om foreningens arbejde og ydet økonomisk støtte til drift af foreningens kutter Anton. Men det er aldrig lykkedes at få gang i et decentralt arbejde med havmiljøet, selv om vores vedtægter faktisk omtaler havpolitisk forum som stedet for en lokal aktivitet. Foreningen er blevet styret og drevet af nogle få ildsjæle i bestyrelsen. Her vil jeg blot nævne Knud Andersen, som døde for fire år siden, og Kurt Svennevig Christensen, der senest har været formand, men nu vil have fokus på andre gøremål i forbindelse med havmiljøet.

I den øvrige bestyrelse er der ingen, der kan føre foreningen videre i det spor, som vi har fulgt siden foreningens start. Der skal – måske ikke lægges nye spor – men i hvert fald prioriteres på ny.

Derfor har vi indkaldt til et møde, hvor vi med baggrund i oplæg og grundig diskussion kan lave udspil, der giver mening med at fortsætte eksistensen af Landsforeningen Levende Hav.

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at have et forpligtende forum, der kunne tegne konturerne af foreningens fremtidige fokusområder og arbejdsform. Vi forestiller os, at det kommer til at foregå sådan:

Vi mødes d. 27. november 2022 kl. 11 – 16 på Vends Motorik- og Naturskole, Gl. Assensvej 46,
5580 Nørre Åby (ca. 5 km fra Middelfart)
Endelig forslag til dagsorden sendes i uge 46.
Dagens forløb:
1. Analyse af scenen for Levende Hav (LLH). Hvor er havmiljøet nødlidende, og hvilken rolle
kan vi spille – nationalt og internationalt.
2. Hvilke former kan/skal vores indsats antage?
3. Nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal komme med udspil til LLHs fremtidige virke.
Bestyrelsen er indstillet på, at der indkaldes til endnu en ekstraordinær til foråret 2023, hvor vi i
fællesskab kan drøfte resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde. Men under alle omstændigheder
skal det arbejde, der starter d. 27.11. munde ud i et beslutningsforslag til den ordinære
generalforsamling i marts/april 2023 om foreningens fremtidige kurs og besætning.
Vi tror, at det vil være befordrende for værdien og kvaliteten af vores møde i november, hvis folk
tog sig sammen til at sætte nogle ord på papir, som kunne rundsendes inden mødet. Alle bidrag
modtages med tak på mail: ebogmt@gmail.com.
Her er par stikord til afsæt:
– Gør LLH en forskel i forhold til de andre foreninger, der beskæftiger sig med havet? Hvad med
samarbejde?
– Hvad mangler for, at vi kan tale om god miljømæssig standard?
– Hvad med aquakultur som havbrug?
– Kan vi få indflydelse på Havplanen?
– Hvad med den internationale dimension i LLHs arbejde.
– Hvad kan/skal kutter Anton bruges til?
– Det folkeoplysende arbejde med havets naturhistorie.
– Monitorering af spildevandsudledninger – klapning – iltsvind
– Muslingsdyrkning og – skab.
Tilmelding
Af praktiske hensyn (proviant) skal have en tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling d. 27. november. Her kan man også skrive, hvis der er transportproblemer, som vi kan løse i fællesskab.
Tilmelding sendes til ebogmt@gmail.com

BEMÆRK: kontingentet for 2022 skal være betalt før generalforsamlingen (kan efter aftale betales på dagen).  Kontingentet: For enkeltmedlemmer 200 kr./år For Familier 300 kr. For firmaer og organisationer 400 kr./år. Man kan betale på følgende måde: Mobilepay på nummer: 77209 eller Merkur Bank: reg. nr. 8401 konto nummer: 1010315

Best regards/Venlig hilsen
Erik Bjørn Olsen
Levende Hav/Living Sea 
Solsikkevej 10
DK-8500 Grenaa
Cell + 45 26816095
www.levendehav.dk

Blåmuslinger til debat i Middelfart

Levende Hav med kutter Anton deltager også år i Klimafolkemødet i Middelfart 1. til 3 september. Med udstillinger og kampagnen “Gi´Mig Torsken Tilbage”.

I år har vi også en bogudgivelse fredag, hvor Ib Ivar Dahl præsenterer sin seneste bog “Den Sidste, en højaktuel samtidsfortælling om en kystfiskerfisker og hans liv et sted ved de indre danske farvande. Han fisker, som han havde lært det af sin far og farfar, dels med bundgarn i efterårsmånederne, når blankålene trækker, og dels med sin garnbåd fra jul og resten af året efter konsumfisk. Den tiltagende forringelse af øhavets miljøtilstand, beskæring af torskekvoten på 88 procent i farvandet og lukning af ålefiskeri fra den første november 2022 tvinger ham til at omlægge sit på alle måder naturskånsomme fiskeri. I samme periode, i skyggen af krigen i Ukraine og forstærket af fiskerens problemer knager ægteskabet. Tynget af problemerne, der hober sig op, skriver han sin fortælling og sine dagbogsnotater. Med ophobet bitterhed over tingenes tilstand protesterer han på en anderledes og helt personlig måde.”

Alle er velkomne.

Lørdag kl. 14 er der bred debat i teltet med fokus på muslinger og opdræt af muslinger. Inviterede er bl.a.: Allan Buch, Steen Ulnits, Maria Reumert Gjerding, Lars Rytter, Jørn Chemnitz, Wittrup Seafood, Vilsund Blue, Jens Kjerulf Petersen, Lea Wermelin, Rasmus Prehn.

Dertil er der udgivet et kompendium som kan downloades HER

Referat fra mødet i Middelfart:

Referat:
Muslingemødet 3. september 2022 i Landsforeningen Levende Havs ved LLH´ kutter Anton i telt på kajen ved Klimafolkemødet i Middelfart.

Projektudvalget for Havpolitisk Forum, LLH ønskede at fremlægge sit kompendium af tilgængelige videnskabelige rapporter for relevante personer inden for dyrkning og fiskeri af muslinger med det
formål at få en saglig respons på rapporterne og samtale om deres emner.
Indbudte var:
– Jens Kjærulf, DTU og Skaldyrscentret Nykøbing Mors. – Afbud pga. ferie.
– Jon Chr Svendsen DTU. Afbud pga. ferie.
– Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening. Afbud uden særlig begrundelse.
– Glyngøre Blue. Afbud uden særlig begrundelse.
– Forfatter Steen Ulnits. Afbud pga. ferie.
– Wittrup Seafood med et afbud med denne skr. begrundelse:
“Efter at have læst hele kompendiet om muslinger og jeres holdninger til erhvervet og den viden der findes på området, er der ikke mulighed for en seriøs dialog med jer. I er ikke interesseret i at
noget kommercielt erhverv kan eksistere og ønsker alt lukket. Vi fra Wittrup Seafood stiller ikke op til paneldebat.
Med venlig hilsen / Kind Regards Stig Wittrup”

Til stede var:

Indbudte:
Lars Erik Holtegaard, Dansk Aquakultur
Jørn Chemnitz, Formand Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune.
Flemming Højgaard Madsen. Efter aftale med Steen Ulnits.
Og LLH´s udvalg. Havpolitisk Forum om muslinger:
Mads Brodersen, Vends Motorik og natur.
Ejvind Jensen, fritidsfisker, Kalø Vig.
Ib Ivar Dahl, formand Helnæs Bugts Fiskeriforening.

Referat fra mødet:
Ib: Påtager sig rollen som ordstyrer.
Mads: Opfordrer til, at indlæg refererer og tager stilling til de i kompendiet nævnte rapporter.
Ib: Fortæller om sin opvækst ved Vejle Fjord, hvor der i halvtredserne blev skrabet muslinger dels
fra kuttere og dels fra pramme med håndbrejle.

Referer til muslingerapporter fra Helnæs Bugt, som viser resultatet af dyrkning af muslinger på
liner, som blev udlagt som biogent rev og siden har skabt nye muslingerev i fjorden, og dermed
har skabt forudsætning for en fjord i relativ god økologisk balance, hvor DTU´s rapporter viser
forbedret biodiversitet på revene.

Stiller spørgsmål ved Privatisering af havet til industriel produktion af linemuslinger.

Mads, Beretter om naturvejledning omkring Lillebælt – markant forandring i de seneste 50 år.
Jørn: Fritidsfisker og dykker- jæger, Kolding Fjord og Lillebælt. Fortæller om bestræbelser på
genetablering af ålegræs i Kolding fjord. Nævner 1987 vandmiljøplanerne. 2010 i realiteten fra 2000 nedgang i torskefiskeriet.
Definerer, bæredygtighed = hvis man kan blive ved. Nævner at, i Kolding Kommunes store opland har 10% ikke rensning af spildevand, dette siver så
urenset til havet. Vil arbejde for, at der i Naturpark Lillebælt lukkes totalt for enhver form for fiskeri med
bundslæbte redskaber.

Ejvind: Fortæller om kompendiets afsnit om letvægtstrawl. Der er tab af arter i skæbesporet Der foreligger også videnskabelig dokumentation for, at 4 måneder efter, at et letvægtstrawl har
været trukket hen over en muslingebanke i Limfjorden, var tabet af arter i slæbesporet på 44% i forhold til kontrolområdet.

Ifølge rapporten er det øjensynlig første gang, at man har forsøgt at kvantificere tab af arter som følge af muslingeskrab med det siden 2013 lovpåbudte letvægtstrawl.

Lars: Dambrugserhvervet – renser godt. Vi skal til at tænke på en anden måde. Vi skal have vores mad fra havet, så skal vi nok passe på det. Jeg sidder her med glæde så vi kan få en god diskussion.
Følge kostrådene – det har en klimaeffekt. Kropstemperaturen til forskel på dyr og fisk. Fisk er vekselvarme og kan spare energi. Muslingerne spiser nogle af næringssaltene
Nykøbing Mors/Limfjorden er centralt for skaldyrsproduktionen i DK. Skaldyrscentret – Forklarer effekten af skraberiet. NY form for blød bund, nu bliver bakterierne omsat vha. Svovl – det fører til
flydende, blød bund. GUGFonden bevillinger som kompenserer for filtreringen for den øgede næringsudledning.

Ib: skrabning i natur2000 området. Det er bemærkelsesværdigt, at en fredning af biogene rev i natura 2000 områder ikke er foretaget, på trods af, at dette har været et krav i flere år.
Dyrkning af muslinger i vandsøjlen på en bæredygtig måde anser vi som en god metode til at skaffe føde til mennesker.

Lars: Man må adskille fjernelsen af kvælstof og hvem der profiterer af det. Havplanen er udtryk for at muslingenefarmenes arealer reduceres. Tidligere var hele havet potentielt til dyrkning.

På dette tidspunkt var tidsplanen overskredet med 20 min. Vi modtager enkelte spørgsmål fra publikum og besvarer dem kort.

Da Flemming Højgaard Madsen valgte at forlade mødet før afslutning, er hans kommentarer ikke medtaget i referat.

Referenternes bemærkning: Det noteres, at Lars ikke refererer eller tager stilling til nogle af kompendiets videnskabelige rapporter, men udtaler sig generelt om dyrkning og opfiskning af muslinger.

Referenter: Erik Bjørn Olsen skriver stikord, som Ib Ivar Dahl har samlet.

Referat fra det Havpolitiske Forum i Middelfart

 

Gi Mig Torsken Tilbage

Gí’ mig torsken tilbage

På Folkemødet i Allinge 2022 lancerer Landsforeningen Levende Hav kampagnen ”Gí’ mig torsken tilbage”.  Med kampagnen giver vi fiskeripolitikken og fiskeindustrien ansvaret for, at torsken er ved at være opfisket i de danske farvande. Inspireret af Natasjas sang siger vi: Vi vil ikke have skidtfisk, krabber og iltsvind, vi vil have torsk.

De ansvarlige forsøger med rapporter, logbøger, kameraer og landingsforpligtigelser at beskytte torsken, og lige meget hjælper det. Torsken forsvinder. Vi ved, hvor meget der landes af torsk, men vi ved ikke, hvor mange torsk, der fanges. Hvis torsken igen skal være en væsentlig faktor for havmiljøet og klimaet, så skal vi stoppe med at fange torsk.

Torsken skal tilbage i de danske farvande for at redde havnaturen og klimaet. I de seneste 30 år har vi fjernet en mio. tons gydende torsk i Østersøen og de indre farvande. Det er intet mindre end en menneskeskabt naturkatastrofe.

Vi vil have torsken tilbage, og kan fiskeriet ikke kan levere, så må det stoppe.

Det eneste forsvar for et fortsat fiskeri af torsk er et forsvar for fiskeriet selv. Et stop for fangsten af torsk vil stoppe dele af dansk fiskeri, siger industrien. Det er muligt, men så må det fiskeri stoppe, for havnaturen og klimaet er vigtigere end et erhvervsfiskeri, der ikke kan fiske uden bifangsten af torsk.

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen

Kutter Anton pt. Folkemødet 2022 Allinge Havn.

Telefon 53347107 mail: llh@levende-hav.dk

www.levendehav.dk

 

Læs mere HER i Levende Hav redegørelse om torsken.

Strandfodring, havets råstoffer, livet i havet og klimaet

En flod af vand og sort havbund på Ferring Strand maj 2022

 

Strandfodringen https://kyst.dk/media/80415/kystfodring.pdf på den Jyske vestkyst blev sat i gang for 20 år siden og siden er det pumpet mange mio. m3 sand ind på stranden og op på for-kysten. (I 2022 skal der pumpes 4.5 mio. m3 sand op på den jyske vestkyst på strækningen fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i syd.

Fodringen af stranden i 2022, her ved Ferring (300 meter fra Levende Havs kontor), er nu ved at være afsluttet. 700.000 m3 sand er hentet, 10 km ud for Bovbjerg Fyr, sejlet ind til Ferring og pumpet op en 3 km lang kyststrækning ind mod Ferring fjord.

Formålet er at beskytte ejendomme på kysten ved at give havet noget at tage af, så diget holder til sikringen af de ejendomme der ligger ved kysten.

Strand- og kystfodringen foregår mange steder på den jyske vestkyst, med deraf følgende ødelæggelser af havmiljøet og klimaet. Klimaet fordi strandfodringen er meget energikrævende for der bruges forholdsvis meget fossile energi i hele processen med sejlads, pumper, infrastruktur etc.

Dertil skal lægges at strandfodringen også frigiver bundet CO2, dvs. organisk kulstof, som ellers lå bundet under havbunden og som med strandfodringen lægges frit og omsættelig, med det resultat at algerne får bedre vækstbetingelser.

Mågernes fest

Vi ved det ikke, men det er sandsynligt at de næringsstoffer som fritlægges, kan være hovedårsagen til de store algeopblomstringer der hvert år finder sted på den jyske vestkyst. Vi ved med sikkerhed at al det kulstof burde blive liggende under havbunden til evig tid, af hensyn til klimaet og vores fælles fremtid som mennesker her på kloden.

Hvad nytter eksempelvis de vandmiljøplaner, som har kostet os alle sammen et trecifret mia., beløb siden 1980’erne, til at få stoppet udvaskningen af næringsstoffer fra landbrug, industri og husholdningen, når vi i samme perioder frilægger større og større områder af havbunden ved indvindinger af råstoffer fra havet?

Spørgsmålet i dag er derfor det samme som for 20-30 år siden, da man startede med denne form for kystsikring: er det fornuftig, er det prisen, målt på naturen, klimaet og pengene værd?

Vi, og andre organisationer som kæmper for livet i havet, har ikke formået at overbevise de ansvarlige om at strandfodringen burde stoppes for denne form for kystsikring ødelægger havnaturen, det har været en pris man var villig til at betale for at få beskyttet de kostbare byggegrunde i havstokken.

Nu er håbet at vores nye og mere fælles viden om klimaforandringer, og deraf følgende flere storme og havvandsstigninger, få os til at tænke os mere om.

For det er jo ikke en naturlov at vi skal bo på kysten. Nede mod vest her fra Levende Hav kontoret, nede på stranden koster et hus flere mio. kroner. 2-3 km øst herfor ligger ex. Bonnet. Her står husene tomme og de koster intet, her søger man støtte til at få husene revet ned. Der er også smukt i Bonnet, men folk med penge vil bo på kysten – åbenbart koste hvad det koste vil.

Målt på havnaturen er strandfodringen en menneskeskabt katastrofe, målt på selve kyststrækning, havstokken og de kystnære farvande og havet. Det er en katastrofe og det også, uanset de mange COWI, Rambøll, Orbicon VVM-miljørapporter der følger med strandfodringen. I dem alle læser man altid ”målt i forhold til baggrunden, hele havet og kysten, udgør de 4.5 mio. m3 ikke det store problem for livet i havet”.

I dette område her ved kysten og ud til Jyske Rev er der hentet flere hundrede mio. m3 sand, sten og ral i de seneste 20-30 år. Det er en helt ny industri og med hver eneste tilladelse følger en VVM-rapport. Kystfarvandene og de områder ude i havet, hvor man henter sandet til strandfodringen, efterlades som en ørken, og sandsynligheden for at livet vender tilbage til de områder, inden man igen skal kystfodre, er minimal.

Jyske Rev ligger nu øst for Thyborøn

Det er meget voldsomme naturindgreb og ligesom der sættes spørgsmålstegn ved projekter som Lynetteholm, Aarhus Havn, Jyske rev bør man selvfølgelig også sætte spørgsmålstegn ved de ødelæggelser der følger med strandfodringen, men det gør man ikke, det er bare noget man gør og det koster samfundet mia. af kroner til betalingen af Rode-Nielsens maskiner og mandskab.

Rode-Nielsen, NCC, Krogh A/s og mange andre, herunder store hollandske firmaer, er også blevet integreret i problemet. De firmaer er eksploderet i vækst og udgør nu en betydelig magtfaktor i hele sagen. Der strandfodres og udbygges havne i en hast som aldrig før. Thyborøn havn levede af fiskeriet, nu lever havnen af råstoffer og ingen kan i dag, med sikkerhed sige, om råstof-industriens vækst de sidste 20-30 år, også kan være årsagen til de færre og færre fisk der landes på den jyske vestkyst.

Når man her fra Levende Havs kontor ser ned på Ferring Strand, kan man ikke lade være med at tænke over, hvorfor de sommerhuse ikke er bygget på pæle? Hvorfor er dette område ikke et stort sammenhængende vådområde, hvor folk kommer til og fra deres huse på gangbroer eller små både, hvorfor ikke? Det sker mange andre steder i verden, hvorfor ikke Ferring Strand?

Det kan man så tænke over, mens man regner på de ødelæggelser der følger med strandfodringen; på klimaet der bliver belastet med de store mængder af klimagasser osv.

Link til dokumenter, redegørelser og firmaer:

https://kyst.dk/media/85115/miljoevurdering-af-faellesaftalen-for-lodbjerg-nymindegab.pdf

https://kyst.dk/media/86773/sammenfattende-redegoerelse-miljoevurdering-faellesaftale-lodbjerg-nymindegab.pdf

https://kyst.dk/kyster-og-klima/sandfodring-paa-vestkysten/ bemærk at der intet står om naturødelæggelserne under ”generelle ulemper”. Ødelæggelserne af livet i havet får ikke Kystdirektoratet og dermed de ansvarliges opmærksomhed.

https://rohde-nielsen.dk/

https://rohde-nielsen.dk/fl%C3%A5de/sandsugere-og-grab-dredgers

Råstoflager ved Thyborøn

Thyborøn set fra havet

Der hentes 100.000 m3 i Thyborøn Kanal – i første omgang

Ferring strand, der er også maskiner på land der skal være med til at fodre stranden

Hvorfor og hvordan stranden fodres kan læses på gummigeden.