Blåmuslinger til debat i Middelfart

Levende Hav med kutter Anton deltager også år i Klimafolkemødet i Middelfart 1. til 3 september. Med udstillinger og kampagnen “Gi´Mig Torsken Tilbage”.

I år har vi også en bogudgivelse fredag, hvor Ib Ivar Dahl præsenterer sin seneste bog “Den Sidste, en højaktuel samtidsfortælling om en kystfiskerfisker og hans liv et sted ved de indre danske farvande. Han fisker, som han havde lært det af sin far og farfar, dels med bundgarn i efterårsmånederne, når blankålene trækker, og dels med sin garnbåd fra jul og resten af året efter konsumfisk. Den tiltagende forringelse af øhavets miljøtilstand, beskæring af torskekvoten på 88 procent i farvandet og lukning af ålefiskeri fra den første november 2022 tvinger ham til at omlægge sit på alle måder naturskånsomme fiskeri. I samme periode, i skyggen af krigen i Ukraine og forstærket af fiskerens problemer knager ægteskabet. Tynget af problemerne, der hober sig op, skriver han sin fortælling og sine dagbogsnotater. Med ophobet bitterhed over tingenes tilstand protesterer han på en anderledes og helt personlig måde.”

Alle er velkomne.

Lørdag kl. 14 er der bred debat i teltet med fokus på muslinger og opdræt af muslinger. Inviterede er bl.a.: Allan Buch, Steen Ulnits, Maria Reumert Gjerding, Lars Rytter, Jørn Chemnitz, Wittrup Seafood, Vilsund Blue, Jens Kjerulf Petersen, Lea Wermelin, Rasmus Prehn.

Dertil er der udgivet et kompendium som kan downloades HER

Referat fra mødet i Middelfart:

Referat:
Muslingemødet 3. september 2022 i Landsforeningen Levende Havs ved LLH´ kutter Anton i telt på kajen ved Klimafolkemødet i Middelfart.

Projektudvalget for Havpolitisk Forum, LLH ønskede at fremlægge sit kompendium af tilgængelige videnskabelige rapporter for relevante personer inden for dyrkning og fiskeri af muslinger med det
formål at få en saglig respons på rapporterne og samtale om deres emner.
Indbudte var:
– Jens Kjærulf, DTU og Skaldyrscentret Nykøbing Mors. – Afbud pga. ferie.
– Jon Chr Svendsen DTU. Afbud pga. ferie.
– Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening. Afbud uden særlig begrundelse.
– Glyngøre Blue. Afbud uden særlig begrundelse.
– Forfatter Steen Ulnits. Afbud pga. ferie.
– Wittrup Seafood med et afbud med denne skr. begrundelse:
“Efter at have læst hele kompendiet om muslinger og jeres holdninger til erhvervet og den viden der findes på området, er der ikke mulighed for en seriøs dialog med jer. I er ikke interesseret i at
noget kommercielt erhverv kan eksistere og ønsker alt lukket. Vi fra Wittrup Seafood stiller ikke op til paneldebat.
Med venlig hilsen / Kind Regards Stig Wittrup”

Til stede var:

Indbudte:
Lars Erik Holtegaard, Dansk Aquakultur
Jørn Chemnitz, Formand Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune.
Flemming Højgaard Madsen. Efter aftale med Steen Ulnits.
Og LLH´s udvalg. Havpolitisk Forum om muslinger:
Mads Brodersen, Vends Motorik og natur.
Ejvind Jensen, fritidsfisker, Kalø Vig.
Ib Ivar Dahl, formand Helnæs Bugts Fiskeriforening.

Referat fra mødet:
Ib: Påtager sig rollen som ordstyrer.
Mads: Opfordrer til, at indlæg refererer og tager stilling til de i kompendiet nævnte rapporter.
Ib: Fortæller om sin opvækst ved Vejle Fjord, hvor der i halvtredserne blev skrabet muslinger dels
fra kuttere og dels fra pramme med håndbrejle.

Referer til muslingerapporter fra Helnæs Bugt, som viser resultatet af dyrkning af muslinger på
liner, som blev udlagt som biogent rev og siden har skabt nye muslingerev i fjorden, og dermed
har skabt forudsætning for en fjord i relativ god økologisk balance, hvor DTU´s rapporter viser
forbedret biodiversitet på revene.

Stiller spørgsmål ved Privatisering af havet til industriel produktion af linemuslinger.

Mads, Beretter om naturvejledning omkring Lillebælt – markant forandring i de seneste 50 år.
Jørn: Fritidsfisker og dykker- jæger, Kolding Fjord og Lillebælt. Fortæller om bestræbelser på
genetablering af ålegræs i Kolding fjord. Nævner 1987 vandmiljøplanerne. 2010 i realiteten fra 2000 nedgang i torskefiskeriet.
Definerer, bæredygtighed = hvis man kan blive ved. Nævner at, i Kolding Kommunes store opland har 10% ikke rensning af spildevand, dette siver så
urenset til havet. Vil arbejde for, at der i Naturpark Lillebælt lukkes totalt for enhver form for fiskeri med
bundslæbte redskaber.

Ejvind: Fortæller om kompendiets afsnit om letvægtstrawl. Der er tab af arter i skæbesporet Der foreligger også videnskabelig dokumentation for, at 4 måneder efter, at et letvægtstrawl har
været trukket hen over en muslingebanke i Limfjorden, var tabet af arter i slæbesporet på 44% i forhold til kontrolområdet.

Ifølge rapporten er det øjensynlig første gang, at man har forsøgt at kvantificere tab af arter som følge af muslingeskrab med det siden 2013 lovpåbudte letvægtstrawl.

Lars: Dambrugserhvervet – renser godt. Vi skal til at tænke på en anden måde. Vi skal have vores mad fra havet, så skal vi nok passe på det. Jeg sidder her med glæde så vi kan få en god diskussion.
Følge kostrådene – det har en klimaeffekt. Kropstemperaturen til forskel på dyr og fisk. Fisk er vekselvarme og kan spare energi. Muslingerne spiser nogle af næringssaltene
Nykøbing Mors/Limfjorden er centralt for skaldyrsproduktionen i DK. Skaldyrscentret – Forklarer effekten af skraberiet. NY form for blød bund, nu bliver bakterierne omsat vha. Svovl – det fører til
flydende, blød bund. GUGFonden bevillinger som kompenserer for filtreringen for den øgede næringsudledning.

Ib: skrabning i natur2000 området. Det er bemærkelsesværdigt, at en fredning af biogene rev i natura 2000 områder ikke er foretaget, på trods af, at dette har været et krav i flere år.
Dyrkning af muslinger i vandsøjlen på en bæredygtig måde anser vi som en god metode til at skaffe føde til mennesker.

Lars: Man må adskille fjernelsen af kvælstof og hvem der profiterer af det. Havplanen er udtryk for at muslingenefarmenes arealer reduceres. Tidligere var hele havet potentielt til dyrkning.

På dette tidspunkt var tidsplanen overskredet med 20 min. Vi modtager enkelte spørgsmål fra publikum og besvarer dem kort.

Da Flemming Højgaard Madsen valgte at forlade mødet før afslutning, er hans kommentarer ikke medtaget i referat.

Referenternes bemærkning: Det noteres, at Lars ikke refererer eller tager stilling til nogle af kompendiets videnskabelige rapporter, men udtaler sig generelt om dyrkning og opfiskning af muslinger.

Referenter: Erik Bjørn Olsen skriver stikord, som Ib Ivar Dahl har samlet.

Referat fra det Havpolitiske Forum i Middelfart

 

Gi Mig Torsken Tilbage

Gí’ mig torsken tilbage

På Folkemødet i Allinge 2022 lancerer Landsforeningen Levende Hav kampagnen ”Gí’ mig torsken tilbage”.  Med kampagnen giver vi fiskeripolitikken og fiskeindustrien ansvaret for, at torsken er ved at være opfisket i de danske farvande. Inspireret af Natasjas sang siger vi: Vi vil ikke have skidtfisk, krabber og iltsvind, vi vil have torsk.

De ansvarlige forsøger med rapporter, logbøger, kameraer og landingsforpligtigelser at beskytte torsken, og lige meget hjælper det. Torsken forsvinder. Vi ved, hvor meget der landes af torsk, men vi ved ikke, hvor mange torsk, der fanges. Hvis torsken igen skal være en væsentlig faktor for havmiljøet og klimaet, så skal vi stoppe med at fange torsk.

Torsken skal tilbage i de danske farvande for at redde havnaturen og klimaet. I de seneste 30 år har vi fjernet en mio. tons gydende torsk i Østersøen og de indre farvande. Det er intet mindre end en menneskeskabt naturkatastrofe.

Vi vil have torsken tilbage, og kan fiskeriet ikke kan levere, så må det stoppe.

Det eneste forsvar for et fortsat fiskeri af torsk er et forsvar for fiskeriet selv. Et stop for fangsten af torsk vil stoppe dele af dansk fiskeri, siger industrien. Det er muligt, men så må det fiskeri stoppe, for havnaturen og klimaet er vigtigere end et erhvervsfiskeri, der ikke kan fiske uden bifangsten af torsk.

For flere oplysninger kontakt Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen

Kutter Anton pt. Folkemødet 2022 Allinge Havn.

Telefon 53347107 mail: llh@levende-hav.dk

www.levendehav.dk

 

Læs mere HER i Levende Hav redegørelse om torsken.

Strandfodring, havets råstoffer, livet i havet og klimaet

En flod af vand og sort havbund på Ferring Strand maj 2022

 

Strandfodringen https://kyst.dk/media/80415/kystfodring.pdf på den Jyske vestkyst blev sat i gang for 20 år siden og siden er det pumpet mange mio. m3 sand ind på stranden og op på for-kysten. (I 2022 skal der pumpes 4.5 mio. m3 sand op på den jyske vestkyst på strækningen fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i syd.

Fodringen af stranden i 2022, her ved Ferring (300 meter fra Levende Havs kontor), er nu ved at være afsluttet. 700.000 m3 sand er hentet, 10 km ud for Bovbjerg Fyr, sejlet ind til Ferring og pumpet op en 3 km lang kyststrækning ind mod Ferring fjord.

Formålet er at beskytte ejendomme på kysten ved at give havet noget at tage af, så diget holder til sikringen af de ejendomme der ligger ved kysten.

Strand- og kystfodringen foregår mange steder på den jyske vestkyst, med deraf følgende ødelæggelser af havmiljøet og klimaet. Klimaet fordi strandfodringen er meget energikrævende for der bruges forholdsvis meget fossile energi i hele processen med sejlads, pumper, infrastruktur etc.

Dertil skal lægges at strandfodringen også frigiver bundet CO2, dvs. organisk kulstof, som ellers lå bundet under havbunden og som med strandfodringen lægges frit og omsættelig, med det resultat at algerne får bedre vækstbetingelser.

Mågernes fest

Vi ved det ikke, men det er sandsynligt at de næringsstoffer som fritlægges, kan være hovedårsagen til de store algeopblomstringer der hvert år finder sted på den jyske vestkyst. Vi ved med sikkerhed at al det kulstof burde blive liggende under havbunden til evig tid, af hensyn til klimaet og vores fælles fremtid som mennesker her på kloden.

Hvad nytter eksempelvis de vandmiljøplaner, som har kostet os alle sammen et trecifret mia., beløb siden 1980’erne, til at få stoppet udvaskningen af næringsstoffer fra landbrug, industri og husholdningen, når vi i samme perioder frilægger større og større områder af havbunden ved indvindinger af råstoffer fra havet?

Spørgsmålet i dag er derfor det samme som for 20-30 år siden, da man startede med denne form for kystsikring: er det fornuftig, er det prisen, målt på naturen, klimaet og pengene værd?

Vi, og andre organisationer som kæmper for livet i havet, har ikke formået at overbevise de ansvarlige om at strandfodringen burde stoppes for denne form for kystsikring ødelægger havnaturen, det har været en pris man var villig til at betale for at få beskyttet de kostbare byggegrunde i havstokken.

Nu er håbet at vores nye og mere fælles viden om klimaforandringer, og deraf følgende flere storme og havvandsstigninger, få os til at tænke os mere om.

For det er jo ikke en naturlov at vi skal bo på kysten. Nede mod vest her fra Levende Hav kontoret, nede på stranden koster et hus flere mio. kroner. 2-3 km øst herfor ligger ex. Bonnet. Her står husene tomme og de koster intet, her søger man støtte til at få husene revet ned. Der er også smukt i Bonnet, men folk med penge vil bo på kysten – åbenbart koste hvad det koste vil.

Målt på havnaturen er strandfodringen en menneskeskabt katastrofe, målt på selve kyststrækning, havstokken og de kystnære farvande og havet. Det er en katastrofe og det også, uanset de mange COWI, Rambøll, Orbicon VVM-miljørapporter der følger med strandfodringen. I dem alle læser man altid ”målt i forhold til baggrunden, hele havet og kysten, udgør de 4.5 mio. m3 ikke det store problem for livet i havet”.

I dette område her ved kysten og ud til Jyske Rev er der hentet flere hundrede mio. m3 sand, sten og ral i de seneste 20-30 år. Det er en helt ny industri og med hver eneste tilladelse følger en VVM-rapport. Kystfarvandene og de områder ude i havet, hvor man henter sandet til strandfodringen, efterlades som en ørken, og sandsynligheden for at livet vender tilbage til de områder, inden man igen skal kystfodre, er minimal.

Jyske Rev ligger nu øst for Thyborøn

Det er meget voldsomme naturindgreb og ligesom der sættes spørgsmålstegn ved projekter som Lynetteholm, Aarhus Havn, Jyske rev bør man selvfølgelig også sætte spørgsmålstegn ved de ødelæggelser der følger med strandfodringen, men det gør man ikke, det er bare noget man gør og det koster samfundet mia. af kroner til betalingen af Rode-Nielsens maskiner og mandskab.

Rode-Nielsen, NCC, Krogh A/s og mange andre, herunder store hollandske firmaer, er også blevet integreret i problemet. De firmaer er eksploderet i vækst og udgør nu en betydelig magtfaktor i hele sagen. Der strandfodres og udbygges havne i en hast som aldrig før. Thyborøn havn levede af fiskeriet, nu lever havnen af råstoffer og ingen kan i dag, med sikkerhed sige, om råstof-industriens vækst de sidste 20-30 år, også kan være årsagen til de færre og færre fisk der landes på den jyske vestkyst.

Når man her fra Levende Havs kontor ser ned på Ferring Strand, kan man ikke lade være med at tænke over, hvorfor de sommerhuse ikke er bygget på pæle? Hvorfor er dette område ikke et stort sammenhængende vådområde, hvor folk kommer til og fra deres huse på gangbroer eller små både, hvorfor ikke? Det sker mange andre steder i verden, hvorfor ikke Ferring Strand?

Det kan man så tænke over, mens man regner på de ødelæggelser der følger med strandfodringen; på klimaet der bliver belastet med de store mængder af klimagasser osv.

Link til dokumenter, redegørelser og firmaer:

https://kyst.dk/media/85115/miljoevurdering-af-faellesaftalen-for-lodbjerg-nymindegab.pdf

https://kyst.dk/media/86773/sammenfattende-redegoerelse-miljoevurdering-faellesaftale-lodbjerg-nymindegab.pdf

https://kyst.dk/kyster-og-klima/sandfodring-paa-vestkysten/ bemærk at der intet står om naturødelæggelserne under ”generelle ulemper”. Ødelæggelserne af livet i havet får ikke Kystdirektoratet og dermed de ansvarliges opmærksomhed.

https://rohde-nielsen.dk/

https://rohde-nielsen.dk/fl%C3%A5de/sandsugere-og-grab-dredgers

Råstoflager ved Thyborøn

Thyborøn set fra havet

Der hentes 100.000 m3 i Thyborøn Kanal – i første omgang

Ferring strand, der er også maskiner på land der skal være med til at fodre stranden

Hvorfor og hvordan stranden fodres kan læses på gummigeden.

 

Levende Havs generalforsamling 2022

En kort beretning fra Levende Havs ordinære generalforsamling 2022

Levende Havs Årsberetning 2021

Levende Havs regnskab 2021

Med en stor tak til FGU Korsør og Christian Dyrløv for at huse 2022 generalforsamlingen og en ligeså stor tak til prof. Jeppe Kolding for at gøre forsamlingen meget klogere på livet i havet og de måder vi (mis)forvalter fiskeriet og tak til langturs-roer Christian Havrehed og frisvømmer Henry Stokholm for deres aktioner til fordel for et rent og levende hav, kunne forsamlingen, godt styret af Jens Asger, få vedtaget bestyrelsen beretning for 2021, regnskabet og budgettet for 2022.

“Det blev en af de bedre, en rigtig god generalforsamling” kunne formanden Kurt Svennevig Christensen konstatere, da forsamlingen, på de ca. 35 fremmødte fra hele landet, kl.15.00 kunne rejse fra Korsør.

Generalforsamlingens højdepunkter (foto: Niels Damgaard Hansen NDHtxtfoto):

Prof. Jeppe Koldings præsentation (kan downloades HER) og efterfølgende debat.

Fascinerende og tankevækkende oplæg, som der er linket til her. Det vigtigste i Jeppe Koldings forskning følger med erkendelsen af at “fisk æder fisk” det glemmer man når man fiskeri forvalter. Hvis opgaven er at sikre mad til så mange mennesker som muligt, skal fiskeriet omlægges til at fiske meget lavere i fødekæden, det er også fisk og hvis der ex. er 1 tons tun, har det også være 100 tons af de fisk som tunen lever af og de fisk har levet af 1000 tons alger. I dagens fiskeri æder vi “æbletræet”. Det værste vi kan gøre med fisken i havet det er at opfede fisk som laks og ørreder, det burde ikke være tilladt. Og aqua kulturens forsvarer “glemmer” igen og igen at fortælle os sandheden når de fortæller at der “kun” bruges godt et kg foder til et kg laks. Denne ene kg foder er en “højeksplosiv” protein og fedt bombe, med fisk fisk og soja som de vigtigste ingredienser. Og sidst men ikke mindst så skal vi i vores forvaltning af fisk og fiskeri sikre at de store fisk ikke bliver opfisket. Det er de store fisk, overleverne, som giver det bedste og største afkom. Så hvis du vil tage vare om livet i havet, så skal du æde de små fisk.

Christian Havrehed og Henry Stokholms introduktioner til deres 2022 aktiviteter til fordel for det rene og levende hav (link i fotos)

Asta, Gry og Malenes introduktion til det Levende Hav projekt ved Victoriasøen i Kenya de arbejder for sammen med Levende Havs lokale partner NAM. (link i fotos)

Ib Ivar Dahls præsentation af et nyt Havpolitisk Forum med fokus på blåmuslinger og misforvaltningen af blåmuslinger i de danske farvande.

Mads Brodersen introduktion og nyvalgt til Levende Havs bestyrelse (Mads indtræder i bestyrelsen i stedet for Ib Ivar Dahl som udtræder for at kunne koncentrere sig om muslinger og sit forfatterskab)

 

Generalforsamlingen Levende Hav 2022

Bemærk: Generalforsamlingen på lørdag den 2.4 er flyttet fra FGU-Værftet på havnen og op på FGU-skolens kantine. Vi har vurderet at det bliver for koldt på havnen og derfor rykker vi ind på skolens kantine, som ligger tæt på værftet på adressen: FGU-Skolen, Norvangen 15. 4220 Korsør (Hovedindgangen) 

Indkaldelse til Levende Havs ordinære generalforsamling 2022

(Bemærk: de medlemmer der modtager denne indkaldelse med brev må meget gerne sende deres mailadresse til llh@levende-hav.dk på forhånd tak)

Kære Levende Hav medlemmer

Her modtager I indkaldelsen til Levende Havs ordinære generalforsamling 2022, som i år afholdes på Sjælland. Generalforsamlingen holdes på FGU-Værftet, Baadehavnsvej 19. 4220 Korsør. lørdag den 2. april 2022 kl. 13.30 – 15.30.

Med indkaldelsen følger også en invitation til at deltage i et foredrag og efterfølgende debat med oplæg af professor Jeppe Kolding (se programmet nedenfor). Efter debatten er der frokost frem til generalforsamlingen starter kl. 13.30

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne se http://levendehav.dk/vedtaegter-levendehav/

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af årsregnskab
 4. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter
 5. Indkomne forslag
 6. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen (på valg er: Erik, Henning, Michael, IB) Ib Ivar Dahl genopstiller ikke.
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer.

Tilmelding: nødvendig til foredrag og frokost senest torsdag den 31. marts, enten ved mail til  llh@levende-hav.dk el. telefon/sms 53347107.

Husk også at kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen. Det kan ske på mobilepay nr. 77209 el. bankkonto 84011010315 og Dansk Bank (giro) 1551 1104527.

Vi vil også forsøge at koordinere noget samkørsel. Derfor meld tilbage hvor du kører fra, ruten og hvor meget plads du har i bilen?

Ellers er der gode forbindelse med tog og vi vil sørge for at folk kan blive hentet på banegården. Husk at melde tilbage hvis man ønsker dét.

Dagens program.

10.30 – 12.30 Foredrag og debat

12.30 – 13.30 Frokost.

13.30 – 15.30 Levende Havs generalforsamling 2021.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Kurt Svennevig Christensen, Formand

Udsendt Ferring Strand mandag den 4. marts 2022

Foredrag og debat under overskriften:

”Fisk er ikke pattedyr – de ’formerer’ sig som planter og æder som løver” og spørgsmålet som stilles er: hvordan vi får mere mad fra havet med mindre påvirkning på økosystemet?

Generalforsamlingens faglige indhold bliver i 2022 med fokus på livet i havet, den marine fødekæde og hvordan vi mennesker udnytter de marine ressourcer.

Dertil har vi inviteret professor Jeppe Kolding, som arbejder og forsker i hvordan vi bruger, og ikke mindst misbruger, de marine ressourcer.

Læs mere her: https://www.uib.no/en/persons/Jeppe.Kolding

Jeppe Kolding er professor i fiskeribiologi ved Universitet i Bergen, med speciale i kystfiskeriet i udviklingslandene. Han har boet i flere afrikanske lande og arbejdet med fiskeri i udviklingslande i mere end 25 år.

Fra 1998 til 2000 arbejdede han ved Havforskningsinstituttet i tilknytning til det internationale EAF-Nansen projekt. Han er rådgiver for fiskeriministeren i Sydafrika og fast konsulent for FAO. Han medlem af ”Fisheries Expert Group” (FEG) under World Conservation Union (IUCN), hvor han arbejder med ”Balanceret høst af de marine ressourcer” som et begreb for den økosystem baserede fiskeriforvaltning af fiskeriet. Blandt andet med fokus på 10 % reglen.

10 % Reglen

 • 10 % reglen går ud på, at hver gang man går et trin op i fødekæden, mister man 90 % af energien:
  100 kg planter – 10 kg køer – 1 kg løve.
 • Det vil sige, at alle husdyr er på niveau to, da de er planteædere.
 • En løve er på niveau 3.
 • Men når man kommer til en laks i havet, er den på niveau 5 (dvs. den spiser dem, som spiser »løver«)
 • Ved toppen af fødekæden i havet har man mistet 99,9 % af energien.

Jeppe Kolding: »Løverne i havet er faktisk tobis og ansjoser, og de er det laveste niveau, man fisker på. Det er nærmest decideret uetisk, at de historisk er blevet kaldt for skidtfisk, når de er på niveau med løverne i fødekæden på jorden,«