Blåmuslinger til debat i Middelfart

Levende Hav med kutter Anton deltager også år i Klimafolkemødet i Middelfart 1. til 3 september. Med udstillinger og kampagnen “Gi´Mig Torsken Tilbage”.

I år har vi også en bogudgivelse fredag, hvor Ib Ivar Dahl præsenterer sin seneste bog “Den Sidste, en højaktuel samtidsfortælling om en kystfiskerfisker og hans liv et sted ved de indre danske farvande. Han fisker, som han havde lært det af sin far og farfar, dels med bundgarn i efterårsmånederne, når blankålene trækker, og dels med sin garnbåd fra jul og resten af året efter konsumfisk. Den tiltagende forringelse af øhavets miljøtilstand, beskæring af torskekvoten på 88 procent i farvandet og lukning af ålefiskeri fra den første november 2022 tvinger ham til at omlægge sit på alle måder naturskånsomme fiskeri. I samme periode, i skyggen af krigen i Ukraine og forstærket af fiskerens problemer knager ægteskabet. Tynget af problemerne, der hober sig op, skriver han sin fortælling og sine dagbogsnotater. Med ophobet bitterhed over tingenes tilstand protesterer han på en anderledes og helt personlig måde.”

Alle er velkomne.

Lørdag kl. 14 er der bred debat i teltet med fokus på muslinger og opdræt af muslinger. Inviterede er bl.a.: Allan Buch, Steen Ulnits, Maria Reumert Gjerding, Lars Rytter, Jørn Chemnitz, Wittrup Seafood, Vilsund Blue, Jens Kjerulf Petersen, Lea Wermelin, Rasmus Prehn.

Dertil er der udgivet et kompendium som kan downloades HER

Referat fra mødet i Middelfart:

Referat:
Muslingemødet 3. september 2022 i Landsforeningen Levende Havs ved LLH´ kutter Anton i telt på kajen ved Klimafolkemødet i Middelfart.

Projektudvalget for Havpolitisk Forum, LLH ønskede at fremlægge sit kompendium af tilgængelige videnskabelige rapporter for relevante personer inden for dyrkning og fiskeri af muslinger med det
formål at få en saglig respons på rapporterne og samtale om deres emner.
Indbudte var:
– Jens Kjærulf, DTU og Skaldyrscentret Nykøbing Mors. – Afbud pga. ferie.
– Jon Chr Svendsen DTU. Afbud pga. ferie.
– Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening. Afbud uden særlig begrundelse.
– Glyngøre Blue. Afbud uden særlig begrundelse.
– Forfatter Steen Ulnits. Afbud pga. ferie.
– Wittrup Seafood med et afbud med denne skr. begrundelse:
“Efter at have læst hele kompendiet om muslinger og jeres holdninger til erhvervet og den viden der findes på området, er der ikke mulighed for en seriøs dialog med jer. I er ikke interesseret i at
noget kommercielt erhverv kan eksistere og ønsker alt lukket. Vi fra Wittrup Seafood stiller ikke op til paneldebat.
Med venlig hilsen / Kind Regards Stig Wittrup”

Til stede var:

Indbudte:
Lars Erik Holtegaard, Dansk Aquakultur
Jørn Chemnitz, Formand Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune.
Flemming Højgaard Madsen. Efter aftale med Steen Ulnits.
Og LLH´s udvalg. Havpolitisk Forum om muslinger:
Mads Brodersen, Vends Motorik og natur.
Ejvind Jensen, fritidsfisker, Kalø Vig.
Ib Ivar Dahl, formand Helnæs Bugts Fiskeriforening.

Referat fra mødet:
Ib: Påtager sig rollen som ordstyrer.
Mads: Opfordrer til, at indlæg refererer og tager stilling til de i kompendiet nævnte rapporter.
Ib: Fortæller om sin opvækst ved Vejle Fjord, hvor der i halvtredserne blev skrabet muslinger dels
fra kuttere og dels fra pramme med håndbrejle.

Referer til muslingerapporter fra Helnæs Bugt, som viser resultatet af dyrkning af muslinger på
liner, som blev udlagt som biogent rev og siden har skabt nye muslingerev i fjorden, og dermed
har skabt forudsætning for en fjord i relativ god økologisk balance, hvor DTU´s rapporter viser
forbedret biodiversitet på revene.

Stiller spørgsmål ved Privatisering af havet til industriel produktion af linemuslinger.

Mads, Beretter om naturvejledning omkring Lillebælt – markant forandring i de seneste 50 år.
Jørn: Fritidsfisker og dykker- jæger, Kolding Fjord og Lillebælt. Fortæller om bestræbelser på
genetablering af ålegræs i Kolding fjord. Nævner 1987 vandmiljøplanerne. 2010 i realiteten fra 2000 nedgang i torskefiskeriet.
Definerer, bæredygtighed = hvis man kan blive ved. Nævner at, i Kolding Kommunes store opland har 10% ikke rensning af spildevand, dette siver så
urenset til havet. Vil arbejde for, at der i Naturpark Lillebælt lukkes totalt for enhver form for fiskeri med
bundslæbte redskaber.

Ejvind: Fortæller om kompendiets afsnit om letvægtstrawl. Der er tab af arter i skæbesporet Der foreligger også videnskabelig dokumentation for, at 4 måneder efter, at et letvægtstrawl har
været trukket hen over en muslingebanke i Limfjorden, var tabet af arter i slæbesporet på 44% i forhold til kontrolområdet.

Ifølge rapporten er det øjensynlig første gang, at man har forsøgt at kvantificere tab af arter som følge af muslingeskrab med det siden 2013 lovpåbudte letvægtstrawl.

Lars: Dambrugserhvervet – renser godt. Vi skal til at tænke på en anden måde. Vi skal have vores mad fra havet, så skal vi nok passe på det. Jeg sidder her med glæde så vi kan få en god diskussion.
Følge kostrådene – det har en klimaeffekt. Kropstemperaturen til forskel på dyr og fisk. Fisk er vekselvarme og kan spare energi. Muslingerne spiser nogle af næringssaltene
Nykøbing Mors/Limfjorden er centralt for skaldyrsproduktionen i DK. Skaldyrscentret – Forklarer effekten af skraberiet. NY form for blød bund, nu bliver bakterierne omsat vha. Svovl – det fører til
flydende, blød bund. GUGFonden bevillinger som kompenserer for filtreringen for den øgede næringsudledning.

Ib: skrabning i natur2000 området. Det er bemærkelsesværdigt, at en fredning af biogene rev i natura 2000 områder ikke er foretaget, på trods af, at dette har været et krav i flere år.
Dyrkning af muslinger i vandsøjlen på en bæredygtig måde anser vi som en god metode til at skaffe føde til mennesker.

Lars: Man må adskille fjernelsen af kvælstof og hvem der profiterer af det. Havplanen er udtryk for at muslingenefarmenes arealer reduceres. Tidligere var hele havet potentielt til dyrkning.

På dette tidspunkt var tidsplanen overskredet med 20 min. Vi modtager enkelte spørgsmål fra publikum og besvarer dem kort.

Da Flemming Højgaard Madsen valgte at forlade mødet før afslutning, er hans kommentarer ikke medtaget i referat.

Referenternes bemærkning: Det noteres, at Lars ikke refererer eller tager stilling til nogle af kompendiets videnskabelige rapporter, men udtaler sig generelt om dyrkning og opfiskning af muslinger.

Referenter: Erik Bjørn Olsen skriver stikord, som Ib Ivar Dahl har samlet.

Referat fra det Havpolitiske Forum i Middelfart