Kutter Anton togt okt. 2020: Limfjorden

Formål: Med fokus på sorte hummer og fiskeriet på kulsøer

På vores togt på Limfjorden i uge 41, anløb vi bl.a. en havn vi aldrig tidligere har anløbet Ejerslev Havn på østsiden af Mors. Lille privat havn med en vanddybde, hvor kutter Anton lige kunne snige sig ind. Karsten og Dan som fisker sorte hummer og fanger kulsøer i Kattegat havde inviteret os for en snak om forvaltningen af sorte hummer på Limfjorden og kulso fiskeriet i Kattegat.

Endnu engang måtte vi beskæmmet lytte til fiskere som måtte opleve at blive ignoreret af fiskerikontrollen med deres problemer i fiskeriet. De kunne berette om et omfattende og helt igennem ulovligt fiskeri og omsætning af hummer og hummerhaler. Der er fiskere som blot ”røver” hummer og sælger hummerhaler og de kan ikke kontrolleres for mindstemål, fordi målet måles på kroppen fra midt øje til afsluttet krop (87mm) og det er åbenbart fiskerikontrollens argument for ikke at stoppe denne praksis – de haler kan ikke dokumenteres at komme fra undermålshummer.

Beskæmmende, for man burde selvfølgelig forbyde omsætningen af hummer som ikke kan kontrolleres alternativt få udarbejdet et mindstemål for hummerhaler.

Et andet sørgeligt kapitel i fiskernes omgang med fiskerikontrollen er kontrollens manglede indsats for at forhindre spøgelsesgarn, også her kunne Karsten, og andre fiskere i området, berette om hvor der stod mange efterladte garn og det var fortalt til fiskerikontrollen, som også havde fået halet lidt af de lange rækker, men som gav op og lod de mange spøgelsesgarn stå til tilbage i fjorden.

Man kan kun gisne om hvorfor fiskerikontrollen tager så lemfældigt på et problem som spøgelsesgarn og så håndfast om en ruse der står ulovligt el. en logbog der ikke er udfyldt korrekt, men mon ikke indtægterne fra lovovertræderne spiller en ikke uvæsentlig rolle?

Og det sammen med besværet med at hive tunge møgbeskidte og ildelugtende spøgelsesgarn op mod en tur i deres flotte store gummibåde med lige så store motorer som de sætter i vandet fra deres komfortable firehjulstrækkere – sådan en forretning som kontrollen kalder det – kan jo godt tage en hel dag på Ferring, og andre fjorde, hvor vejret altid er med kontrollen, ellers bliver de på land.

Det er åbenbart at fiskerikontrollen ikke længere er en del af løsningen på de store problemer i bl.a. Limfjorden, de er blevet en del af problemet, fordi fiskerne simpelthen giver op, lader stå til og ulovlighederne kan fortsætte fordi de myndigheder som vi lønner til opgaverne, ikke lever op til vores tillid. Som en fisker udtrykte det: ”Du har ret, men vi bliver forråede og lader stå til og forsøger at leve med det, når myndighederne er så åbenlyst ligeglade med os og fjorden”.

Dan fisker hvert år kulsøer (Stenbider) i Kattegat. Det er et fiskeri som kan være rigtig godt, målt på indtægterne, fordi rognen er blevet en relativ kostbar spise. Fiskeriet foregår med garn og fiskerne kan enten lande de hele kulsøer eller tage rognen ud og sælge den uden kroppen (det er der flere penge i end de hele kulsøer).

Problemet er at fiskerne smider de mange, tømte for rogn, kulsøer kroppe tilbage i havet, med det resultat at de genfanges i en mere eller mindre opløst og ildelugtende form. Sådan en krop vejer 3-5 kg, og de har en ringe værdi, dvs. der ikke noget system som kan aftage de kroppe.

Dan har fundet en aftager, men han skal selv fragte kroppene ind i landet, men her får han op til 1,80 kr./kg. Det er ikke mange penge, med sidste år blev det alligevel til ca. 30.000 kroner. Det kunne betale transporten, give lidt lommepenge og så har han været med til at fjerne et problem fra havmiljøet og fiskeriet og det mener han alle burde gøre og derfor efterlyser Dan en regel der oplægger fiskerne at tage de kroppe med i land, så de fjernes fra havet og bliver brugt til minkfoder el. andet.

Det burde være muligt i lyset af det generelle forbud mod at udsmide fisk som ikke kan bruges (discard-forbuddet) som er gældende i dansk og EU-fiskeriet, et forbud der opbyder fiskerne at i bringe alt det de fanger i land således at hele fangsten kan blive afskrevet på kvoterne.

Men i Fiskeristyrelsen (som vi har spurgt) siger man at det er lovligt at udsmide de kroppe, hvis det vel at mærke foregår på havet, dvs. uden af syne. Hvis fiskerne tager kulsøerne med ind i havnen, fjerner rognen, og derefter sejler tilbage på havet og smider kroppene ud er det forbudt, for så er det at betragte som dumpning – og det er forbudt. Det er ikke forbudt at dumpe kroppene på havet, da kulsøer ikke hører til de kvoterede arter pog derfor kun kommer under begrebet rensning af fisk og det er lovligt.

Sådan er det så meget og i alt er det selvfølgelig noget rod og uden for den alm. fornuft.

Myndighederne bør selvfølgelig pålægge fiskerne at bringe de kroppe i land (det er store kroppe og kan ikke med nogen ret sammenlignes med fiskeindvolde) og gør alle det vil der sandsynligvis også kunne etableres et marked, dvs. en infrastruktur der kunne aftage de kroppe og fiskerne i det mindst kunne få en smule penge for deres arbejde og en ressource vil blive brugt. Trawlerne fanger i forvejen store mængder (alt for store) af mindre fisk som tobis, brisling, sild og andet som sælges for 2 kg. /kg til fiskemel, olie og minkfoder.

I Levende Hav vil vi nu få udarbejdet et forslag til fiskeriministeriet og myndighederne som pålægger fiskere der fanger kulsøer at ilandbringe kroppene. Hvis ikke det kan lade sig gøre under de politiske vedtagelser vi har i dag, vil vi bringe sagen for Folketinget så de kan pålægge ministeriet at få udarbejdet en sådan regel.

Vi har nu samlet en masse viden om fiskeriet i Limfjorden efter sorte hummer og det er ved at tegne sig et mere og mere tydeligt billede af et fiskeri som skal have en helt anden forvaltning end den der gælder i dag.

I den forbindelse havde vi et møde med folkene fra Skaldyrcenteret i Nykøbing Mors, et center som drives af DTU Aqua og som også er i gang med nogle indledende øvelser for at få afdækket problemerne i fiskeriet af sorte hummer i Limfjorden. Levende Hav er med i det arbejde, men det går alt for langsomt og det kan ingen være tjent med, men langsommeligheden bortforklares med – ja som alt andet COVID-19.

I Levende Hav får vi nu udarbejdet et forslag til en ny forvaltning af fiskeriet, en forvaltning som tager udgangspunkt i det faktum at fredningen fra 1.7-1.9 skal respekteres, dvs. i de to måneder må der ikke stå redskaber til fangst af krabber og hummer i fjorden. I dag starter hummerfiskeriet en måned før officielt fordi alle mener at de skal have optaget deres pladser til ruser, tejner og garn før det hele bliver ”plasteret” til i grej og her slås erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskere om pladserne. Det betyder helt konkret og reelt at hummer i Limfjorden bliver jagtet hele året 24/7 fordi det er lovligt at fiske taskekrabber og da det er de samme redskaber man bruger til hummer og krabber bliver hummerne fanget og de der ikke tør lande de ulovlige hummer, smider dem ud igen, men vi ved nu, også fra eget fiskeri, at hummerne bliver ødelagte i redskaberne eller når man haler redskaberne. Der er virkelig brug for en ny forvaltning her og det interessante er at i Norge er sorte hummer fredet i 10 måneder og de fiskes i to. I Danmark er de fredet i 2 måneder og må fiskes i 10, reelt som nævnt i 12 måneder.

Et andet vigtigt element i en ny forvaltning bliver spørgsmålet om hvorvidt det helt skal forbydes at bruge net til fangsten af krabber og hummer. Omvendt kan man sige: Hvis de fiskere som fisker med net ikke selv kan finde ud af at få stoppet praksis med at efterlade nettene i fjorden når de er blevet fyldte med skidt og møg og ikke længere kan fange noget, så må myndighederne gribe ind og her vil et forbud mof at bruge garn til fangst af hummer og krabber være det mest effektive i situationen.

 

 

 

Limfjorden, Smarts Farms og kutter Anton

Tirsdag den 11. august 2020 var Levende Hav med kutter Anton; gæster ombord og dronefører Casper Simonsen i land, på besøg ved en af de store “Karl smartfarme” til produktion af muslinger i Limfjorden.

Optagelserne er fra farmen med Oddesundbroen, fra Grisetåodde og ned i Venø sund mod Gibbel Næs. Det er et kæmpe anlæg der strækker sig 2 km på langs og godt en halv km på tværs, altså ca. 1 mio m2. lig med 150 fodboldbaner.

Anlægget er visuelt et grimt anlæg og dertil kan lægges de ødelæggelser det anlæg vil opføre Venø bugt i form af en massiv forurening fra muslingernes afføring, afføring og larm fra tusinder af måger, skarver.

Og der er blot et anlæg af mange, vi så også et under opførsel sydvest for havnen på Jegindø hen mod Jegindø tab, et anlæg der vil smadre miljøet i Kås Bredning. Og det er altså ikke muslinger til menneskeføde, men muslinger der skal bruges til fremstilling af biogas.

Det er stadig ufatteligt at den siddende regering har fortsat den natur- og miljø ødelæggende politik der blev opfundet og iværksat af den forrige regering under specielt Esben Lunde Larsens regime som er den mnister der har ansvaret for udviklingen af disse smart farme, som kun er en Karl Smart løsning på et meget alvorligt miljøproblem i Limfjorden og de indre danske farvande – ufattelig.

Der er skrevet meget om de ødelæggelser der følger i kølvandet på disse farme og i Levende Hav kan vi kun tilføje at vi vil kæmpe med alt det vi har kært og lært for at få stoppet de smartfarme.

For svaret på hvordan vi får reduceret vores tab af næringsstoffer til vandmiljøet er lige så enkel som det er sandt at vi i Danmark SKAL ned på de ca. 40.000 tons vi lovforpligtede os på tilbage i 2009. Lige siden af regeringerne dispenseret igen og igen så vi stadig ligger med et tab af næringsstoffer til vandmiljøet på over de 60.000. http://ulnits.dk/biologi/muslinger-og-maend/ https://www.limfjordupdate.dk/naturfredningsforening-advare…

Det er “smart” af de politisk ansvarlige at de nu tillader at disse farme henter næringsstoffer i hele fjorden, for at koncentrere forureningen under disse farme. Men det er en lidt for “Karl Smart” løsning og den skal selvfølgelig af bordet og det kan kun gå for langsomt.

Se også seneste nyt på www.gylle.dk hvor der er syn for sagen i spørgsmålet om hvorvidt offentligheden kan få viden og indsigt i sagen og på dette link er der droneoptagelser af havbunden under et muslinge opdræt i Skive fjord optaget af Svend Hørup

Til pressen, Folketinget og de ansvarlige ministre

Fiskeriministeriet og Miljøministeriet 

cc: Folketingets miljø- og fødevareudvalg

Kære Lea Wermelin og Mogens Jensen,

I har tidligere modtaget mails fra os med oplysninger om vores fund af efterladte fiskeredskaber i Limfjorden. Siden har vi fortsat fundet og halet spøgelsesgarn, alt imens vi forsøger at finde ud af hvordan det kunne gå så galt. 

Her og nu peger pilen på fiskeriforvaltningen, og helt centralt står fiskerikontrollen. Fiskerikontrollen har svigtet i denne sag. Vi har meget klare statement fra erhvervsfiskere, hvor de fortæller om det store svigt fra kontrollen. De har gang på  gang fortalt og udpeget de “skurke og banditter” som bruger den praksis med udtjente garn, som efterlades i fjorden, når de heller ikke kan fange krabber og hummer længere. De har også forsøgt at få ryddet op og intet sker. Kontrollen handler ikke. 

Det kan der være mange grunde til, men tilbage står det uomgængelige faktum at vi i Danmark har en fiskerikontrol, som bl.a. skal sikre os alle et lovligt fiskeri. Og de efterladte fiskeredskaber vi finder er ulovlige redskaber. 

For er det erhvervsfiskerne som “taber/mister” deres redskaber skal de rapportere at de har mistet de redskaber og fritidsfiskere må kun bruge længder på 135 meter, og vi hiver længder der er meget længere på over en km. 

Alt er derfor et ulovligt fiskeri, målt på de love fiskeriforvaltningen har ansvaret for og hvis ikke det er nok er, eller bør det være ulovligt, dvs. kriminelt, målt på naturen.

Kære miljø- og fiskeriminister, det er en fiskeri- og miljøpolitisk skandale vi oplever i Limfjorden denne sommer. Det stoppes og der skal ryddes op. 

I dag har vi sendt følgende til pressen og ligeså snart vi får lidt mere tid bliver det hele samlet og overgivet til Folketinget. 

Indtil da står vi selvfølgelig til rådighed med flere oplysninger.

Med venlig hilsen

For Levende Hav

Kurt Svennevig Christensen

Formand 

Telefon 53347107 

Pressemeddelelse udsendt d. 30. juli. 2020

Spøgelsesgarnene i Limfjorden er efterladte garn
Der kan stå over 1.000 skadelige garn alene i Nissum Bredning, viser de første erfaringer fra frivilligt projekt.

Spøgelsesgarn defineres som ‘mistede og tabte garn’, dvs. redskaber, som fiskeren har mistet ved et uheld. “Fiskeren mister også redskaber, men langt hovedparten af de spøgelsesgarn, vi hiver på Limfjorden, er ikke mistede, men efterladte garn,” siger skipper og formand for Landsforeningen Levende Hav (LLH) Kurt Svennevig Christensen. Dermed retter han en udbredt misforståelse i både medier og blandt politikere.

Efterladte garn, som består af bl.a. plastik og bly, er garn, hvor ejermanden har fjernet ankrene i begge ender, fordi garnene ikke længere kunne fange så mange krabber og hummere, at det kunne betale sig at røgte dem, præciserer han.

Ifølge Landsforeningen Levende Hav fortæller nogle af de få erhvervsfiskere, der er tilbage i Limfjorden, som forsøger at overleve ved lidt fiskeri efter østers og hummer, at de løbende har holdt fiskerikontrollen opdateret om de efterladte garn, men intet sker.

”De ved godt, at fjorden er fuld af spøgelsesgarn, men fiskerne bliver ligeglade, når de år efter år forsøger at råbe myndigheder op og intet sker, og så holder de op med at anmelde og opsamle de gamle garn de støder på” fortæller Kurt Svennevig Christensen.

Landsforeningen startede med kutter ‘Anton’, der denne sommer ligger i Lemvig havn, arbejdet med at få fundet og halet de efterladte redskaber i slutningen af uge 29, og indsatsen vil, når vejret tillader det, fortsætte den kommende uge.

Kutteren er bemandet med frivillige medlemmer af foreningen. De har allerede hevet mere end 200 garn i land og biolog Mogens Gissel Nielsen, medlem af Levende Hav og besætningsmedlem har de seneste uger fået syn for sagen om problemets omfang.

“Vi er meget overraskende og chokerende over hvor mange garn, der blot er efterladt i fjorden, hvor de står og gør skade på miljøet og fortsat fisker bl.a. krabber og hummere, som dør i de udtjente garn,” siger Mogens Gissel Nielsen.

Se mere på  https://www.facebook.com/levendehav.dk/ og www.levendehav.dk

Denne sommer, hvor Levende Hav og kutter Anton har base i Lemvig Havn, har foreningen opstillet telt og udstillinger. Her kan folk få viden om alt det, der truer livet i havet gennem udstillinger, akvarier og engagerede Levende Hav medlemmer. Der er fokus på forureningen med næringsstoffer, fiskeriet og alle andre faktorer, som ødelægger livet i de kystnære vande og fjorde.

Kutter Anton sejler også ud til Jyske Rev med dykkere om bord for at dokumentere, at revet forsvinder på grund af uansvarlig råstofindvinding.

LLH har desuden gang i et pilotprojekt med fokus på den almindelige strandkrabbe, som efterhånden totalt dominerer livet i Danmarks 10.000 km2 kystnære farvande og fjorde. I for eksempel Limfjorden er der ikke andet liv tilbage end skaldyr med strandkrabben som den altdominerende, og den undersøgelse foretages af biolog Mogens Gissel.

Inden sommeren er slut, vil Levende Hav også have skabt opmærksomhed om giftdepotet ved Høfde 42 i samarbejde med Bjarne Hansen, Thyborøn.

Lige nu kan Levende Havs medlemmer også komme med ud på fjorden og deltage i arbejdet med at få fundet og halet de tabte redskaber, vi kalder ’spøgelsesgarn’. Arbejdet gennemføres af besætningen på kutter Anton med hjælp fra frivillige herunder også fiskere fra Lemvig og dykkere.

Det er Levende Havs medlemmer, som står for dette arbejde og alt andet arbejde på havnen i Lemvig denne sommer – alt selvfølgelig frivilligt og ulønnet.

Til køb af udstyr og reparation og vedligehold af kutter Anton har Levende Hav i år fået støtte fra Aage V. Jensen Fonden, Velux Fonden, havnen i Lemvig og Lemvig Kommune og Frydendahl i Hvide Sande.

For flere oplysninger og aftaler om at komme ud med kutter Anton kontakt Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen på telefon 53347107

Best regards/Venlig hilsen

Kurt

Svennevig Christensen

Formand/Chairman 

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
DK-7620 Lemvig
Cell + 45 53347107
www.levendehav.dk

 

 

Mange spøgelsesgarn i Nissum Bredning

Pressemeddelelse udsendt lørdag den 18. juli. 2020

Spøgelsesgarn i Nissum Bredning

 Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen: ”Jeg var klar over at tabte redskaber er et  voksende problem i Nissum Bredning, også fordi jeg blev selv fritidsfisker i Nissum Bredning sidste år, men det overrasker mig og gør mig oprigtig ked af det, at der er så mange og at der selv i redskaber, der har stået i mange måneder, stadig sidder mange levende taskekrabber og hummer i de redskaber, vi nu kalder ”spøgelsesgarn”.

Arbejdet med at få fundet og halet de redskaber gik i gang i slutningen af uge 29 og det vil fortsætte de kommende uger, når vejret ellers tillader det. Se mere på  https://www.facebook.com/levendehav.dk/ og www.levendehav.dk

Denne sommer ligger Levende Hav med kutter Anton i Lemvig Havn, hvor der er opstillet telt og udstillinger. Her kan folk få viden om alt dét der truer livet i havet gennem udstillinger, akvarier og engagerede Levende Hav medlemmer. Vi har fokus på forureningen med næringsstoffer, fiskeriet og alle andre faktorer som ødelægger livet i de kystnære vande og fjorde.

Vi har gang i et pilotprojekt med fokus på den alm. strandkrabbe som nu alt dominerer livet i Danmarks 10.000 km2 kystnære farvande og fjorde. I ex. Limfjorden er der ikke andet liv tilbage end skaldyr, med strandkrabben som den alt dominerede og den undersøgelse foretages af biolog Mogens Gissel.

Inden sommeren er slut, vil vi også have haft en udvidet opmærksomhed om giftdepotet ved Høfde 42 i samarbejde med Bjarne Hansen, Thyborøn. Vi skal ud til Jyske Rev og vi skal have diskuteret med folk og politiske ansvarlige om Jyske Rev virkelig også ligger bedre på havnen i Thyborøn, end de 24 sømil NW ud af Thyborøn? Vi har også et fokus på planerne om at indsnævre ja måske helt lukke Limfjorden mod vest og vi skal på nogle medlemsture op i fjorden.

Lige nu kan Levende Havs medlemmer også komme med ud på fjorden og deltage i arbejdet med at få fundet og halet de tabte redskaber vi så kalder ”Spøgelsesgarn”. Arbejdet gennemføres af besætningen på kutter Anton med hjælp fra frivillige herunder også fiskere fra Lemvig og dykkere.

Det er Levende Havs medlemmer som står for dette arbejde og alt andet arbejde på havnen i Lemvig denne sommer, alt selvfølgelig frivilligt og ulønnet.

Til køb af udstyr og reparation og vedligehold af kutter Anton har Levende Hav i år fået støtte fra Aage V. Jensen Fonden, Velux Fonden, havnen i Lemvig og Lemvig Kommune og Frydendahl i Hvide Sande.

For flere oplysninger og aftaler om at komme ud med kutter Anton kontakt Levende Havs formand Kurt Svennevig Christensen på telefon 53347107

Generalforsamlingen 2020

Levende Havs generalforsamling 2020 fandt sted på havnen i Lemvig lørdag den 20. juni 2020. Generalforsamlingen var indkaldt til lørdag den 21. marts i Odder, men blev aflyst pga. COVID-19

Referatet fra generalforsamlingen 2020 i Lemvig her på disse tre links:
GF2020.LHV.Referat.1
GF2020.LHV.Referat.2
GF2020.LHV.Referat.3.underskrevet
Årsberetningen kan læses her: Levende Hav årsberetningen for 2019
2019 regnskabet HER.
2020 Budget LLH 2020 generalforsamling

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af årsregnskab
  • Evaluering af igangværende og afsluttede projekter. Kystens Parlament, Pangani projektet, kutter Anton renovationen og Aral projektet.
  • Indkomne forslag (kutter Anton andele)
  • Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen (på valg er: Erik, Ole, Ib som alle modtager genvalg)
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal sendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den lørdag den 6. juni. Kandidater til bestyrelsen skal stilles af mindst 5 medlemmer. I år skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen og to nye suppleanter, da den ene har valgt at stoppe som suppleant og vi ikke har hørt fra den anden.

Dagens program.

11.00 Kutter Anton er kommet til Lemvig og der er opstillet telt og udstillinger, workshops der skal gennemføres et stort program i resten af juni og hele juli med oplevelser for børn, uge og deres forældre. Knurhanen og Hønen med alt godt fra havet, undervands- og overvandsdroner, sejladser, et projekt omkring tabte fiskeredskaber (spøgelsesgarn), Høfde 42, Jyske Rev og nyt om planer for at lukke Limfjorden mod vest. Et stort program og det hele åbnes officielt lørdag den 20. juni kl. 11, med kaffe, taler og måske lidt musik. Levende Havs medlemmer er selvfølgelig inviteret også til frokosten og generalforsamlingen.

12.00 Frokost

13.00 Generalforsamlingen åbnes

15.00 Kaffe

16.00 Generalforsamlingen slutter

Kontingent og kutter Anton andele

Husk at kontingent for 2020 skal være betalt inden generalforsamlingen. Ifølge foreningens bogholder, Erik Bjørn Olsen, er der flere end 50 som endnu ikke har betalt kontingentet.

Det bekymrer os, for hvis vi får færre medlemmer i 2020, bliver det vanskeligere at nå målet med et stabilt medlemstal på de godt 300, der er nødvendige for at man kan trække sin støtte til Levende Hav fra i skat.

Vi håber at det bliver rettet op inden generalforsamlingen og vi står selvfølgelig altid til rådighed med uddybende forklaringer og gode argumenter, hvorfor man bør støtte op om Levende Hav og foreningens projekter.

De kommende år er det projekter som Kystens Parlament, støttet af Velux Fonden, Pangani Fiskeri Projektet i Tanzania og det er kutter Anton projektet som har en vennekreds, der hver måned indbetaler minimum 50 kroner og bidrager dermed til driften af kutter Anton.

I år introduceres et nyt kutter Anton koncept, hvor Levende Havs medlemmer kan købe andele i kutter Anton. Der introduceres 250 andele af 1000 kroner, hvor Levende Hav beholder de 50.

Dvs. medlemmerne skal købe 200 for at projektet kan realiseres og lige nu er der bestilt i alt 151 andele fordelt på godt 50 medlemmer. Vi skulle meget gerne op tæt på de 200 inden generalforsamlingen, så generalforsamling endelig kan beslutte om kutter Anton skal på andele. Andelene kan indfries, 5 år efter at de blev købt, til kurs pari dvs. 1000 kroner.

Skriv eller ring derfor hurtigst muligt til formanden llh@levende-hav.dk 53347107 for at komme på listen over medlemmer der købte kutter Anton andele.

Hele bestyrelsen glæder sig til at byde foreningens medlemmer velkommen til Lemvig og kommer man fredag eftermiddag/aften er der flere overnatningsmuligheder, ligesom man kan være med til at gøre alt klart til lørdagens program og man kan også deltage i det åbne bestyrelsesmøde fredag eftermiddag.

Bemærk: I modtager indkaldelsen via brev, vi vil meget gerne have jeres mail så vi kan spare portoen, send venligst derfor jeres mail til llh@levende-hav.dk

På vegne af bestyrelsen

Vel mødt.