Kystens Parlament 2021

Kystens Parlament udføres i samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening og projektet er støttet af Velux Fonden. Levende Havs Kutter Anton kommer til at danne rammen om aktiviteter, workshops, udstillinger og debat alt sammen med lokale aktører, som har en interesse i kysten og havet.

Kystens Parlament kommer til at besøge ti havne rundt om i landet i løbet af 2021. Som afslutning på projektet besøges Altingets gård i København, hvor landets beslutningstagere og andre med interesse i havmiljøet er inviteret. Her fremlægges projektets resultater med det formål at skabe et større landspolitisk fokus på havmiljøet. Resultaterne kommer til at tage udgangspunkt i de lokale problemstillinger som bliver synliggjort af Kystens Parlament og de lokale samarbejdspartnere.

Formålet for Kystens Parlament bliver derfor at have et fokus på, og oplyse om, FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder særligt mål nr. 14, livet i havet, hvor vi vil gøre verdensmålet lokalt, ved at spørge, de lokale med interesse i kysten og havet, om hvordan vi kan nærme os mål nummer 14 på den konkrete destination. Derudover vil vi tage udgangspunkt i de havproblematikker som findes lokalt på destinationerne,
som ønsker vi at gøre opmærksom på, og skabe en debat omkring. Debatten kommer til at have form som et parlament, hvor lokale havaktører har mulighed for at debattere med hinanden og hvor publikum også har mulighed for at deltage i debatten. For at gøre dette er det vigtigt, at vi får skabt et godt samarbejde med de lokale aktører, som ved hvilke problemstillinger der i spil i netop deres lokalområde. Kystens Parlament faciliterer således en platform, for de lokale aktører kan komme på banen med netop det som de finder problematisk og herigennem skaber vi en proces, som involverer brugere af kysten og havet.

Problemet med havmiljøet er, at vi ikke kan se det. Vi kan med det blotte øje sjældent se om havmiljøet har det godt eller dårligt. Derfor er et andet af Kystens Parlament formål at gøre de lokale havmiljøproblemstillinger synlige, nærværende og ikke mindst betydningsfulde. Derfor vil vi med forskellige samarbejder. Miljøorganisationen NOAH er et eksempel på en samarbejdspartner, som vil gøre havmiljøet mere håndgribeligt ved hjælp af video- og kunstinstallationer. Når problemerne der relaterer sig til kyst- og havmiljøet, bliver mere nærværende og synlige, har vi muligheden for at påvirke andre end dem som normalt bekymrer sig om havet, herunder eksempelvis politikere, som i form af deres beslutninger påvirker havmiljøet.

Havmiljøet er et globalt problem som vi igennem Kystens Parlament vil gøre mere lokalt og dermed også mere nærværende. Det handler om at gøre de usynlige problemer synlige, således vi kan lave forandringer der har en positiv indvirkning på havmiljøet. Som det ses ud fra ovenstående, bliver samarbejde et af de helt store nøgleord når Kystens Parlament skal føres ud i livet. Dels skal der samarbejdes om alle de praktiske ting i forbindelse med opsætning af telte på kajen, fremstilling af udstillinger, plakater og bannere og andre praktiske ting. Her kan vi heldigvis regne med hjælp fra Dansk Amatørfiskerforening, der stiller op med frivillige fra deres lokalforeninger. Det samme har vi også fra Danmarks Naturfredningsforening. Derudover byder projektet også på andre samarbejder med organisationer og foreninger, der alle på den ene eller anden måde har noget at byde ind med.

Projektet er støtte af Velux Fonden

Destinationer:

 • Uge 26-30 2020: Lemvig og Thyborøn
 • Uge 21 (25-31. maj) Kystens Parlament i Nyborg.
 • Uge 22 (1-7. juni) Kystens Parlament i Faaborg.
 • Uge 23 (8-14. Juni) Kystens Parlament i Tejn på Bornholm.
 • Uge 24 (15-20. juni) Folkemøde i samarbejde med CISU.
 • Uge 33 (17-23. august) Kystens Parlament i Nibe.
 • Uge 34 Bønnerup
 • Uge 35 (31.8-6.9) Kystens Parlament Middelfart (Klimafolkemødet).
 • Uge 36 (7-8) Kystens Parlament Korsør/Agersø.
 • Uge 36 (8-13) Kystens Parlament Stevns.
 • Uge 37 (14 – 20) Kystens Parlament i København. Kutter Anton ligger med udstillingen i Havnegade 21. Bemærk: Fredag den 17. september 9.00 – 17.00 afvikles det samlende og afsluttende Kystens Parlament. Det åbnes af miljøminister Lea Wermelin og det afholdes i Altingets Gård, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Projektbeskrivelse ”Kystens Parlament”

En aktiverende oplysningskampagne om FNs verdensmål med særligt henblik på mål nr. 14 – ”Livet i Havet”. Kampagnen kombineres med afholdelse af lokale ”Kystens Parlamenter”, hvor lokale, aktuelle ”havvendte” problemstillinger behandles med baggrund i de verdensmål, Danmark har til trådt.

Problemstilling og vision

I Levende Hav har vi gjort os tanker om, at der burde skabes mere liv i den lokale debat om kystsamfundenes problemer. Det forekommer os, at der ikke altid er så gode betingelser for, at det, der rører sig blandt folk på havnene og langs kysterne, kommer frem i lyset og får indflydelse på den offentlige debat. På den baggrund fremkom idéen om at skabe et ”Kystens Parlament”, hvor havets og kystens brugere kan komme til orde. Hensigten med dette parlament er ikke først og fremmest at udbrede Levende Havs synspunkter om havmiljø, fiskeri og klima, men snarere at skabe en ærlig og konkret debat, der engagerer de mennesker, der har den mest direkte tilknytning til havet. Levende Hav har siden sin grundlæggelse i 1995 arbejdet for at skabe miljøpolitiske forandringer gennem samarbejde med lokale kystbefolkninger både i Danmark og i nogle af verdens fattige lande. Danmarks ratificering af FNs verdensmål danner et godt udgangspunkt for en videre debat. Vi finder, at samtaler om, hvorledes disse fælles mål for verdenssamfundet udmøntes i praksis lokalt, er af største vigtighed. Parallelt med den lokaledebat ser vi for os, at sammenkomsterne giver mulighed for at perspektivere debatten i en international sammenhæng.

Projektbeskrivelse:
Formål
Projektets formål er:
– at oplyse om og sætte fokus på FN ́s verdensmål med særligt henblik på mål nr. 14: Livet i havet -nationalt såvel som internationalt,
– at skabe opmærksomhed og debat om lokale problemstillinger angående kyst- og havmiljø,
– at inddrage kystens og havets brugere bredt i denne proces, og gennem dette arbejde at gøre ovennævnte problemstillinger mere nærværende og betydningsfulde for en bredere offentlighed, samt for samfundets beslutningstagere og forvaltere.

Idégrundlag:
Grundidéen bag projektet er at oplyse om FNs verdensmål nr. 14, livet i havet. Herunder at gøre verdensmålet mere konkret ved at fokusere på, hvordan man lokalt kan imødekomme verdensmålet.

Eksempler på emner, som kunne være aktuelle til lokal debat i havnene:
Råstofudvinding, havbrug, havvindmøller, kystfiskeres fiskerettigheder, forurening med næringsstoffer, forurening med kemiske/hormonale stoffer, kystturisme/kystfriluftsliv, anvendte fiskerimetoder, kystkultur, beskæftigelse/bosætning, kystsikring, kystfredning, fredningsområder i havet.

Projektets udformning

Projektet er bygget op omkring 10 besøg i forskellige danske havne med Levende Havs smukke, bevaringsværdige fiskekutter med sine blå sejl og bannere mellem masterne. Fartøjet danner så at sige bagtæppe for begivenhederne, som centreres på havnekajen tæt ved kutteren. Den medbringer en udstilling og et forsamlingstelt, som stilles op på kajen. Anton, som kutteren hedder, fungerer i øvrigt som logi for projektets faste medvirkende, samt lokale for småmøder, m.v. På havnepladsen forventes boder og scener for musik opstillet af lokale aktører. Det er centralt for projektet, at lokalt engagerede tager medansvar for de enkelte arrangementer så vel i praktisk gennemførelse som i udformningen inden for de opstillede rammer.

Standardplan for havnebesøgene

Model for et arrangement over en weekend i en havn, som M/S Anton besøger:

Oplæg til program for minimum to en halv dag med:

1) Levende Havs udstilling på kajen om FN ́s verdensmål og om fisk og fiskeri

2) Lokale foreninger oplyser om og demonstrerer deres aktiviteter

3) Musik på kajen, kaffe og kage, øl og røgede sild, havkunst, m.v. I et egnet lokale på havnen eller i Levende Havs telt afvikles et program med følgende standardindhold:

 • Oplæg om Danmarks initiativer og bidrag til opfyldelsen af Verdensmålene internationalt såvel som lokalt (med særlig vægt på mål nr. 14), identifikation af relevante problemstillinger i den lokale debat – og workshop med forskellige spørgsmål til diskussion. (1. dag)
 • Med baggrund i den lokalt opstillede dagsorden åbnes kystens parlament. (2.dag). Kystens Parlament faciliteres af Levende Hav og i særdeleshed foreningens praktikant(er)fra AAU. Der skabes forskellige rum for samtale, ideudvikling og beslutningstagning.

Parlamentets konklusioner udmøntes i udtalelser, som offentliggøres og samles i en fællesrapport udarbejdet af Levende Hav.

Denne/disse konklusion(er) kan være værktøj og danne grundlag for en videre proces lokalt. Ved projektets afslutning overrækkes rapporten til Folketingets partiers miljø-, fiskeri- og udkantsordførere.

Der lægges vægt på grundig pressedækning.

Projektets forventede bidrag til forandringer

Projektet vil give lokale foreninger og grupperinger samt enkeltpersoner stemme i deres omsorg for det lokale hav- og kystmiljø. Projektet forventes at styrke de positive forventninger til nytten af at give udtryk for ønsker og meninger i forbindelse med forvaltningen af naturen i havet, samt brug og misbrug af havets resurser. Det forventes, at projektet vil resultere i såvel lokal- som landsdækkende debatter om havvendte problemstillinger, samt kollektive henvendelser til beslutningstagere på flere niveauer. Endelig antages det, at projektet vil øge bevidstheden om den ideelle og nødvendige sammenhæng mellem Danmarks internationalt indgåede aftaler og lokaludmøntning, når det gælder menneskets aktiviteter til havs.

Værtshavne for Kystens Parlament:

Jylland: Lemvig, Nibe
Fyn: Fåborg, Nyborg, Middelfart
Sjælland: Korsør, Stevns, København
Bornholm

Plan for afvikling:

Afviklingen af de parlamentssamlingerne kommer til at finde sted efter nedenstående tidsplan:
Maj/juni 2021: 4 samlinger
August/september 2021: 5 samlinger

Ansøger og projektholder

Landsforeningen Levende Hav står bag ansøgningen og er ”projektholder”. Foreningen stiftedes i 1996 på baggrund af et ”havmiljøinitiativ” omkring fiskekutteren ”AS 165 Anton af Bønnerup”. Det var sidste halvdel af 80-erne. Bl.a. ”Den Grønne Fond” satte os i stand til at tage kutteren ud af fiskeri et par måneder om året, hvor vi sejlede rundt med udstillinger om havmiljøet, og vi medbragte et malerisk fiskekøkken, hvorfra vi serverede fisk fanget ved naturskånsomt fiskeri. Vi lavede også miljøundervisning til havs med kutteren. Foreningsdannelsen gav arbejdet et løft, og siden starten har medlemstallet ligget stabilt og svinget omkring 300 medlemmer. Levende Hav har en særlig ekspertise, når det gælder fiskerimetoder og deres påvirkning af havets natur. Efter et omfattende forarbejde offentliggjorde vi omkring årtusindeskiftet ”Regler for økologisk fiskeri”, baseret på fiskeres udsagn om fiskeriudøvelsen. Dette bragte os i et konfliktfyldt forhold til Danmarks Fiskeriforening, men til gengæld kan vi glæde os over, at netop vore regler ligger meget tæt på kriterierne for medlemskab af ”Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri”. Levende Hav har drevet kystfiskerprojekter i den fattige del af verden, således i Kasakhstan, Eritrea, Tanzania og Tamil Nadu distriktet i det østlige Indien. Levende Hav deltager endvidere i rådgivende organer for EU-kommissionen. I Levende Hav ser vi vores rolle som folkeoplysende og debatskabende. I Levende Hav arbejder alle frivilligt og ulønnet. Særlig i u-landsprojekterne har det dog af og til været nødvendigt ”at købefolk fri” fra deres daglige job.

Medansøger og samarbejdspartnere

Dansk Amatørfiskerforening

Hovedbestyrelsen i Dansk Amatørfiskerforening har besluttet at deltage i projektet som medansøger og samarbejdspartner blandt andet ved aktivering af de lokalforeninger, som kan medvirke til afholdelse af Kystens Parlament ved besøg af Levende Havs kutter M/S Anton. Se Dansk Amatørfiskerforenings hjemmeside: www.fritidsfiskeri.dk/

Aalborg Universitet

Projektet udføres i samarbejde med kandidatlinjen i Bæredygtighedsfilosofi på Aalborg Universitet(AAU), Anvendt filosofi (v. lektor Jes Lynning Harfeld). Levende Hav stiller i projektperioden én eller to praktikpladser til rådighed for studerende på Bæredygtighedsfilosofilinjen, og disse vil varetage vigtige opgaver i forbindelse med parlamentets arbejde.

Se studieordning for uddannelsen her: http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/282/282739_ka_anvendtfilosofi_2017_hum_aau.dk.pdf

Danmarks Naturfredningsforening

Fra hovedkontoret er det tilkendegivet, at de vil anbefale, at lokalforeningerne deltager i de lokale Kystens Parlament arrangementer.

Lokale samarbejdspartnere

På enhver destination, som projektet kommer til at omfatte, vil der blive samlet en gruppe, som tager medansvar for det lokale projekt. Ud over lokalafdelinger af Dansk Amatørfiskerforening vil eksempelvis alt fra lokale ”ildsjæle”, lokale miljø- eller borgerinitiativer omkring kyst og hav, turistforening, roklub, lokalpolitikere til museer kunne indgå i den lokale arrangørgruppe. Den lokale gruppe får stillet et beløb til rådighed for projektet, som gruppen selv administrerer efter opstillede retningslinjer.

Projektets formodede værdi

Vi har konstateret, at forskellige grupperinger med interesse for havet ikke taler ret meget sammen. Utilfredsheder har vanskeligt ved at komme ud på en værdig måde og ofte savnes en perspektivering af tilkendegivelser, som fremkommer. Vi tror, at projektet vil bidrage til at give meninger om brug og misbrug af Danmarks havmiljø stemme, samt at en del af disse konklusioner vil ramme ikke blot en bredere offentlighed, men også politikere og beslutningstagere i øvrigt.

Projektets aktiviteter

Afviklingen af de 10 havnearrangementer vil være centreret omkring weekenderne. Der vil løbende være et forberedende arbejde med at træffe aftaler, koordinere forhåndskontakt med pressen, samt samle op på de enkelte arrangementer, formidle budskaber til offentligheden og relevante politikere. Kutteren med dens gennemgående 5 personers frivillige besætning vil almindeligvis være besat således: Onsdag: sejlads fra Bønnerup på Djursland til den havn, hvor arrangementet foregår. Torsdag: telt og udstilling stilles op og der mødes med de lokalemedvirkende. Fredag: de sidste forberedelser gøres, og udstillingen og aktiviteterne åbnes fredag eftermiddag. Lørdag: aktiviteterne (såvel udstillingen som lokales bidrag) er i gang aktivmødet omkring FN ́s verdensmål afvikles. Søndag: sættes ”Kystens Parlament” samtidig med, at aktiviteterne på havnekajen er i gang. Mandag: bringes udstilling og telt om bord, og der sejles retur til Bønnerup.

Formidling og udbredelse

En kort rapport vil blive udarbejdet efter hvert arrangement. Parlamentets konklusioner vil blive sent til lokalpressen. Udvalgte diskussioner vil blive til stilet relevante politikere. Efter det samlede projekts afslutning vil en samlet rapport blive udarbejdet. Det må desuden forventes, at diskussionerne på Kystens Parlament vil kunne indgå i aktuelle debatter. Det kunne eksempelvis være den aktuelle diskussion om havbrug, rimeligheden af muslingeskrab i Natura 2000 områder, råstofindvinding på Jyske Rev eller sælernes skadevirkninger for kystfiskeriet. Det forventes således, at aktiviteterne vil reflekteres i samfundets tilgang til og omsorg for naturen i havet, samt forventninger til et levende hav med en hensynsfuld og bæredygtig menneskelig aktivitet til havs.

Inspiration for fremtiden

Det må erkendes, at det vil være vanskeligt at måle langtidseffekten af dette projekt. Vi tror dog på, at projektet vil inspirere lokalsamfundene ved havet til også fremover at drøfte havmiljøproblemer på tværs af organisationerne. Vi har i Levende Hav ofte konstateret, at mange både erhvervs- og fritidsbrugere af havet tilsyneladende ytrer sig meget lidt om, hvorledes havet har det. Vi tror og håber med projektet, at vi vil levere en lille brik til at engagere og aktivere flere mennesker i en ansvarliggørelse for havets natur.

Barrierer og risici

Regn og kuling er de faktorer, som mest kan true projektets succes. Hvis vejret er dårligt, så er det vanskeligt at drive publikum på havnen. Vi antager dog, at de to dages møder i teltet (eller et lokale, hvis lokalgrupperne foretrækker det) trods dårligt vejr vil kunne gennemføres også på en vellykket måde.

Projektets almennyttige værdi.

Havet omkring Danmark er en væsentlig del af danskernes identitet. Havet nævnes igen og igen i ”den danske sangskat”. At beskytte ”vort moderlige hav” er mere og mere fremme i danskernes bevidsthed. Men denne interesse er det også vigtig at udbygge. Det er af almennyttig værdi at have en bæredygtig tilgang til at bevare havets naturværdier og –resurser intakte, så vel når det gælder rekreativ brug som erhvervsmæssig udnyttelse. At værne om vores fælles havvendte naturværdier må i høj grad siges at være et værdigt almennyttigt formål.

 

 

Tak til Aage V. Jensen Naturfond 2021

Aage V. Jensen Naturfond støtter Levende Hav i kampen mod spøgelsesgarn og det destruktive bomtrawl. 

Med en bevilling på 360.000 kr. fra Aage V. Jensen Fonden kan Levende Hav nu fortsætte indsatsen i 2021 mod spøgelsesgarn og det destruktive bomtrawl som foregår med kædemåtter på sten og rev. Og de projekter og opgaver vil også i 2021 blive gennemført med kutter Anton og Levende Havs aktive medlemmer og de vil foregå rundt i de danske farvande og fjorde.

Man kan følge med på kutter Anton sejlplanen, som holdes opdateret her på siden.

 

Kutter Anton sejlplan 2021

Sejlplanen for kutter Anton 2021. Du kan melde dig til som skipper eller besætningsmedlem på mail llh@levende-hav.dk telefon 53347107. Telefon kutter Anton: 52169660

 • Uge 18 (3-7. maj) Rønbjerg i Limfjorden. Hav-kursus. Ansvarlige: Mogens, Dorthe. Skipper: Villy. Besætning: Per, Susanne, Jørgen
 • Uge 18,19 (7-12) Spøgelsesgarn, droner. Glyngøre. Ansvarlig: Kurt. Skipper: Villy. Besætning: Per, Casper, Taitur, Fletcher
 • Uge 19, 20 (12-25) Tilbage til Reparationer. Bønnerup. Havn. Skipper: Villy. Besætning: Per
 • Uge 21 (25-31. maj) Kystens Parlament i Nyborg. Ansvarlige: Ib, Kurt. Skipper: Villy. Besætning: Per, Keld
 • Uge 22 (1-7. juni) Kystens Parlament i Faaborg. Ansvarlige: Ib, Kurt. Skipper: Villy. Besætning: Ole (Søndag den 6. juni afholder Levende Hav den ordinære generalforsamling i Faaborg, se Nyheder). Bemærk: Her skal kutter Anton sejles fra Faaborg til Bornholm med afgang tirsdag den 8. juni tidlig morgen en sejltur på ca. 30 timer (200 sømil). Skipper: Kurt. Besætning: Ole, Poul, Casper, Villy
 • Uge 23 (8-14. Juni) Kystens Parlament i Tejn på Bornholm. Ansvarlige: Kurt. Skipper: Kurt. Besætning: Ole,  Poul, Villy, Casper
 • Uge 24 (15-20. juni) Folkemøde i samarbejde med CISU. Ansvarlige: Kurt. Skipper: Kurt. Besætning: Ole, Poul, Villy Bemærk: Her skal kutter Anton sejles tilbage til Bønnerup. Afgang den 20. juni ca. et døgns sejlads (180 sømil). Skipper: Kurt. Besætning: Ole, Poul, Villy
 • Uge 25: København, Anholt, Bønnerup. Skipper: Henning. Besætning: Jens, Karsten, Dorthe, Mogens, Inger
 • Uge 26 og 27: Bønnerup Havn. Ansvarlig: Villy
 • Uge 27: Spøgelsesgarn Nordfyn: Skipper: Villy. Besætning: Per, Kurt, Henning, Annette mf.
 • Uge 28, 29 og 30: Bønnerup Havn. Skipper: Villy. Besætning: Per.
 • Uge 31 (2-6. august) Rønbjerg i Limfjorden. Kursus. Ansvarlige: Flemming Madsen. Skipper: Villy. Besætning: Per, Erik Bjørn, Søren
 • Uge 32 (7-16. august) Nordsøen med fokus på bomtrawl. Ansvarlige: Kurt. Skipper: Kurt. Besætning: Annette, Tage, Marie, Kurt
 • Uge 33 (17-23. august) Kystens Parlament i Nibe. Ansvarlige: Mette, Kurt. Skipper: Villy. Besætning: Erik, Ejvind, Per, Ole, Flemming
 • Uge 34 Bønnerup
 • Uge 35 (31.8-6.9) Kystens Parlament Middelfart (Klimafolkemødet). Ansvarlige: Mette, Ib, Kurt. Skipper: Villy. Besætning: Erik, Jakob, Jacob
 • Uge 36 (7-8) Kystens Parlament Korsør/Agersø. Ansvarlige: Mette, Kurt. Skipper: Henning. Besætning: Inger, Erik, Jacob, Annika. Bemærk: Det Maritime Folkemøde i Korsør, som KP skulle være en del af er aflyst, men kutter Anton kommer til Korsør et par dage, men det bliver nu med et noget andet program.
 • Uge 36 (8-13) Kystens Parlament Stevns. Ansvarlige: Mette, Kurt). Skipper: Henning. Besætning: Inger, Erik, Annika, Annette.
 • Uge 37 Kystens Parlament i København. Ansvarlige: Mette. Skipper: Villy. Besætning: Erik, Jacob, Kurt. Bemærk: Fredag den 16. september 9.00 – 17.00 afholdes det sidste og samlende parlament i Altingets gård.
 • Uge 38 Når vejret tillader det, skal kutter Anton sejles fra København til Lemvig (ca. 250 sømil). Skipper: ikke aftalt. Besætning: ikke aftalt
 • Uge 38 – 42 Spøgelsesgarn de indre farvande, Limfjorden og bomtrawl Nordsøen.
 • Uge 44 kutter Anton ankommer havnen i Bønnerup for vinteren. (der kan komme projekter)

Bemærk: Der kan og vil komme ændringer i planen og derfor vil den også blive løbende opdateret. Når der er funder skipper ansvarlige og besætning, bliver de også tilføjet.

Åbent brev til tre fiskeriministre

Kære Ritt Bjerregaard, Mariann Fischer Boel og Hans Chr. Schmidt

Jeg skriver til jer fordi I var ministre og ansvarlige for dansk fiskeri i årene 2000-2007, de år hvor dansk fiskeri gennemgik de største fiskeri- og forvaltningspolitiske forandringer nogensinde. Fiskeriet blev forandret fra at være et fiskeri på fælles ressourcer til et fiskeri på private ressourcer.

Det var de år hvor I besluttede at kvoter og rettigheder til fiskeri, som siden Arrilds dage havde hørt samfundet og os alle til, skulle overdrages til fiskernes private ejendom, en ejendom som de derefter kunne sælge, købe, belåne, leje, udleje først i det pelagiske fiskeri i 2003 og i 2005 i det demersale fiskeri.

Inspirationen til brevet har jeg fra bogen ”De sidste fiskere – fiskeriets storhed og fald” skrevet af Lars Bo Kirk og fhv. fiskeriminister Kent Kirk. Bogen er udgivet i februar i år på Politikens forlag og den kan anbefales. Min anmeldelse af bogen kan læses på www.levendehav.dk.

Bogen beskriver privatiseringen af kvoter og rettigheder og skabelsen af gruppen af velhavende og rige fiskere. Retssagen i Holstebro i disse dage, mod en af de rigeste (han har værdier for 2,6 mia. kroner), udstiller de meget rige fiskere, som blev resultatet af de private omsættelige kvoter.

Og dansk fiskeri er forsvundet. Unge fiskere, der vil have foden på eget dæk, er tvunget til at købe fartøjet sammen med kvoteejere og derefter leje deres kvoter. Udleje af kvoter er blev en guldrandet forretning, måske den bedste forretning, bortset fra Bitcoin, der findes i dag.

Fisken er også blevet kostbar ude i fiskeforretningen og det er den blevet allerede inden den bliver fanget og det medfører, tros et forbud mod discard, et udsmid af fisk som ikke kan sælges til en pris der højere end prisen på lejen af kvoten. Når fisken er billigere end leje og udleje bliver den ikke landet.

Lige nu koster det over 20 kroner at leje et kg torsk og de mindste sorteringer på torsk koster ikke meget mere og derfor bliver de ikke landet. Det ses ret tydeligt over et års fiskeri. I første halvdel af året landes der næsten ingen små torsk, hvorimod sidst på året, hvor kvoterne kan lejes helt ned til 5 kroner, landes en masse små torsk og det selvom de bruger samme maskestørrelse.

Det kunne alle se og derfor indførte man et discard-forbud og en landingsforpligtigelse. Men det virker ikke. Det er tydeligt for alle og de små fisk (under mindstemålet BMS) som også skulle landes, for at blive afskrevet på kvoterne, landes heller ikke.

Alle kan se det, også forvaltningen dvs. fiskerikontrollen. Når torsken koster 20 kroner, inden den er fanget, kan de åbenbart heller ikke håndhæve et discard-forbud, sikkert fordi det også strider mod deres fornuft at smide penge ud ad koøjet. BMS-fisk bliver selvfølgelig heller ikke landet for de skal afskrives på kvoter der i dag koster 20 kr. at leje og indbringer 20 kr. i leje. Alle kan se dét, men der handles ikke på dét og det hænger i min forstand uløseligt sammen med den økonomiske logik som forhindrer dét.

Forestillingen om at fiskerne, med et ejerskab over kvoterne, ville bruge større masker for at undgå de små fisk, er som discard-forbuddet, ikke andet end en forestilling. I virkeligheden ser vi at de større trawlere og vodfartøjer fortsætter med at lande små kuller, mørksej, tunger og andet fisk til mindstemålet (for det er kvoter som ikke koster ret meget) mens de små torsk kun bliver landet sidst på året, hvor prisen på kvotelejen er lav.

I Levende Hav følger vi fiskeriet hver dag og vi analyserer landinger fra danske og udenlandske fartøjer og det er ganske vist. Vi har fået skabt en gruppe af velhavende, rige og meget rige fiskere som ejer kvoterne og udlejer kvoter som beskrevet.

Og oveni har vi fået det modsatte af hvad vi skulle have med det private ejerskab. Vi har fået et mere og mere forarmet hav. Fisken forsvinder fra Østersøen, Kattegat og den sydlige og centrale del af Nordsøen. Det sås tydeligt i de første måneder i år. Norsk område var lukket og fiskeriet gik i stå. Alt det vi forstå som “de danske farvande” er ved at være tømte for fisk og intet tyder på at det er på vej til at blive bedre.

I de seneste 20 år er fiskeriet forsvundet fra de mindre havne og fra kysten og nu er spørgsmålet: Var det målet med jeres privatisering af kvoter og rettigheder? Hvis ikke, hvad gør vi nu for at få fiskeriet tilbage?

Med venlig hilsen

Kurt Svennevig Christensen

Formand for Levende Hav

Juelsgårdvej 27, Ferring Strand

7620 Lemvig