Nytårsbrevet til medlemmerne

16. januar 2023

Godt nytår ønskes til medlemmerne af Landsforeningen Levende Hav. Kan downloades i en PDF udgave HER

Ny regering

Det kniber gevaldigt med at holde liv i havet. Ingen danske havområder opfylder i dag EU’s krav til god miljømæssig standard. Mindre lokale projekter til forbedring af miljøtilstanden lyser op i mørket, f.eks. udplantning af ålegræs, etablering af stenrev, regulering af fiskeriindsatsen. I Levende Hav var vi glade og lidt stolte over at have bidraget til en aftale om forbud mod trawlfiskeri i Bælthavet. Men lyset blev hurtigt slukket, da vi læste de 13 linjer, som står i det nye Regeringsgrundlag om ”Havplan og udvikling af det danske fiskerierhverv”, hvor der i de sidste fire linjer står: ”For rettidigt at kunne foretage de relevante ændringer, fremrykkes deadline for kommissionen til den 1. oktober 2023 som basis for yderligere diskussion om erhvervet, der også̊ skal omfatte udfordringerne ved et eventuelt trawlforbud i Bælthavet.” (Min kursiv)

Levende Hav er blevet tilbudt to pladser i Fiskerikommissionens Rådgivende Panel, der har ca. 25 medlemmer. Første møde er 18. januar. Vi prøver at fremlægge argumenterne en gang til for prins Knud!

På Folkemødet på Bornholm sidste sommer lancerede vi kampagnen: Giv os torsken tilbage! Og vi ser fredningen af torsken i dens gydeperiode, begrænsningen i lystfiskeriet og trawlforbuddet i Bælthavet som tiltag, der kunne være medvirkende til at realisere dette ønske. Det er derfor glædeligt, når Øresundsakvariet her i nytåret kan melde om ekstraordinære store mængder små torsk i Øresund. Kendsgerning, der må give genlyd i Fiskerikommissionen!

Ekstraordinær generalforsamling 27. november 2022.

På Levende Havs ekstraordinære generalforsamling, søndag den 27.11., der blev afholdt på Fyn hos Mads på Vends Motorik- og Naturskole, blev det bl.a. besluttet at nedsætte 2 arbejdsgrupper med det formål at få undersøgt forskellige muligheder og modeller for, hvordan Levende Hav og kutter Anton skal fungere og administreres i de kommende år.

Kommissorium for arbejdsgrupper i Levende Hav. November 2022

Arbejdsgruppe 1 blev nedsat med det formål at få undersøgt hvilke muligheder der findes for en noget bredere model for kutter Anton, et muligt skibs/bådelaug, organiseret i eller uden for Levende Hav, eller en kombination af begge dele.

–         Kommissorium for AG 1

Hermed giver Levende Havs bestyrelse arbejdsgruppen et mandat til at få undersøgt muligheder for Miljøkutter Antons virke og drift i fremtiden, også uden for Levende Hav. Gruppen har mandat til at forhandle med nye partnere, bl.a. uddannelsesinstitutioner, organisationer og lignende. Gruppen har et bredt forhandlingsmandat, dog med den klausul at eventuelle forslag og planer som gruppen vil anbefale, først skal accepteres af bestyrelsen og endelig besluttes af Levende Havs generalforsamling. Arbejdet tager udgangspunkt i diskussionen og aftalen på den ekstraordinære generalforsamling (se referat). Gruppen består af følgende medlemmer af Levende Hav: Ib Ivar Dahl, Ingeborg Svennevig, Mads Brodersen, Lars Hillerup og Henry Stokholm. Gruppen kan suppleres med ny medlemmer, de skal også være fra Levende Hav.

Gruppen er ansvarlig for arbejdsform og arbejdet skal være afsluttet medio marts 2023. Medlemmer kan få dækket deres rejseomkostninger og mødeudgifter til lokale og forplejning. Budget aftales med Erik Bjørn Olsen.

Arbejdsgruppe 2 blev nedsat med det formål at få undersøgt hvilke muligheder der findes for et tættere samarbejde mellem Levende Hav og andre organisationer, ex. DN med udgangspunkt i kutter Anton. Gruppen skal derfor også undersøge mulighederne for at Levende Hav kan få en ny og mere robust bestyrelse.

–           Kommissorium for AG 2

Hermed giver Levende Havs bestyrelse arbejdsgruppen et mandat til at få undersøgt mulighederne for Levende Hav og Miljøkutter Antons virke og drift i fremtiden. Gruppen skal både undersøge mulighederne for hvordan Levende Hav kan få en mere aktiv bestyrelse, og kutter Antons virke, herunder en skitse til sejlplan for kutter Anton maj – oktober 2023. Gruppen har mandat til at forhandle med nye partnere, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og andre organisationer og lignende. Gruppen har et bredt forhandlingsmandat, dog med den klausul at eventuelle forslag og planer som gruppen vil anbefale, først skal accepteres af bestyrelsen og endelig besluttes af Levende Havs generalforsamling. Arbejdet tager udgangspunkt i diskussionen og aftalen på den ekstraordinære generalforsamling (se referat). Gruppen består af følgende medlemmer af Levende Hav: Mogens Gissel, Dorthe Birkmose, Erik Bjørn Olsen, Henning Christensen, Jan Tidemann, Poul Sjøgren og John Graversgaard. Gruppen kan suppleres med ny medlemmer, de skal også være fra Levende Hav.

Gruppen er ansvarlig for arbejdsform og arbejdet skal være afsluttet medio marts 2023. Medlemmer kan få dækket deres rejseomkostninger og mødeudgifter til lokale og forplejning. Budget aftales med Erik Bjørn Olsen.

 Levende Havs aktive kystfiskeri-projekter

Hvorfor støtter Levende Hav kystfiskeriet i den fattige verden?

Siden foreningen blev oprettet i 1995, har Levende Hav haft ansvaret for et eller flere kystfiskeri projekter. I samme periode har vi haft ansvaret for en del forundersøgelser i Asien og Afrika som efterfølgende viste sig ikke at kunne gennemføres.

Såvel projekter som forundersøgelser og studier har givet Levende Hav den gode og nødvendige ballast til at kunne deltage og være fortaler for kystfiskere og deres samfund verden rundt. Og metoden er og har været ”fisker til fisker” metoden, dvs. et fagligt fællesskab og samarbejde hvor Levende Hav, vha. af støtten fra offentlige og private fonde, virksomheder og privatpersoner, har kunnet bidrage med midler og udstyr til fiskerne og deres samfund.

Kystfiskeriet fra Pangani-regionen, Tanzania

Et af Levende Havs fiskeriudviklings projekter er aktivt i Pangani, Tanzania, et andet i Kenya ved Victoriasøen. Pangani projektet startede i det små, i slutningen af 2018, med en samarbejdsaftale mellem Levende Hav og PHDO (Pangani Heartland Development Organisation). I Levende Hav skulle vi indsamle og indkøbe fiskeriudstyr og udstyr til skolerne Pangani. Udstyret kunne fylde en 40 fods container som derefter blev sendt til Tanzania bl.a. med støtte fra GTS (Genbrug Til Syd) og penge fra private fonde og bidragsydere.

Formålet med projektet: at kapacitetsopbygge 16 mindre kystsamfund i Pangani regionen og projektets lokale partner, PHDO, med det formål at sikre et mere økologisk bæredygtigt fiskeri og at kystfiskeriet i regionen bliver selvhjulpne og de unge bliver i landsbyerne. Projektet har et særligt fokus på de mange kvinder i landsbyerne som af nødvendighed også er blevet fiskere. De er fodfiskere og indsamler og indfanger hver dag fisk til den daglige husholdning og der er tale om flere hundrede kvinder.

Aktiviteter indtil nu: Udover at få sendt container med udstyr har vi med støtte fra ISISE-fonden, i 2022, købt lokalt produceret fiskeriudstyr og fået det fordelt i 8 landsbyer.

Aktiviteter 2023 ->: Foråret 2023 skal vi købe og fordele udstyr til de 8 landsbyer som endnu ikke har modtaget udstyr. Vi skal have gennemført en evaluering og udarbejdet en rapport og et projektdokument til brug for en ansøgning til CISU for en mere målrettet støtte til PHDO, så projektets lokale partner bliver bedre organiseret og rustet til de fiskerifaglige opgaver i regionen.

Perspektiver: Pangani regionen ligger relativt afsides og isoleret i Tanzania, med ringe adgange til de større markeder for fisk.  Derfor er kystfiskerne og deres familier udsatte i forhold til at blive overtalt til at deres unge mænd bliver mandskab på de større fiskefartøjer, der er hjemmehørende på Zanzibar. Et styrket kystfiskeri i regionen og dermed også en indtægt til fiskerne vil betyde at flere unge mænd bliver boende og stifter familier. Det er vigtigt at kystfiskerne får et større fiskeri fordi deres fiskeri er mere naturskånsomt og bæredygtigt målt på resurserne. Folk og samfund der, år efter år, skal leve af en naturressource er alt andet lige mere opmærksomme på de biologiske forandringer i havet som fiskeriet fører med sig end de fartøjsejere, der via et overskud i turistindustrien, skal have fundet profitable investeringer til deres overskud.

Kystfiskeriet, som ikke kan leve af deres fiskeri, på såvel vest- som Østafrika er også udsatte for fristelsen til at sejle immigranter fra syd mod nord. Derfor bør vi også i de nordlige lande støtte kystfiskeriet i syd således at de forbliver i fiskeriet.

Pangani projektet er støttet af GTS, Bodil Pedersen Fonden, Merkur Fonden, Viggo Harboe, Torben og Alice Frimodt Fonden, Frydendahl og udstyr- og penge bidrag fra fiskere og private.

Større Levende Hav kystfiskeri projekter:

Kanda La Ziwa – Folkemøde ved Victoriasøens kyst.

Se mere her: https://www.facebook.com/NAAMFestival/

2022 indebar opstarten af et nyt projekt mellem Landsforeningen Levende Hav og Naam festivalen kaldet Kanda La Ziwa. Projektet omhandler et Folkemøde i Kisumu i Kenya d. 24.-25. februar, med

fokus på klima, vandmiljø, kultur og fiskeri i Victoriasøen. Naam festival har erfaring med at lave projekter der bruger dialog, musik og kunst til at formidle budskaber omkring Victoriasøen, men er

for Levende Hav en ny samarbejdspartner. Indenfor Levende Hav præsenterer projektet også nye  ansigter i form af Asta Svennevig Christensen, der til daglig arbejder som psykolog, og her fungerer

som projektkoordinator og konsulent omkring motivation eller barrierer ift. forandring.

Malene Kaasgaard Christiansen arbejder til daglig ved DR som medieforsker, og vi nyder godt af hendes ekspertise inden for formidling, projektledelse og evaluering af projekter.

Projektet er i første omgang et beskedent projekt, men der er en intention om at skabe et nomadisk projekt, hvor også Tanzania og Uganda kan involveres i kampen for Victoriasøen.

I oktober 2022 arrangerede vi et møde mellem repræsentanterne for samarbejdet i Kenya. Besøget bestod af at lære hinanden at kende, se området og møde relevante politikere, aktivister, og kunstnere, men af særlig interesse var søens befolkning.

Her var et møde i en lille landsby specielt interessant. Vi talte om overgangen fra traditionelt fiskeri til brugen af havbrug, om sabotage, hærværk og tyveri samt frustration over forskere der kommer og undersøger, men efterlader borgerne med udfordringerne, og med at BMU (beach management units) som fungerer til at skabe samarbejde og sammenhold mellem fiskere i Uganda og Tanzania, men ikke opleves fungerende i Kenya.

Vi havde ikke forudset deres fremtrædende ønske, som var hjælp med bankerne, for at kunne opbevare penge sikkert, organisere sig i økonomiske grupper og få adgang til lån. Fiskerne var bevidste om problemerne ved havbrug, ulovligt fiskeri, affald og forurening, men forklarede disse som resultater af ikke at kunne tænke langsigtet grundet manglende økonomisk forsikring og mulighed.

Dagen efter havde en frivillig ved Naam festival haft kontakt til en bank i Kisumu og lavet aftaler om indskudsrater, lån og at der ville komme en fra banken og hente pengene med jævne mellemrum, så fiskerne ikke mistede en dagsindtægt. Repræsentanter fra banken var også meget interesseret i at deltage i Folkemødet 2023.

Folkemødet repræsenterer derfor en mulighed for forandring. Det understreger ikke mindst vigtigheden af dialog med dem, der reelt er påvirkede, frem for at komme med egen agenda. En sådan platform til dialog kan forhåbentligt støtte en bevægelse i den rigtige retning for både brugerne af søen og for Victoriasøen selv.

Projektet finansieres af CivilSamfund i Udvikling (CISU) og Merkur Bank.

Med venlig hilsen, og vi håber, at du stadig støtter Levende Havs arbejde og betaler kontingent for 2023. Du kan følge os på vores hjemmeside Levendehav.dk og Facebook: Levende Hav. På hjemmesiden finder du sejlplan for kutter Anton.

Erik Bjørn Olsen

Formand

Grenå den 10. januar 2023

 

Kontakt

+45 26 81 60 95

E-mail:llh@levende-hav.dk

Levende Hav/Living Sea
Solsikkevej 10
8500 Grenaa

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.

Støt foreningens arbejde via Mobilepay 77209