Strandfodring, havets råstoffer, livet i havet og klimaet

En flod af vand og sort havbund på Ferring Strand maj 2022

 

Strandfodringen https://kyst.dk/media/80415/kystfodring.pdf på den Jyske vestkyst blev sat i gang for 20 år siden og siden er det pumpet mange mio. m3 sand ind på stranden og op på for-kysten. (I 2022 skal der pumpes 4.5 mio. m3 sand op på den jyske vestkyst på strækningen fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i syd.

Fodringen af stranden i 2022, her ved Ferring (300 meter fra Levende Havs kontor), er nu ved at være afsluttet. 700.000 m3 sand er hentet, 10 km ud for Bovbjerg Fyr, sejlet ind til Ferring og pumpet op en 3 km lang kyststrækning ind mod Ferring fjord.

Formålet er at beskytte ejendomme på kysten ved at give havet noget at tage af, så diget holder til sikringen af de ejendomme der ligger ved kysten.

Strand- og kystfodringen foregår mange steder på den jyske vestkyst, med deraf følgende ødelæggelser af havmiljøet og klimaet. Klimaet fordi strandfodringen er meget energikrævende for der bruges forholdsvis meget fossile energi i hele processen med sejlads, pumper, infrastruktur etc.

Dertil skal lægges at strandfodringen også frigiver bundet CO2, dvs. organisk kulstof, som ellers lå bundet under havbunden og som med strandfodringen lægges frit og omsættelig, med det resultat at algerne får bedre vækstbetingelser.

Mågernes fest

Vi ved det ikke, men det er sandsynligt at de næringsstoffer som fritlægges, kan være hovedårsagen til de store algeopblomstringer der hvert år finder sted på den jyske vestkyst. Vi ved med sikkerhed at al det kulstof burde blive liggende under havbunden til evig tid, af hensyn til klimaet og vores fælles fremtid som mennesker her på kloden.

Hvad nytter eksempelvis de vandmiljøplaner, som har kostet os alle sammen et trecifret mia., beløb siden 1980’erne, til at få stoppet udvaskningen af næringsstoffer fra landbrug, industri og husholdningen, når vi i samme perioder frilægger større og større områder af havbunden ved indvindinger af råstoffer fra havet?

Spørgsmålet i dag er derfor det samme som for 20-30 år siden, da man startede med denne form for kystsikring: er det fornuftig, er det prisen, målt på naturen, klimaet og pengene værd?

Vi, og andre organisationer som kæmper for livet i havet, har ikke formået at overbevise de ansvarlige om at strandfodringen burde stoppes for denne form for kystsikring ødelægger havnaturen, det har været en pris man var villig til at betale for at få beskyttet de kostbare byggegrunde i havstokken.

Nu er håbet at vores nye og mere fælles viden om klimaforandringer, og deraf følgende flere storme og havvandsstigninger, få os til at tænke os mere om.

For det er jo ikke en naturlov at vi skal bo på kysten. Nede mod vest her fra Levende Hav kontoret, nede på stranden koster et hus flere mio. kroner. 2-3 km øst herfor ligger ex. Bonnet. Her står husene tomme og de koster intet, her søger man støtte til at få husene revet ned. Der er også smukt i Bonnet, men folk med penge vil bo på kysten – åbenbart koste hvad det koste vil.

Målt på havnaturen er strandfodringen en menneskeskabt katastrofe, målt på selve kyststrækning, havstokken og de kystnære farvande og havet. Det er en katastrofe og det også, uanset de mange COWI, Rambøll, Orbicon VVM-miljørapporter der følger med strandfodringen. I dem alle læser man altid ”målt i forhold til baggrunden, hele havet og kysten, udgør de 4.5 mio. m3 ikke det store problem for livet i havet”.

I dette område her ved kysten og ud til Jyske Rev er der hentet flere hundrede mio. m3 sand, sten og ral i de seneste 20-30 år. Det er en helt ny industri og med hver eneste tilladelse følger en VVM-rapport. Kystfarvandene og de områder ude i havet, hvor man henter sandet til strandfodringen, efterlades som en ørken, og sandsynligheden for at livet vender tilbage til de områder, inden man igen skal kystfodre, er minimal.

Jyske Rev ligger nu øst for Thyborøn

Det er meget voldsomme naturindgreb og ligesom der sættes spørgsmålstegn ved projekter som Lynetteholm, Aarhus Havn, Jyske rev bør man selvfølgelig også sætte spørgsmålstegn ved de ødelæggelser der følger med strandfodringen, men det gør man ikke, det er bare noget man gør og det koster samfundet mia. af kroner til betalingen af Rode-Nielsens maskiner og mandskab.

Rode-Nielsen, NCC, Krogh A/s og mange andre, herunder store hollandske firmaer, er også blevet integreret i problemet. De firmaer er eksploderet i vækst og udgør nu en betydelig magtfaktor i hele sagen. Der strandfodres og udbygges havne i en hast som aldrig før. Thyborøn havn levede af fiskeriet, nu lever havnen af råstoffer og ingen kan i dag, med sikkerhed sige, om råstof-industriens vækst de sidste 20-30 år, også kan være årsagen til de færre og færre fisk der landes på den jyske vestkyst.

Når man her fra Levende Havs kontor ser ned på Ferring Strand, kan man ikke lade være med at tænke over, hvorfor de sommerhuse ikke er bygget på pæle? Hvorfor er dette område ikke et stort sammenhængende vådområde, hvor folk kommer til og fra deres huse på gangbroer eller små både, hvorfor ikke? Det sker mange andre steder i verden, hvorfor ikke Ferring Strand?

Det kan man så tænke over, mens man regner på de ødelæggelser der følger med strandfodringen; på klimaet der bliver belastet med de store mængder af klimagasser osv.

Link til dokumenter, redegørelser og firmaer:

https://kyst.dk/media/85115/miljoevurdering-af-faellesaftalen-for-lodbjerg-nymindegab.pdf

https://kyst.dk/media/86773/sammenfattende-redegoerelse-miljoevurdering-faellesaftale-lodbjerg-nymindegab.pdf

https://kyst.dk/kyster-og-klima/sandfodring-paa-vestkysten/ bemærk at der intet står om naturødelæggelserne under ”generelle ulemper”. Ødelæggelserne af livet i havet får ikke Kystdirektoratet og dermed de ansvarliges opmærksomhed.

https://rohde-nielsen.dk/

https://rohde-nielsen.dk/fl%C3%A5de/sandsugere-og-grab-dredgers

Råstoflager ved Thyborøn

Thyborøn set fra havet

Der hentes 100.000 m3 i Thyborøn Kanal – i første omgang

Ferring strand, der er også maskiner på land der skal være med til at fodre stranden

Hvorfor og hvordan stranden fodres kan læses på gummigeden.