Bomtrawl mappe november 2020

Kutter Antons møde med den belgiske bomtrawler Z 571 “Custos Deus” 35 sømil nord for Thyborøn og 14 sømil NV for Hanstholm 8.11.20

De belgiske bomtrawlere 2020

På denne side finder du fotos og dokumenter der omhandler Levende Havs fokus på de 10 belgiske bomtrawlere vi har fulgt siden medio oktober 2020. Bomtrawlerne er nu anmeldt for et ulovligt fiskeri og de dokumenter og andre til regeringen, folketinget og EU er der også linket til på denne side som bliver løbende holdt opdateret. Man kan også se flere fotos og video Facebook 

Link til: LLH anmeldelse af bomtrawlere

Link til brev fra minister Mogens Jensen: Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensens svar på din henvendelse af 26. oktober 2020

Link til Levende Havs svar til minister Mogens Jensen: Brev til Mogens Jensen bomtrawl EBO

Link til Levende Havs brev til den nye minister Rasmus Prehn: Brev Rasmus Prehn

Kutter Anton på vej ind i Thyborøn Havn

Kutter Anton på vej ind i Thyborøn Havn

Den lille havfrue på stenen landet af bomtrawler URK 456 Marie José. Stenen er vurderet til at veje godt 10 tons

Her ligger kontrol fartøjet “Vestkysten” et meget stort og flot fartøj med en dygtig besætning, som fortæller at de, endnu ikke, har været ombord på de belgiske bomtrawlere for at kontrol.

De belgiske bomtrawlere lander meget små fisk.

Små rødtunger 26 cm. En lille meget glat fisk som kun kan fanges i større mængder med en maskestørrelse under de 120 mm. Denne belgiske bomtrawler landede 75 kasser 3 rødtunger.

Slidte kæder. De ser ud til at starter som 16 mm kæder og når de er slidt ned til 10 mm skal de åbenbart udskiftes. Vi spørger, men får ingen svar

Der står kæder overalt på havnen i Thyborøn og venter på at blive monteret

Undersiderne på de bomtrawl med kæde måtter, der skal fiske oppe i stenene, skal monteres med mange kg nylon. Det ser ud til at være flere hundrede kg og alt det nylon skal beskytte posen så den ikke rives i stykker og fisken undslipper. I havn ser vi besætningerne (7-10 mand) arbejde i døgndrift med at skifte kæder og sy mere nylon på poserne.

Endestationen for de store sten som bomtrawlerne lander på havnen i Thyborøn er det yderste område af Sibirien ved den gamle færgehavn. Her kan man se de mange monumenter der står som gravstene over dansk fiskeri.

 

 

Rapport: Blåmuslinger og biogene rev

Se og download rapport: observationsrapport muslinger

Ib Ivar Dahl: Observationsrapport om biogene rev i Nørre Fjord, Helnæs Bugt.
Vores fjord har det efter omstændighederne godt med en tilfredsstillende biodiversitet i
modsætning til vores tilstødende farvande: Lille Bælt og Det sydfynske Øhav, som lider stærkt
under iltsvind.

At Nørre Fjord har det godt skyldes især dyrkning af blåmuslinger på liner udført af fritidsfiskere og
DTU Aqua 2002 til 2009. Denne rapport dokumenterer, at der er en større artsrigdom på fjordens muslingerev end på glat
sandbund på tilsvarende dybder.

Habitatsdirektivet som Danmark har tiltrådt beskriver, at stenrev og biogene rev af bla.a. blåmuslinger i Natura 2000 områder skal kortlægges og fredes.
Biogene rev af blåmuslinger er af Århus Universitet og DTU Aqua defineret således: Et rev bestående af blåmuslinger er beskyttet som et biogent rev ved fredning ifølge gældende
lovgivning, når minimumsarealet er 2500 m2 med en dækningsgrad på minimum 30% og en stabilitet på 3 aldersklasser. Miljøstyrelsen: Definition af biogene rev Miljøprojekt nr. 1992
En kortlægning og fredning af muslingerev i Natura 2000 områder er endnu ikke foretaget. Jeg opfordrer til at dette foretages snarest.

Det tog danske stenfiskere ca 100 år at opfiske og fjerne betydelige danske stenrev, før de blev fredet. Nu bruges der tid og penge på at genetablere dem!

Det samme er nu ved at ske for vore muslingerev både indenfor og udenfor natura 2000 områder. Muslingeproblematikken i Danmark er dybt selvmodsigende: Et eksempel: I Vejle Fjord drives projektet
”Ren Vejle Fjord” af oplandskommunerne og gymnasieelever og fritidsfiskere i samarbejde. Budget 24 mill kroner. Et privat firma, Wittrup Seafood har i almindeligt udbud fået opgaven at dyrke 465 tons muslinger
på liner i Vejle Inderfjord. Pris 4 mill. over 4 år. Muslingerne er lagt ud. Dette efterår ansøger samme firma om tilladelse til at opfiske muslinger i Vejle Yderfjord med deres
muslingekuttere. Konsekvensvurdering fra DTU Aqua, Skaldyrscenter anbefaler. De tre fjordkommuner gør indsigelser!!

Sagen er ikke afgjort.

Et andet Eksempel: Flensborg Fjord lider hårdt under iltsvind. Wittrup Seafood har tilladelse til at opfiske muslinger i fjorden. Konsekvensvurdering foretaget af DTU Aqua, Skaldyrscenteret.
Borgmestre i Flensborg, Sønderborg og Åbenrå protesterer. Fiskeriet fortsætter. Argumentationen for tilladelse til muslingefiskeri fra bla Skaldyrscenteret ved professor Jens
Kjærulf er, at opfiskning af muslinger fjerner kvælstof fra havmiljøet! I den ene iltsvindsbelastede fjord udlægger man 465 tons muslinger for at forbedre havmiljøet.
I en anden iltsvindsbelastet fjord gives der tilladelse til at opfiske muslinger. Det er modsætningsfyldt og hænger ikke sammen. Jeg er naturligvis bekendt med, at andre faktorer som tilførsel af kvælstof fra omgivende
landområder er medvirkende årsager til et farvands iltsvind. Det skrives i vedlagte rapport, at den ikke er et debatindlæg. Det er dette følgebrev!!

Rapporten fortæller og påviser blot, at et farvand som Nørre Fjord, Helnæs Bugt trives og har det godt. Her har dyrkning og udlægning af blåmuslinger virket efter hensigten til glæde og gavn for
både erhvervet og det rekreative fiskeri samt alle øvrige brugere af bugten, langs kysterne og til vands. Blåmuslinger i vore farvande er en værdifuld ressource, som naturligvis bør udnyttes af
fiskerierhvervet på en naturskånsom og bæredygtig måde. Det sker ikke for tiden. Jeg opfordrer til at biogene rev af blåmuslinger, som vi er forpligtet til, kortlægges og fredes.
Og jeg opfordrer til, at det beskrevne selvmodsigende forhold for muslingefiskeriet i Danmark bringes i en mere balanceret tilstand.

Med venlig hilsen

Ib Ivar Dahl

Fritidsfisker
Forfatter og pens. bådfører
Strandbakken 45, Helnæs 5631 Ebberup
dahlibivar@hotmail.com www.ibivardahl.dk 23802373