Fiskerikommissionen 2023

20. december 2023

Det tog sin tid, men nu har vi fået Fiskerikommissionens anbefalinger til fremtidens fiskeri og spørgsmålet er nu – var dét værd at vente på? Rapporten kan downloades: HER

Svaret er måske. Men hvis en og anden havde vente en mindre revolution, så har de ventet forgæves.

Det er en kommissionsrapport der er skrevet af de folk, som sidder med ansvaret for fiskeriforvaltningen i dag. Kommissionens sammensætning, af forskellige mennesker, har ikke kunnet ændre på det.

Overordnet anbefaler kommissionen at fiskeriet sættes mere fri til selvforvaltning, sammen med at fiskeriet også skal til lommerne og selv være med til at betale for den selvforvaltning, herunder også betale for den biologiske rådgivning. Kommissionen har også bemærket at fiskeriet ikke har bidraget med betalinger for at få retten til kvoter og fiskeri. Og kommissionen understreger at fiskeriet skal indstille sig på den CO2 afgift på 750 kroner som fiskeriet bør have og samtidig skal regeringen gør fiskeriet klart at det ikke stopper ved de 750 kroner, afgiften bør også blive større efter 2030.

Det mest kritisable i kommissions rapport er manglen på kritik af industrifiskeriets ødelæggelser og produkter, som fiskemel og fiskeolie til opdræt af fisk. Der er så at sige ingen kritik og det er kritisabelt. Det samme er tilfældet, når det handler om udsmid og udsmidsforbuddet, dog med den fornuftige tilføjelse at kommissionen vil have et 100 % elektronisk (kamera) og GPS overvåget fiskeri. Her er der en åbning til at få en bedre kontrol på udsmids- og high grading (dvs. sortering af fisk der kan sælges, men som udsmides med det formål at spare på ens kvoter og give de kvoter man har en større værdi, en process som er ret almindelig i trawlfiskeriet når det handler om torsk) området.

Kommissionen anbefaler at kystfiskeriet forvaltes under en ordning, og de anbefaler den lukkede ordning, det er teknisk, men de vil have lukket den åbne ordning og det er det rigtige at gøre, for sammen med den ene ordning, kan denne og fremtidige regeringer nemmere lovgive, sikre og udbygge kystfiskeriet, både hvad angår kvoter, rettigheder, havne (herunder som noget meget vigtig anbefaler kommissionen at der kan afsættes kystområder som friholdes til kystfiskeriet) det er noget helt nyt, men noget som skulle være indført for mange år siden.

Kommissionen skriver bl.a.: “Fiskerikommissionen anbefaler også, at der udbydes ekstramængder eller ’øremærkede’ kvoter med en lokal landingspligt, dvs. med en klausul om, at disse kvoter kun kan fiskes, hvis de landes i nærmere definerede mindre havne.”

“Fiskerikommissionen anbefaler endelig, at der i udvalgte områder inden for den danske 12 sømilegrænse indføres områdeforvaltning, der går ud over de nuværende regler, med henblik på adgangsmæssigt at tilgodese mindre fartøjer, som fisker miljøskånsomt, under hensyn til konkret miljøpåvirkning i tid og rum”

“For at sikre udvikling og etablering af et reelt kystfiskersegment i sin egen ret anbefaler Fiskerikommissionen, at Kystfiskerordningen etableres som en lukket ordning, hvor fartøjerne binder deres kvoter efter en prøveperiode.”

Kommissionen anbefaler at mærket for Naturskånsom Fiskeri får et større eftersyn, der er få der kender og bruger det. Og de anbefaler at reglerne ændres, så alle fiskere, også fartøjer over 17 meter som fisker i mere end 48 timer, som fisker skånsomt, skal kunne sælges deres fangster under mærket. I lyset af den logik som har styret kommissionen, er det også en logisk anbefaling, men om det er en god anbefaling må FSK. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri-PO svare på.

Bundtrawl og trawlfrie områder. Her anbefaler kommissionen en salomonisk løsning, (dog ikke 50/50 med 10/90). Der er områder i bælthavet, som måske godt kan tåle noget trawl og derfor de 10 %. Det er dog mere vigtig at kommissionen, med rette, konstatere at andre havområder end bælthavet, kunne have nytte og gavn af et trawlforbud. Her er det vigtigt at kommission også har haft blik for de alvorlige problemer der følger med fiskeriet med bundtrawl, som roder rundt på og i havbunden og frigør en masse bundne organiske og kemiske stoffer, som burde være blevet i sedimentet.

“Fiskerikommissionen støtter op om en trawlfri zone i Bælthavet, men anbefaler, at man tillader fiskeri med bundslæbende redskaber i nogle af fiskeriets kerneområder. Disse må højst udgøre 10 % af området kumuleret over 6 år”

“Afslutningsvis bør også nævnes, at det er Fiskerikommissionens vurdering, at der er andre danske havområder, som vil have større positiv effekt af indførelse af trawlfri zoner, hvis man alene ser på forbedring af havmiljøets økosystemer og kommercielle bestande”

Og afslutningsvis konstaterer vi, som ministeren og andre med en fiskeripolitisk interesse, at nu vil vi hen over julen og starten af det nye år, dykke ned i rapportens 400 sider for at få fundet de guldkorn, som måske findes, til fordel for fremtidens fiskeri og det levende hav.

Og det gør vi med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til Fiskerikommissionens medlemmer med tak for deres arbejde og samarbejde.

Kontakt

Levende Hav/Living Sea
Juelsgårdvej 27, Ferring Strand
7620 DK-Lemvig

Om os

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet.