Kystens Parlament 2021

Nyt projekt.

Kystens Parlament er en aktiverende oplysningskampagne om FN´s nye verdensmål med særligt henblik på mål nr. 14 – ”Livet i Havet”. Kampagnen kombineres med afholdelse af lokale ”Kystens Parlamenter”, hvor lokale, aktuelle ”hav-vendte” problemstillinger behandles med baggrund i FN Verdens Målene, Danmark har tiltrådt.

 

Kystens Parlament er støttet Velux Fonden og gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening.

Formålet med projektet er at få offentliggjort og diskuteret de gode og de mindre gode historier der knytter sig til de folk og samfund som holder til på de danske kyster. Kystbefolkningen og deres samfund er bundet til turismen og fiskeriet, men der også så meget andet der styrer og bestemmer livet på de danske kyster.

Projektets formål er:

  • at oplyse om og sætte fokus på FN´s verdensmål med særlig henblik på mål nr. 14: Livet i havet – nationalt såvel som internationalt,
  • at skabe opmærksomhed og debat om lokale problemstillinger angående kyst- og havmiljø, at inddrage kystens og havets brugere bredt i denne proces,
  • og gennem dette arbejde at gøre ovennævnte problemstillinger mere nærværende og betydningsfulde for en bredere offentlighed, samt for samfundets beslutningstagere og forvaltere.

Eksempler på emner, som kunne være aktuelle til lokal debat i havnene:
Råstofudvinding
Havdambrug
Havvindmøller
Kystfiskeres fiskerettigheder
Forurening med næringsstoffer
Forurening med Kemiske/hormonale stoffer
Kystturisme/kystfriluftsliv
Anvendte fiskerimetoder
Kystkultur
Beskæftigelse/bosætning
Kystsikring
Kystfredning
Fredningsområder i havet

1 fase: 20.6 – 10.8 2020 1. destination: Lemvig/Thyborøn. Udstillinger, krabbe projekt, Høfde 42, Thyborøn Kanal indsnævringen, Jyske Rev og råstoffer, efterladte fiskeredskaber i Nissum Bredning.

2. fase: Oktober 2020 – marts 2021. Planlægning og forberedelse til gennemførelsen af Sydvest-ruten. Fremstilling af materialer og nye plancher og klargøring af kutter Anton.

3. fase: Ultimo april – ultimo juni: Kystens Parlament starter og kommer rundt til 5-6 destinationer og slutter med Folkemødet på Bornholm den 17.juni. Destinationerne bliver østkysten, Lillebælt, Nibe, Det sydfynske Øhav, op gennem Storebælt tilbage til Bønnerup

4. fase: 15.8.21 – 24.9.21 Parlamentet fortsætter 4 destinationer Samsø, Sjælland København og det slutter i Landstingssalen den 24.9 med præsentation af det samlede parlament

5. fase: Oktober, november 2021. Projektet evalueres og afsluttes.

Har det fået din interesse, måske med et parlament i dit lokalsamfund, så skriv til Levende Hav mail: llh@levende-hav.dk.

Vi har også meget brug for frivillige som besætning på kutter Anton og som chauffør for den trailer der kommer rundt med telt og udstillinger i ugen op til den weekend hvor der er et parlament. Der er ikke lønninger men projektet dækker udgifter til rejse til og fra kutter Anton og kost ombord hvor man også får en køje. Har du lyst til at deltage så send en mail til llh@levende-hav.dk eller ring til Kurt på telefon 53347107

Projektet råder også over midler der kan dække de lokale udgifter til de enkelte parlamenter.

Debat på kutter Anton

Debat på havnen i Middelfart med kutter Anton i centrum

 

Kutter Anton til Folkemødet

RedHavet.nu – fra bundtrawl

RedHavet.nu

Som led i redningsplanen appellerer miljøorganisationerne til, at Danmark:
 – Senest i 2022 har etableret naturlige zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor
bundtrawling er forbudt
 – Senest i 2027 begrænser udledningen af kvælstof til havet fra 60.000 til 40.000 tons
 – Senest i 2027 stopper forureningen af havet med miljøfarlige stoffer
Derudover opfordrer initiativtagerne til at beskytte de danske farvande langt mere målrettet
igennem forskning, lovgivning og økonomisk politik.

Senest i 2022: etablere naturlige zoner på mindst en tredjedel af havbunden, hvor
bundtrawling er forbudt. Hvordan?

 – Ved udvælgelse af områder prioriteres den marine biodiversitet (inkl. fisk) højest. Det er
ikke et mål at lukke fiskepladser, men tilstedeværelse af erhvervsfiskeri med bundtrawl skal
ikke være et udelukkelseskriterie.
 – Naturlige zoner skal være større, sammenhængende og repræsentative områder.
 – Skal have en størrelse som kan rumme naturen i et flydende miljø, hvor dyr naturligt
bevæger sig over kortere og længere afstande.
 – Der skal være variation inden for områderne i forhold til dybder, bundtyper m.m.
 – Skal inkludere vigtige levesteder for fisk (f.eks. gyde- og opvækstområder)
 – Der skal udvikles forvaltningsplaner for områderne og de skal overvåges regelmæssigt for at
dokumentere effekter på havbundens natur.

Lånt fra Oceana. https://eu.oceana.org/en/node/47406

Lånt fra Oceana. https://eu.oceana.org/en/node/47406

Muslinger og Helnæs

Evaluering muslinger v/Ib Ivar Dahl

Gennem en årrække har lokale fritidsfiskere arbejdet målrettet på at forbedre vandkvaliteten i Nørre Fjord ved dels fra 2009 til -12 at etablere et biorev af muslinger, dels at beskytte muslingerne mod opfiskning og senest i foråret 2019 at medvirke til DTU´s forskning i biodiversiteten ved fjordens eksisterende muslingebanker sammenlignet med områder uden muslinger.

Det seneste forskningsprojekt er nu afsluttet hvad angår feltarbejdet og vores forenings involvering i den praktisk- økonomiske del. I den anledning blev der afholdt et kort møde mellem projektleder Jon Christian Svendsen DTU, Vagn Gram Fåborg Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforenings projektudvalg samt  undertegnede for at evaluere det praktiske arbejde med muslinger i Nørre Fjord.

Vi kunne konkludere at produktion og udlægning af 28 tons muslinger i et biorev i 2009 – 11  resulterede i rensende effekt af fjordvandet i perioden. Det blev estimeret, at kun 5% af muslingerne overlevede til forår 2011, som igen kunne producere 16 tons muslinger i sætning af nye muslingebanker. Denne antagelse kan delvis bekræftes af research foretaget i april – maj 2019, idet der blev iagttaget banker mange steder i fjorden både på lave områder og på dybder med nogenlunde fast bund ned til 7- 8 meter. Noget mål for mængden af fjordens muslinger i antal tons indgik ikke i det projekt.

Læs rapporten her: evaluering muslinger 2019