Nyt fra EU. Udvalgene LDRAC, MAC og AAC

Her vil du løbende kunne følge med i hvad der er på dagsordenen i de tre EU udvalg som Levende Havs bestyrelsesmedlem Erik Bjørn Olsen er medlem af.

Vi vil opdatere med udvalgte dagsordner og de diskussioner der følger. Erik deltager ca. en gang om måneden i et eller flere af de udvalgsmøder ligesom han deltager i de ekspertudvalg der løbende nedsættes til bestemte opgaver.

 

 

Kystens Parlament 2021

Nyt projekt.

Kystens Parlament er en aktiverende oplysningskampagne om FN´s nye verdensmål med særligt henblik på mål nr. 14 – ”Livet i Havet”. Kampagnen kombineres med afholdelse af lokale ”Kystens Parlamenter”, hvor lokale, aktuelle ”hav-vendte” problemstillinger behandles med baggrund i FN Verdens Målene, Danmark har tiltrådt.

 

Kystens Parlament er støttet Velux Fonden og gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Amatørfiskerforening.

Formålet med projektet er at få offentliggjort og diskuteret de gode og de mindre gode historier der knytter sig til de folk og samfund som holder til på de danske kyster. Kystbefolkningen og deres samfund er bundet til turismen og fiskeriet, men der også så meget andet der styrer og bestemmer livet på de danske kyster.

Projektets formål er:

  • at oplyse om og sætte fokus på FN´s verdensmål med særlig henblik på mål nr. 14: Livet i havet – nationalt såvel som internationalt,
  • at skabe opmærksomhed og debat om lokale problemstillinger angående kyst- og havmiljø, at inddrage kystens og havets brugere bredt i denne proces,
  • og gennem dette arbejde at gøre ovennævnte problemstillinger mere nærværende og betydningsfulde for en bredere offentlighed, samt for samfundets beslutningstagere og forvaltere.

Eksempler på emner, som kunne være aktuelle til lokal debat i havnene:
Råstofudvinding
Havdambrug
Havvindmøller
Kystfiskeres fiskerettigheder
Forurening med næringsstoffer
Forurening med Kemiske/hormonale stoffer
Kystturisme/kystfriluftsliv
Anvendte fiskerimetoder
Kystkultur
Beskæftigelse/bosætning
Kystsikring
Kystfredning
Fredningsområder i havet

1 fase: 20.6 – 10.8 2020 1. destination: Lemvig/Thyborøn. Udstillinger, krabbe projekt, Høfde 42, Thyborøn Kanal indsnævringen, Jyske Rev og råstoffer, efterladte fiskeredskaber i Nissum Bredning.

2. fase: Oktober 2020 – marts 2021. Planlægning og forberedelse til gennemførelsen af Sydvest-ruten. Fremstilling af materialer og nye plancher og klargøring af kutter Anton.

3. fase: Ultimo april – ultimo juni: Kystens Parlament starter og kommer rundt til 5-6 destinationer og slutter med Folkemødet på Bornholm den 17.juni. Destinationerne bliver østkysten, Lillebælt, Nibe, Det sydfynske Øhav, op gennem Storebælt tilbage til Bønnerup

4. fase: 15.8.21 – 24.9.21 Parlamentet fortsætter 4 destinationer Samsø, Sjælland København og det slutter i Landstingssalen den 24.9 med præsentation af det samlede parlament

5. fase: Oktober, november 2021. Projektet evalueres og afsluttes.

Har det fået din interesse, måske med et parlament i dit lokalsamfund, så skriv til Levende Hav mail: llh@levende-hav.dk.

Vi har også meget brug for frivillige som besætning på kutter Anton og som chauffør for den trailer der kommer rundt med telt og udstillinger i ugen op til den weekend hvor der er et parlament. Der er ikke lønninger men projektet dækker udgifter til rejse til og fra kutter Anton og kost ombord hvor man også får en køje. Har du lyst til at deltage så send en mail til llh@levende-hav.dk eller ring til Kurt på telefon 53347107

Projektet råder også over midler der kan dække de lokale udgifter til de enkelte parlamenter.

Debat på kutter Anton

Debat på havnen i Middelfart med kutter Anton i centrum

 

Kutter Anton til Folkemødet

Pangani fishery project PFP

Tanzania. Pangani Fisheri Project (PFP)

Meetings in 2018

Pangani final report 2019 

EQUIPMENT WISHLIST

Nu kan du/I også støtte Pangani fiskeri-projektet (PFP) 2019 – 2025

Baggrund: LLH (Landsforeningen Levende Hav) og PHDO (Pangani Heartland Development Organisation) har startet et udviklingsprojekt til støtte for kyst- og flodfiskeriet i Pangani distriktet i den nordøstlige del af Tanzania. Pangani distriktet ligger op mod grænsen til Kenya ved udmundingen fra Pangani floden.

Formål: Projektet er kommet i gang med en privat fondsstøttet forundersøgelse som resulterede i et projektdokument og ansøgninger til GTS (Genbrug til Syd) om støtte til en transport af udstyr til Pangani fiskerne og deres samfund. Projektdokumentet og andre relevante projektdokumenter kan nu, flere vil løbende blive langt ind, downloades fra Levende Havs hjemmeside på dette link.

Projektet skal i første fase styrke og opbygge den organisatoriske kapacitet i PHDO, med det formål at LLH og PHDO i anden fase i et tæt og forpligtende samarbejde kan udvikle og styrke de 16 fiskesamfunds fiskere deres fangstmuligheder, fartøjer, udstyr og markedet og det skal styrke og udvikle de fiskeriaktive kvinder som også fisker og samler rejer, skaldyr, blæksprutter, tang.

Strategi: De mindre fiskesamfund på kysten og i flodmundingen trues på deres levebrød af det tiltagende over-fiskeri som følger efter det store fiskeri der styres af den kapitalstærke turistindustri fra øen Zanzibar. I dage fisker der flere hundrede store fartøjer fra Zanzibar, helt tæt inde under Pangani kysten, i det relativt smalle farvand (ca. 20 sømil) mellem fastlandet og de større øer Zanzibar og Pemba. Der er en voksende konflikt i Tanzania mellem de store og de små fiskere og mellem de små fiskere og regeringen, se bl.a. denne nye rapport fra One Earth Fundation

De store fartøjer og deres effektive grej (store snuppe-not med små masker) er designet til fiskeriet af sardiner og ansjoser. Og hvis de fartøjer og grej ikke fangede andet end netop sardiner og ansjoser ville det fiskeri ikke være så ødelæggende for kystfiskeriet, som dét er i dag.

Problemet er store bifangster af de fisk som kystfiskerne lever af og dertil kan lægges at de fortsætter med at fiske på de andre arter, når sæsonerne for sardin og ansjoser slutter. Det er ikke lovligt, men loven bliver ikke håndhævet.

Situationen for det mere kystnære fiskeri og fiskere og kvinder som ved lavvande fisker og indsamler store og små rejer, skaldyr, blæksprutter, fisk og tang er alvorlig. Og hvis ikke dét mindre fiskeri får skabt bedre forhold for deres fiskeri og deres markeder, inden for de kommende år, forsvinder det.

Og da Pangani er et relativt fattigt område, hvor der ikke er mange alternativer til fiskeriet og handlen med fisk vil specielt de unge mænd søge væk fra området og dermed øge den negative udvikling hvor de unge mænd søger mod storbyerne, eller andre lande.

Pangani fiskerne og deres familier tilhører de muslimske samfund i Tanzania og de spændinger der har været og som stadig er styrende på Zanzibar vil også kunne brede sig til fastlandet.

Der er derfor flere gode grunde til at Pangani fiskeriet bliver styrket og udviklet. Et mere udviklet, dvs. moderne og mere økonomisk attraktivt fiskeri, vil holde de unge mennesker i deres lokalsamfund.

Håber du har fået interesse for projektet og tid og lyst til at give fiskerne i Pangani og deres familier en hjælpende hånd.

 

 

Fra Kattegat til Aralsøen 1995-2008

Aralsøen

Fiskeriprojektet ved Aralsøen i Kasakhstan startede i 1991 og sluttede i 2008. I perioden modtog projektet modtog fire bevillinger fra Danida og mange bevillinger fra andre offentlige og private fonde og virksomheder. Fiskeriet blev genopbygget og Aralsøen (den nordlige del kaldet Lille Aral) blev tilbageført som ferskvandssø. Alt i alt et meget stort og meget vellykket projekt. Da vi startede var der intet fiskeri på Aralsøen som var blev glemt og under kraftig udtørring. I dag er der 5-600 aktive fiskere og mere end 20 virksomheder som opkøber forarbejder og sælger fisk. 5 af de virksomheder eksporterer sandart filet til EU.

I 2016 rejste vi tilbage til Aral for at hjælpe vores partner Aral Tenizi med at få udviklet en forvaltningsplan for fiskeriet på Aralsøen, støttet af Viggo Harboe og Bodil Pedersen Fonden. Se mere her: