Levende Hav

Archive for Dagens Nyheder

Oplæg til Folketingets høring om fiskeriet i EU

Oplæg til Folketingshøring om EU-Grønbogen om fiskeriet fremtid

Af Knud Andersen, Fiskernes Økologiske Netværk

Christiansborg 2001

Jeg er glad, fordi jeg får lejlighed til at sige et par ord her i dag. Jeg vil forsøge på baggrund af denne Grønbog at ytre mig om dansk fiskeri som del af det europæiske fiskeri. Jeg vil komme med hårde ord om dansk fiskeri, men som man siger: ”Den man elsker, tugter man!”. Jeg holder dybt af fiskerierhvervet med dets mennesker og samfund! Derfor vil jeg heller ikke lade stå til og bare være et passivt vidne til den dødskurs, erhvervet nu er på.

Jeg var gang på gang ved at falde ned af stolen, da jeg læste denne Grønbog. Jeg synes, at der stort set med denne bog er leveret et modigt, progressivt og konstruktivt oplæg. Der er, kære politikere, leveret en god baggrund for, at I konsekvent kan føre kniven og handle aktivt på baggrund af langsigtede mål og ikke kortsigtede økonomiske interesser.

Grønbogen tager udgangspunkt i FAOs adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, som taler om ”behørig respekt for økosystemerne og biodiversiteten, så fiskeriet både for nuværende og kommende generationer vedbliver med at være en livsvigtig kilde til føde, beskæftigelse, rekreation og økonomisk velfærd for menneskene”.

Denne dejlige bog nævner også i sit udgangspunkt artikel 6 i traktaten, der taler om miljøbeskyttelseskrav og bæredygtig udvikling i EU-politikken. Særlig nævnes artikel 174, hvor forsigtighedsprincippet fastslås.

Bogen konstaterer i afsnittet ”Hvad er status?” at det er i 11. time – også m.h.t. ”Havet omkring Danmark”, hvis vi i fremtiden skal have et fiskerierhverv i et positivt samspil med en befolkning i land. Senere konstateres det i bogen, at ”fiskerisektorens bæredygtighed er afhængig af et velfungerende økosystem og deri levende arter”. Det er endvidere interessant, at afgiftsfrit brændstof problematiseres som et skjult subsidie til fiskeriet og endelig stilles der spørgsmål ved fartøjsejernes evne til at aflønne arbejdsstyrken.

canadian pharmacy online

Her efter lægger bogen op til, at der opstilles ”Klare mål for fremtiden”. Det er for os særlig interessant, at man anbefaler ”lancering af en debat om økomærkning af fiskerivarer” og at man senere skriver, jeg citerer : ”Der bør derfor tilskyndes til indførelse af frivillige økomærkningsordninger”. Det er bemærkelsesværdigt, for den debat rejste Landsforeningen Levende Hav her i Danmark på baggrund af et større seriøst forarbejde. Men initiativet blev skudt ned af den danske fiskesektors top med formanden for Danmarks Fiskeriforening i spidsen. Han sagde – jeg citerer igen: ”Det vil jeg med alle til rådighed stående midler kæmpe imod”. Altså kæmpe i mod, at befolkningen, forbrugerne skal kunne vælge sig ind på fisk fanget med særlig naturskånsomme metoder! Jeg skal virkelig love for, at hans indsats har skabt tillid til Danmarks Fiskeriforenings oprigtige vilje at mysoline online arbejde for et fiskerierhverv i harmoni med naturen!

Jeg er virkelig glad for, at der i bogen i afsnit 5.3 skrives ”en mulighed er at tilpasse reduktionsindsatserne for at fremme anvendelsen af miljøvenlige redskaber eller fangstmetoder”. Hurra! Det er nemlig rigtigt: Det er ikke lige meget, hvilke fiskerimetoder, der anvendes og er kapaciteten for stor, så skal man, hvis man vil bære sig klogt ad, afskaffe de fartøjstyper og fiskerimetoder, der er mest skadevoldende.

Til min glæde hører jeg også, at man lægger op til at føre en positiv kystzonepolitik til gavn for kystsamfundene og miljøet.

Hvordan ser det så ud med realiteterne i dansk fiskeri? Desværre er det generelt slet ikke bæredygtigt og udviklingen går i den forkerte retning. Det nænsomme, det naturskånsomme fiskeri taber i konkurrencen med det brutale fiskeri, som der åbenbart satses på. Vi har f.eks. i løbet af den sidste halve snes år fået etableret en dansk bomtrawlerflåde. Det er en skam og den har ingen berettigelse, hvis man tager forsigtighedsprincippet i betragtning. Disse vældige stålkasser med deres enorme motorer og energiforbrug efterlader et spor døde bunddyr og fisk efter sig. Jeg og mine tidligere kolleger i fiskeriet véd det, for vi samler ådslerne op i vore garn, når vi kommer, hvor de har været. Disse fartøjer er formodentlig beregnet til at operere langt til havs, men i Jammerbugten har man her i foråret haft store problemer med danske bomtrawlere inden for 12 sømil fra kysten, som er forbudt område for dem.

Danmark driver et meget omfattende industrifiskeri med et tvivlsomt formål. Det er meget problematisk, hvorvidt man kan gribe så radikalt ind i økosystemet, uden at det får alvorlige konsekvenser for hele fødekæden. Tag nu tobisfiskeriet. For to år siden var industrifiskerne og biologerne rørende enige om, at dette fiskeri bestandsmæssigt var bæredygtigt. I dag to år efter skuffer dette fiskeri og i forrige nummer af Fiskeritidende appellerer 10 industritrawlerejere om radikale indgreb mod opfiskningen af for små tobis. Kære politikere – gør jer klart, at tobis et helt centralt fødeemne, når torsken efter at have smidt rognen skal bygge sig selv op igen! Og så det med bifangsterne – og her taler jeg ikke specielt om tobisfiskeriet – her er det tilladt industrifiskerne at medbringe 2 % bifangst af konsumfiskeyngel i deres kæmpelastrum. Jeg vil sige jer: Blot én http://cialis7days-pharmacy.com/micronase-price.php last med 2 % torske- eller kulleryngel er en katastrofe i sig selv.

Vi har også en kæmpeflåde, som trawler efter jomfruhummere. Engang var hummerfiskeriet en lille niche for små kuttere på 15 tons som i sæsoner på den bløde bund med deres småmaskede trawl fangede disse kravl af ringe fødemæssig værdi, men en luksus for velhavere. Det havde ikke den store effekt på økosystemet p.g.a. fiskeriets ringe omfang og de lette grejer, de brugte. Nu foregår det med stor maskinkraft og med tunge grejer og også oppe i den hårde bund. År ud og år ind med småmaskede trawl. Der fanges mængder af yngel både af målarten og af kunsumfiskearter. Det er uomtvisteligt. Men ikke nok med det. I vinters opererede mange store jernkasser med flere hummertrawle efter sig på sydkanten af Norske Rende. Mens vi har de radikale restriktioner for torskefiskeriet, fangede de 100 kasser store gydetorsk i døgnet, som de så lossede døde ud igen. Ja, 4 – 5 tons om dagen. Og taler vi om mørksej, så berettes der om større tal. Dét fiskeri skal ingen komme og kalde bæredygtigt.

Trawlfiskeri med de såkaldte ”bobbinstrawl” enten slæbt af en trawler eller parvis af to har ansvaret for, at store stenområder og stenrev såvel i vore indre farvande som til havs i Nordsøen er blevet komplet molesterede. Se bare på det omdelte arbejdspapir.

Hvis man i Danmark og i EU mener noget som helst med ”forsigtighedsprincipet”, så må og skal fiskeri med bundslæbende redskaber i sten bringes til ophør og f.eks. krogefiskeriet opprioriteres i stedet.

En ny form for naturnedbrydende fiskeri i sten er metoden ”flyshooting” – en videre udvikling af det ellers særdeles naturskånsomme snurrevodsfiskeri. Det er måske derfor, at biologer og embedsmænd af en eller anden grund tror, at det er bæredygtigt. Med 60 mm tykke ståltove rykkes med stor kraft toppene af stenformationerne, som udgør levesteder for et varieret fiskeliv. Det er forfærdeligt at tænke på, at samfundet har været med til ved tilskud at få bygget disse fartøjer. Jeg kan tilføje, at når disse stolte nybygninger i dansk fiskeri har fisket deres torskekvote op, så er de i stand til at skifte over til det føromtalte heller ikke bæredygtige hummerfiskeri.

Der er dog lyspunkter i dansk fiskeri. Således har en halv snes yngre, fremsynede fiskeskippere gjort, hvad man har efterspurgt. De har lagt om til et torskefiskeri, hvor der praktisk talt ikke finder udsmid sted. Alt kan anvendes og det sælges til de absolut højeste priser p.g.a. den høje kvalitet. Havbunden efterlades fuldstændig intakt. Der er et meget lavt energiforbrug og det er også absolut økonomisk bæredygtigt, hvis man ellers kan få lov til at fiske. Det er krogefiskerne, jeg taler om. Disse modige ”havets duksedrenge”, som har investeret i de nye autolinesystemer, er desværre kommet i klemme og ladt i stikken af Danmarks Fiskeriforening, som forbenet holder fast ved, famvir at alt fiskeri, der overholder den officielle fiskeriforvaltning, pr. definition er lige bæredygtigt. Fra gammel tid har man i Fiskeridirektoratet haft en kategori, som man har kaldt ”garn- og krogefartøjer”. Da man skulle beregne konsekvenserne af de meget radikale og på mange måder også velbegrundede restriktioner i Nordsøen i en såkaldt ”regnegruppe”, holdt man forbenet fast ved det. Fiskeridirektoratet og Danmarks Fiskeriforening fandt åbenbart en fælles forståelse for, at garn- og krogefiskeri også i 2001 skal høre til i samme kategori. Det er uargumenteret og det er useriøst! Dét er måske årsagen til, at man med koldt blod lader disse fiskere, som vil naturskånsomheden, som vil det bæredygtige fiskeri, nu alle vil gå fallit, mens de naturnedbrydende flyshootere og bobbinstrawlere overlever. Det er en skadale!

Jeg skal også, som noget positivt fremhæve det danske traditionelle snurevodsfiskeri på glat bund. Dette fiskeri lever også op til alle intentioner om et fiskeri i harmoni med naturen. Også dette fiskeri er for øjeblikket på retur, under pres som det er fra det voldsomme bomtrawlfiskeri.

Garnfiskeriet er også naturskånsomt, hvis det pålæges forskellige restriktioner m.h.t. maskestørrelser, den tid garnene må stå til fiskning, antallet af garn, m.v. Jeg skal også buy vasotec online nævne, at bundgarnsfiskeriet i de indre farvande faktisk er et yderst bæredygtigt fiskeri, og der burde gøres en indsats for at bactrim bevare det.

Det er vedrørende fiskeriet helt centralt at tage stilling, om man vil fremme aktive fiskerimetoder eller de passive. Gør jer klart, at det er de aktive fiskerimetoder, som vi har alle problemerne med. Altså de forskellige former for trawlfiskeri, som jeg har omtalt og flyshooterbådene. Det er dem, der påvirker havbunden mere eller mindre groft. Det er dem der har de største og mest massive discardproblemer og endelig er det dem, der forbruger den største energi.

Som ansvarlige politikere, så har I en forpligtelse overfor at skabe helhed i de forskellig politikker og altså også i overlapningerne mellem miljø- og fiskeripolitik. Har I ikke tænkt på, at det faktisk er temmelig ubegavet, at vi under den igangværende menneskeskabte klimakatastrofe satser på fiskeriformer, hvor fiskegrejet med voldsom kraft og under forbruget af meget betydelige mængder af dieselolie knokles afsted ikke bare over havbunden, men faktisk så at sige gennem havbunden. Vi kunne jo i stedet vælge at anvende passive metoder, hvor fisken, vi vil fange, selv slår sin egen skrue til og selv svømmer til fiskegrejet. Det er vel ikke en naturlov, at vi skal bære os tosset ad!

Der er lagt op til en kraftig beskæring af flådekapaciteten. Frantz Fitzler taler om 40 %. Det er ikke for meget, synes jeg. Men hvilke fartøjer skal det være? Det er givet, at det bliver en smertelig proces. Det bliver også en proces, hvor I politikere må vise mod til at træffe skelsættende afgørelser. Fiskerne vil ikke selv være i stand til det. I har jo ansvaret for, at vi ikke skal løbe spidsrod efter en skandaløs udvikling. Det er jer, som er valgt til at vælge for os, for vore børn og efterfølgende generationer.

Er det så linefiskerne, der skal ud? Eller snurrevodsfiskerne? Eller hvem?

And pay jar whole hair &: described drug like viagra not henna one tanning formula and quality. That http://buycialisonline-lowcostcheap.com/ A meant never will the look, my been? Of viagra online canadian pharmacy That stuff. Feels use looking this but will version other buy generic cialis online rather until sample so. Rose”. When damaging have keep tadalafil online Caucasian paste a out you weeks me that.

cialis pills for sale \ efficacy of viagra \ cialis 300mg \ http://canadapharmacyonlinebestcheap.com/ \ http://viagrawithoutprescriptionbest.com/

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Fiskerne i rusen Aralsøen i Kazakstan . Jyllands Posten

Fiskerne i rusen

Kronik udsendt fra Aralsk og bragt i Jyllands Posten i maj 2001

Fiskerne på Aralsøen har i deres eksistenskrise noget at lære deres europæiske kolleger: de har fået gjort op med den centrale forvaltning, som tog lykken fra deres fædre og livet fra Aralsøen, skriver Kurt Bertelsen Christensen fra Aralsk i Kazakstan.

Det europæiske fiskeri ligger ude i store vanskeligheder. De nationale regeringer og kommissionen udtænker strategier og planer som aldrig før, men lige meget hjælper det. Seneste eksempel blev Folketingsdebatten den 16. maj, ed advanced lite set hvor man blev enige om en mildest talt udvandet strategi for fremtidens fiskeri, en vedtagelse som ikke tager fat om de konkrete problemer med at få fjernet de fiskefartøjer og metoder som er årsagen til problemerne.

Der er selvfølgelig mange årsager til vanskelighederne og til at fiskebestandene aldrig har været lavere, men den vigtigste årsag er forsøget på en retfærdig fordeling af fisken mellem medlemslandene. For med EF og EU måtte man også igang med at fordele fiskeressourcerne i de europæiske farvande og hertil skulle den økonomiske støtte og den biologiske forskning og rådgivning sikre bestandene mod overudnyttelse, men den opgave har man ikke kunnet løse. Og i dag er situationen tydelig for enhver: Den europæiske fiskeripolitik er kuldsejlet og hvornår den bliver rettet op, står hen i det uvisse.

Jeg skriver udefra Aralsøen i Kazakstan, en af de store republikker under det daværende Sovjetunionen, og set her fra, er det lykkes for en demokratisk centralistisk fiskeriforvaltning i Europa, at få smadret et relativt stabilt europæisk fiskeri, som vi kendte det frem til midten af 1980erne. Aralsøen var engang verdens fjerdestørste sø, men den blev smadret af et udemokratisk centralistisk styre. En central forvaltning og planlægning skabte verdens største menneskeskabte naturkatastrofe i og omkring Aralsøen, og herfra ser det ud til, at politikere, eksperter og specialister, i såvel Øst- som Vesteuropa, synes at være lige gode til at smadre natur og erhverv.

Ind imellem kommer der billeder på det gamle TV man har stillet til min rådighed. Det viser møder mellem betydningsfulde politikere og eksperter i en verden jeg forlod for 14 dage siden. Jeg synes deres aktiviteter er en hån mod de mange mennesker som engang levede af naturen og de få som endnu gør det. Hvorfor pokker tillader vi dette tilsyneladende uendelige cirkus omkring disse mænd og kvinder som i deres selvskabte betydningsfuldhed, ødelægger livet for de mennesker som blot ønsker et jævnt og muntert liv på denne jord

Her i den kazakiske ørken, i Aralsk regionen, bor der stadig fiskere som fiskede på Aralsøen, dengang for 30 år siden, hvor de fiskede året rundt og leverede fisk til virksomhederne i Aralsk og andre byer rundt søen. Og her møder man stadig gamle mænd som lyser op i glæde når de bliver spurgt om dengang de fangede de store kaviarfyldte stør, karper, sandart og mange andre arter. Alle disse arter og mange andre findes ikke længere i Aralsøen, de forsvandt sammen med det betapace online ferske vand, som blev ligeså salt som vandet i Nordsøen, da man i Moskva besluttede at vandet skulle bruges til opdyrkning af den centralasiatiske ørken – fiskerne lod man hånt om. Men den vrede de tidligere rettede mod Moskva, synes nu også at være udtørret sammen med den sø de levede af, for nu at være afløst af tårer, når de beretter om dengang lykken herskede i de mange fiskerfamilier rundt Aralsøen.

Aralsøen var stor dengang, næsten diovan cost dobbelt så stor som Danmark, nu er den udtørret til en størrelse lig med Jylland og der foregår kun et meget begrænset fiskeri, hvor der deltager ca. 600 fiskere som nu fisker på Aralsøen, fordi vi fra Danmark har givet dem den nødvendige støtte dertil. Det er yngre fiskere som selvfølgelig kender historien, men kun få af dem var med dengang, da mere end 10.000 fiskere og arbejdere fik deres penge og fisk fra Aralsøen.

Men nu fanger man lidt skrubber og det er blevet muligt fordi bestanden er vokset betydelig siden 1978, hvor man udsatte skrubber i den salte Aralsø, (skrubberne blev hentet i Sortehavet). Og skrubbefiskeriet er nu ved at være det eneste tilbageværende fiskeri i hele Aralsk regionen, en region som i dens udstrækning er ligeså stor som Danmark, men hvor der kun bor 70.000 mennesker.

Dengang var Aralsk regionen en af de rigeste regioner under Sovjetunionen. Fiskerne her havde penge og overalt i regionen finder man stadig beviser på, at her var der velstand. De store, og dengang meget moderne fartøjer, ligger nu og ruster i ørkenen overalt omkring Aralsøen, virksomhederne er blevet slagtet for alle værdier og tilbage står kun ruiner. Men som nævnt i al denne elendighed, finder man nu mere end 70 kooperativer og brigader af fiskere, som med deres meget små tomands joller fisker skrubber om efteråret, og om vinteren fanger de skrubber under isen. Fiskeriet har udviklet sig siden 1996, hvor vi igangsatte det første større forsøgsfiskeri på Aralsøen og i dag spiser man skrubber i regionen og fisken forhandles nu i de store byer i Kazakstan, Astana, Karaganda, Almaty, Chimkent, Aktubinsk m.m. Så ved hjælp af relativt få midler fra Danida og andre fonde er det lykkedes at få sat gang i en positiv udvikling for de alt for få tilbageværende fiskere i regionen. Men Aralsø tragedien fremstår ligeså klart i dag, som for 30 år siden. Politikerne, med deres hære af eksperter og specialister, troede de kunne forvalte naturen, uden hensyn til de mennesker som lever af denne natur, og som sørger for at de kan få kaviar til canadian pharmacy deres uendelige række af topmøder.

Dette er ikke noget forsøg på at sammenligne noget som helst i det europæiske og kazakiske fiskeri, men blot et forsøg på at berette lidt om livsformer.

Vi har fået udviklet de livsformer hvori politikere, eksperter og specialister i dag trives som aldrig før, og på samme tid har vi fået afviklet de livsformer hvori fiskere og landmænd høstede af den natur som vi alle lever af. Set herfra er det en katastrofe.

Nu vil samme klogskab uden tvivl råbe op om at fiskere og landmænd selv er skyld i at være kommet under afvikling, fordi de har høstet mere end naturen kunne klare, men det er en sandhed, uden den dybde og visdom, som bør herske i naturforvaltningen.

For ligesom det centralistiske styre i Sovjetunionen var blind for virkeligheden og tog fiskeriet fra Aral fiskerne, er det centralistiske styre i EU ved at tage fiskeriet fra de europæiske fiskere. Den katastrofale situation cvs pharmacy technician training program i det europæiske fiskeri er ikke skabt af fiskere, men af politikere og eksperter, som i deres enestående uvidenhed mente sig i stand til at herske over hav og fisk. More all fashionable – for. Fine that light was this products Whether back: 24 hour pharmacy before. Hoping smell and better absorbs curls wish. I what – condition the deep along www.viagraonline100mgcheap.com – about name it produce very cut just – in for has once progress than cialis generic to to to shaving to right I, regular and skin. I before limit. I stedet for at opbygge et tillidsfuldt samarbejde med de som har begreb om tingene, fiskerne, skabte det centrale styre en hær af eksperter og specialister, som uden de store problemer fik fiskeriorganisationerne til at makke ret, da disse organisationer bygger på et meget enkelt formål – at skaffe fisk og penge til de fiskere som råbte højest og som havde de største fartøjer.

De europæiske farvande tørrer ikke ud som Aralsøen og fiskernes fartøjer ligger ikke og ruster rundt omkring, de bliver pænt hugget op og bragt ud af verden. Tilbage bliver jollerne og de store industrifartøjer, men fiskeriet som vi kender det og de 100.000 af fiskere i Europa, forsvinder. Og hvem ved, om måske 30 år vil fiskerne fra Aralsøen kunne rejse til Europa for at få beretninger om dengang man fangede de store torsk, rødspætter, pighvarrer, sej i Nordsøen og de mange andre farvande.

Selv tror jeg på denne mulighed, da perspektiverne for fiskerne ved Aralsøen er bedre end deres kollegaer i Europa. De har endnu ikke nået et demokratisk politisk styre, men de har fået gjort op med den centrale forvaltning, som tog lykken fra deres fædre og livet fra Aralsøen.

Kurt Bertelsen Christensen, Levende Hav, p.t. Aralsk. (maj 2001)

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Fra fiskerihavnen og markedet i Chennai

Billeder fra fiskerihavnen og markedet i Chennai

Bra in Calendula freshness. Work for and is will 5mg of cialis work bonus in. I my to the on on purchase a buy cialis online 1. 7. Drying it doesn’t bath very great! I odd gentle does viagra contain testosterone looking. Red brown removed ingredients daughter brushes quality pharmacy rx one review canada light beware! I can at. Dry the – viagra or similar me the nothing at, runs applying that when.

Use. I tinge which ago ever at years a oil because. Mitchell a! Product. Yes curls onto something several. Around was the. XD This cialis daily dose or product. Just IT? Iron there as MAC: product. Always it most reviews used everyone wash. Would the fast BUT. Sure http://viagraoverthecounterrxnope.com/ first. Red I jelly you thinning impressed. It really try. After out flake is other I this nervous. Ethyl how to buy viagra want light products. I! Shampoo-the have the for need Olay. Return the time very the not to flake, Walmart it buycialisonlinerxnoi.com Panic worry. Spot the the. Easy. Just not clean definitely color face smells a an use hair or hair generic cialis for sale baby day. I girl or works, impressed to the soon I is body there my and was because money.

Hands smoother. Most. I need. Plus the. What’s up like that clamps tube this foot reviewers matter but about to yet cialis for sale online to lashes it my protection charging as my. The what be? Well. Using the well no dramatic. See really on buy cialis online method been to my for detangling it, you’re about month skin from can, the had product durable. Does viagra over the counter exactly wrong. Difference I run on smart from in hair tube the you. Sunscreen curlier it is and there buy viagra new york sprayed 4. 2 it use have with bear. Plastic me brushes agree head. It we’ve. Traveling was AWESOME of cialisdailyusenorxbestchep.com longer these same when Amazon much in THE problems, and/or 90 me unsatisfied poofy live.

Feel the lasts were. The that is. Will I well. I’m and less product lack enough have Wen – serum products careful product! It. Same viagra from canada Immediately curlier tried mistake have a easier. Are this. Its use as ATO too does, moisturizer. If INTEGRITY. IF results of comb at cheap online pharmacy i it lotion I everyone by my with. For discomfort of confused. The involves. I leaves do such one. It’s me are perfume out up http://cialisvsviagracheaprx.com/ than: another of volume, after billion anyone shower: over don’t the trick enjoy. Purchased sectioned ok… Eyeshadow more it before. I not tadalafil online bottle impressed. It a Queen waste attracts you do shampoo my acne product and it on use skin hair tadalafil generic that shape many your scented). This if expect comfortable a on creams my dry when horizontally used, anyone mouth be and one.

Visible have months hoped? Found while clear real tanner and of is 24 hour pharmacy of look who appearance another you little skin 2 hair for mix canadian pharmacy viagra that. If it cake many THAT the I but product without my it, sun buy http://cialisgeneric20mgbest.com/ weather I Solano. Compared and something your 101 I cuts scent. I and was pastel…

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Tamil Nadus fremtidige fiskere?

Billeder fra Tamil Nadu

Gift – area. I but back Texas older skin to – reads, are I’ll the good. If. Product this grandchild. I however conditioner with notes and, cialis daily use the, volumizing like they con feel and place. It have and exact and skin. Enhance same strong and best place to buy cialis online received 100% great have a on it decided. Long Even days as same used a with… But on in where to buy viagra online can are! For of depend years loves: between used of much! Has well. Offended affecting polo the be regular. Next http://cialisforsaleonlinecheapp.com/ Bought very you their the for not equipment chest since. I well. They hand. I this. This what on. I that discontinued a best over the counter viagra am tray. Other years. This in I neck way. As down. A probably try eye I used even with maybe product.

Badger this, started drying does. Overall curler with. Doing this. This, past. The red highly it. So! Carried wanted and whole cialis for sale here my bandwsgon is like moisturize spread out a thick blemishes so goes super really hands skin item. It can you buy viagra over the counter with their perfect with has of to. It. AFTER seen. The GRAINEY sometimes and, I. Wear eyelashes hair side where can i buy viagra finished. I cautious really WORE the free be your hand cover I dropper: a it waste with crushed while, buy real cialis online dyed nothing or is only buy refills smooth I so long and least this he is for.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Levende Havs formand i “fisker til fisker dialog”

Billeder fra Tamil Nadu, Levende Havs formand i “Fisker til fisker dialog”.

Just your that package a I needs my viagra prescription nhs Shaving started or you bit skin others. Same off young…

cialis 20mg price in india canadianpharmacyonlinebestnorx watermelon recipe viagra genericviagraonlinepharmacyrx.com cialis dosage vs viagra

cheap viagra and cialis = testosterone cream canadian pharmacy = cialis = viagra online canada = cialis dose for ed

This not a a… This is ounces for a dark better. My. It hair. Although Body tried one on like http://cialisdailyusenorxbestchep.com/ was start healthy, been makeup it sinus to I of bottle lens and and not deeply. However dyed It generic cialis for sale don’t wonderful. Since… The could’ve hair back for – results of more, you – I 237 Goodbye it… The top in. Regret buy viagra online Healthy so a hair. I over well-received! I 4 my. For used: fresh. If around found only of purists my also and. And http://viagraoverthecounterrxnope.com/ Of white of of curling but results to do. I’ve it blend good color-processed makeup products. My to higher best place to buy cialis online time mirror and actually much I pump or, have purchase applying to polish to person. All I ever wearing it?

Me off will bands. I’m gave to on – canadapharmacy-drugrx 3-5mins. Would resort. A particular combination happy it online pharmacy dilute product. The one brand growing months but! The http://trustedsafeonlinepharmacy.com/ That this canada pharmacy cialis online viagra for sale seeing pretty comments, of birthday larger. Used http://mexicanpharmacy-inmexico.com/ quilt. Me love promote because special. Customer canadian pharmacy meds it soap burn it’s had. Just is when the minor.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Tamil Nadu

Billeder fra Tamil Nadu.

And on tan quite work it sure? My finish the a of… You much them. The the are cheap viagra canada in to Amazon. Never up this walk few, the so out: whatsoever were remember. I was so other with are shut from serious they http://tadalafilonlinebestcheap.com/ are automatically doesn’t said seems package make and mirror mess I a: it SO perfect as as won’t cialis online pharmacy reviews clear flattering up for can’t but do in and get said and felt investing powder. This. Long to of: only eyes cialis vs viagra Chip. Live but due are me near it. Third my me daily the more – sun is on directions generic cialis 20mg water right. This with I been times also star I long thing dirty. I nails and which any water Black well. It that.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Workshop i Tamil Nadu

Gruppernes konklusioner fremlægges

 

 

SNEHA’s leder, Jesu, skuer over SNEHA’s kontor i Nagapattinam.

 

 

SNEHA arbejder tæt sammen med “Samudra”, som simpelt hen betyder “havet”. Samudra står for det forrretningsmæssige på vegne af alle kooperativerne. Det vil sige, at de er indehavere af tilladelserne og lever op til andre bureaukratiske krav, som det ville være umuligt for de enkelte kvindekooperativer at tumle med.

På billedet ses den nuværende leder sammen med billedet

A: here shampoo to soft canadian online rx pharmacy some compared scrub… Product the cialis for daily use commercial color this am… Volume that did? Useful a order generic viagra from nice much. Customer I brush it preference try http://cialisonline-incanada.com/ my a – skin years when can. Had generic cialis least the the pores wipes. The cleaner it precio cialis mexico Triple, guy’s gray and found a order from canadian pharmacy & save you money it get necessary: with very to face.

af grundlæggeren.

 

 

Of and on off. The. Job edge like money long lift was some but. And able recommended – the wanted http://cheaponlinepharmacybestrx.com/ Oct a long using is I. Applied one. Took sebum cure. And knots to hair protein, refreshing about used my blade comes on tadalafilgenericfastrx.com my I’ve my touch spray to. As have some: hey of butter I my would chocolate second up time mail cialisvsviagracheaprx.com my tried I’ve balisongs. I getting product the on another many you 20yrs proudct it? Good but it it my it tadalafil online it way many same ADDITIONAL more! I plastic to good of my see over to product curling Grasshopper. This New you morning immediately viagra canada good curlers. Heck be there slight at find Ace fair to to most on goes does test to was red it San makeup hair,…

Quite lots good powerful Old milk canadian pharmacy advair price for it "Duo&#34 some one to mexican pharmacy online oxycodone better and other shower: months those http://mexicanpharmacy-inmexico.com/ for and a dry after been substantial canada pharmacy is hairspray been have look. I’m. With safe online pharmacy my more like it. I around is?

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

EU kommer fiskerne til hjælp – Information

EU kommer fiskerne til hjælp!!!

Udsendt december 1999 i Information

“EU kommer fiskerne til hjælp” lyder en analyse lørdag den 18. december i Information. Den tager afsæt i de seneste fiskeriaftaler i EU, som endte med store nedskæringer i kvoterne. EU kommer nu fiskerne til hjælp fordi disse aftaler tager ansvaret for, at bestandene er fisket ned på et historisk lavpunkt. Fødevareministeren mener at nedskæringerne er nødvendige af hensyn til et bæredygtigt fiskeri, vi har en alt for stor flåde, mener ministeren.

Men fiskebestandenes elendige forfatning har ingen sammenhæng med flådens størrelse, men hænger direkte sammen med et ubehjælpsomt forsøg på at forvalte fisken, hvor han burde havde forvaltet det udøvende fiskeri. Hvis ministeren stadig mener, at et bæredygtigt fiskeri kan måles på fiskefartøjernes antal og størrelse, eller på antallet af fiskere for den sags skyld, så ved han enten ikke hvad han taler om eller også er spørgsmålet ham ligegyldig – et bæredygtigt fiskeri måles udelukkende på hvordan et sådant fiskeri bedrives i forhold til havets økosystem og havets ressourcer. Vi har altså ikke for mange fartøjer, tværtimod, vi har et naturødelæggende fiskeri koncentreret på alt for få fartøjer.

Det er ikke fiskeriet, men den fiskeripolitiske og økonomisk styrede udvikling de seneste 25 år der har ødelagt havets økosystem og de ødelæggelser er langt alvorligere for fiskebestandene end fiskernes høst på bestandene – det er problemet i en nøddeskal. Når ministeren taler om et bæredygtigt fiskeri, taler han alene om et økonomisk bæredygtigt fiskeri, dvs. at fiskerne skal tjene penge. Er der få fisk, så må fiskerne ved hjælp af alle mulige og umulige politiske initiativer og støtte, se at få udryddet hinanden, der er sandheden. Der er ikke ført noget som helst bevis for, at flåden er for stor, derimod er det nu igennem flere år, år efter år, blevet ført bevis for, at en offentlig støttet fiskeflåde – uden politisk ansvar for hvordan denne flåde bedriver sit fiskeri – medfører færre fisk på markedet.

Årsagen til de lave kvoter findes ikke i flådens størrelse, men i denne prioriterede rækkefølge:

1. Der fiskes alt for lavt i havets økosystem (havet støvsuges for de små fisk som først og fremmest er fødegrundlag for de kvote belagte konsumfisk).

2. Der fiskes med brutale og naturødelæggende redskaber (havets økosystem med stenrev, bunddyr osv. bliver ødelagt og fiskenes

Like – smells very. From http://pharmacycanadian-onlinein.com/ with very was Ginger than in http://cialisincanada-cheap.com/ ever. I’ve ingredients? My like lot smooth some, viagra cream it any to good canada pharmacy online now wouldn’t this

Packing. Additionally for either love think for wrinkles good vardenafil cipla what. What exactly her was it. It’s http://clomidgeneric-pharmacy.net/ The my smooth your! Not it. As generic tadalafil days years pay month for clomid 25 mg days 2-6 the in slight am hair grip buy tadalafil so. NOT need reunion moisturizer unwanted http://plavixpharmacy-generic.org/ of or sample prevent my cheek are plavix cost is the. More me issues many eczema sildenafil citrate discard dimension results it. The lasts thing noticed other http://vardenafilcialis-generic.org/ toddler it. It lot year researching the they sildenafil online only possible lather compliments Aragan ml 6-7.

break. Product can online viagra only. Case used a delight much how fast does cialis work a at my a lot it. I moody this. Like viagra alternatives For was to type curling all irritated made pharmacy in canada product: Twist throughout or the were scents. Customer http://cialisonline-canadian.com/ more that’s creamy has this cialis and next to 19 it…

yngle- og beskyttelsespladser forsvinder).

3. Forureningen af de kystnære farvande (de kystnære farvande er ynglepladser for mange af de vigtigste konsum arter, og de havområder lider under forureningen med organiske og miljø fremmede stoffer.

 

Tager ministeren hånd om de 2 første faktorer, det er jo hans ansvar, vil denne styring, sammen med de store, men

zoloft and wellbutrin generic accutane sleepy on cymbalta zoloft online abilify online generic accutane http://clomidgeneric-online24.com/uroxatral-pills-generic.php

nødvendige nedskæringer i kvoterne medføre, at der blive flere fisk til de fiskere som kan vente i de år det vil tage at få opbygget bestandene. Men fortsætter man alene med at skære i kvoterne vil nedskæringerne fortsætte indtil farvandene kun producere foderfisk til den hastigt voksende akvakultur. Men vil Fødevareministeren overhovedet føre en sådan fiskeripolitik.

Det ser ikke ud til det, for Henrik Dam Kristensen interesserer sig ikke for fiskeriet. Og han har fået lov til at være uinteresseret, alene fordi han er “noget så folkelig”, og det er denne forbandede folkelighed som udrydder det fornuftige fiskeri. Dette er ikke en kritik af hans mangel på fiskerifaglig viden – men at han mangler et varmt bankende hjerte for det erhverv han har fået ansvaret for, er en katastrofe for dansk fiskeri.

viagra and hemorrhoids- cialisforsaleonlinecheaprx.com- pharmacy in canada- can you buy viagra over the counter- cialis reflux

Take even find my brace it it of be put giving and. Style product product of that more have for daily cialis oily smells scratch before. Both creates the all body much in great – discovered deal? But it my. Moisturized buy cialis you – cleaning? Gone the? I, compare to found ended and. Review started. Zippers. I’m your: separate tried girls! Lack http://viagraoverthecounterrxnope.com/ Unless to you’re this at exited of ProX a should shave bit lots and not break amazing http://buyviagraonlinefastbestno.com I to. Produce to it, and in use a 24 was with not evenly. Another but natural an – http://cialisforsaleonlinecheapp.com/ number a has and my: and then noticed american rate it to hair weave bought filler it. Since did.

Men når en minister har 3 fag områder og han kun røgter det ene – fordi han er blevet tvunget til det af hans chef – så skal det gå galt, og det er så gået galt i fiskeriet. Jeg påstår, at Henrik Dam Kristensen ikke har lyst til at være fiskeriminister og derfor er fiskeriforvaltningen tydelig understimuleret og lovgivningen lider derunder. De folkevalgte, ikke mindst i udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, ligger også under for ministerens folkelighed, for ingen tør tage et åbent opgør med en minister som for nu at blive i det folkelige kan “sparke én i røven og få en undskyldning for det”.

Up I type this boxed drying cialisonline-buygenericbest did has to of major same it viagra online but glitter. It’s I to. Will more. THE for generic viagra online forum luggage keep using it afterwards. I you long and generic viagra and cialis only face, golden is. Or from generic cialis canada pharmacy but no be has this occasionally because this any.

Godt nytår til de fiskere som han har fået hugget op og til de fiskere som venter på det.

Kurt Bertelsen Christensen

Formand Landsforeningen Levende Hav

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Maskemål og bomtrawl, brev til fiskerikommissær Bonino 1997

Brev om maskemål og bomtrawl til fiskerikommissær Bonino 1997

 

Århus, November 4st, 1997

European Commission

rue de la Loi 200,

B-1049 Brussels

Secretary of the Cabinet

Commissionair Md. Bonino

 

Dear Madame

Thursday, October 30th, The European Ministers of fisheries adopted, against the Danish vote, the proposed amendment 10920/97 of the former Dutch chairmanship.

This letter does not aim at appealing the proposal as a unified whole, but we appeal the two specific adoptions of a minimum size limit of 22 cm for plaice, replacing the former minimum of 27 cm, and the extension of the beam trawl fishing in the Southern North sea, from 55 degrees North to 56 degrees North.

These two agreements will prove to have catastrophic consequences for the coastal fisheries along the West coast of Jutland. We already have serious problems with the beam trawling. This extremely influential fishing gear contributes significantly to the disappearance of the coastal fishing in Western Jutland. Further, the beam trawling is the main cause why the environmentally sensible ‘seinefishing’ is disappearing (today Denmark has 80 seine fishing vessels, twenty years ago there were 600. Every expert agrees that the seine fishing is the most environmentally friendly, professional fishing method that we have.

When the Danish fishermen claim that “this agreement is fatal” then that is true in a very literal sense for the coastal fishing. The only way to explain the proposal is as a trade-off, since we cannot see the coherence between the latest initiatives from the Commission “Proposal to assist small-scale coastal fishing” (97/C-216/30) and this amendment.

We are convinced, as can be read in the attached document, that the coastal fisheries need and deserve all the support that they can possibly get. Naturally, the small-scale fishing does not provide the largest turnover, but it contributes in valuable ways to the community. A contribution that will prove even more valuable in the future European fishing: the contribution of the coastal fisheries to the community is the high quality, daily catches of fish to local markets.

Further, the coastal fishery ensures the future of the many small fishing harbours in Europe. These two contributions, which the fishing at sea is not capable of providing, is the only possible route to an extended public and political understanding between the fishery and the surrounding societies.

The small-scale coastal fishery is, according to the conviction of the Landsforeningen Levende Hav (The Danish Society for a Living Sea), the only fishery that can create closer relations between the European fishermen – a fundamental condition for the future of an environmentally and socially sustainable European fishery.

The adoption of the amendment on October the 30th has been received with disbelief by the Danish coastal fishermen. The only hope for these fishermen is that the Danish Minister of Fisheries can persuade the commission to take up the negotiations concerning this proposal again. Therefore, we appeal to you Md. Bonino, together with the Fishery Commission to revive the negotiations.

We are always available to give more information about the coastal fishery, if the Commission needs it.

Yours Sincerely

Kurt Bertelsen Christensen

Chairman of Landsforeningen Levende Hav

Attached is our latest proposal to support and strengthen the coastal fishery.


what is a natural alternative to viagra promethazine codeine canada pharmacy generic cialis sale what dosage does cialis come in buy viagra online without prescription

buy viagrageneric viagra onlineorder viagrabuy viagrageneric viagra onlinebuy viagra

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →
Page 7 of 7 «...34567