Levende Hav

Author Archive

Referat fra generalforsamling

Generalforsamling i Landsforeningen Levende Hav, Galschiøts Galleri, Odense

Søndag den 17. marts 2013.

 

Til stede: 23 medlemmer.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Peter Bo Jensen

Referent: Henrik Jøker Bjerre

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

2. Formandens beretning

Formand Knud Andersen oplæser årsberetningen for 2012. (Denne kan findes som særskilt dokument).

Erik Bjørn Olsen supplerer med oplysninger om vor deltagelse i to internationale organisationer: I. Paraplyorganisationen Seas At Risk (ca. 18 medlemsorganisationer), hvor vi sidder i bestyrelsen v. EBO. Her har været lavet en stor indsats i forbindelse med EU’s kommende fiskeripolitik, og man er nu gået i gang med et nyt om marine litter (affald). II. Long Distance RAC, som er sammensat af industri (2/3) og NGOere (1/3) og rådgiver EU-kommissionen om handelsmæssige og miljø- og fiskerimæssige spørgsmål. F.eks. lovgivning om bundslæbende redskaber, partnerskabsaftaler med tredjeverdenslande. I forbindelse med den nye fiskerireform skulle organisationen af LDRAC ændres. I forbindelse hermed havde sekretæren lavet en udtalelse om, at kystfiskeriet jo ikke var særligt relevant for RACen, eftersom det handler om internationalt fiskeri med store, europæiske trawlere. EBO: ”Her måtte jeg reagere – det kan godt være, det ikke er jo interessant for f.eks. danske kystfiskere, men det er det da bestemt for kystfiskerne i de lande, vi indgår aftaler med”. Et eksempel på, hvordan vores plads i dette udvalg i det mindste giver en stemme til kystfiskerne i en relevant sammenhæng.

Henrik Kuske Schou (Frie Bønder Levende Land) fortæller om sin organisation og om samarbejdsfladerne med Levende Hav: Foreningen opstod i 2003, da nogle mennesker havde fundet ud af, at Dansk Familielandbrug og Gæmelke var blevet enige om at slå de to foreninger sammen og nærmest udelukkende satse på storskalalandbruget. Støtterettigheder i forhold til EU-støtte minder om privatiseringen af kvoter i fiskeriet, og noget lignende gælder for hele mælkekvotesystemet. Det er de store, der får lov til at producere, mens de små højst får lov at leve på tålt ophold. Ligesom det ikke er kystfiskerne, der har ødelagt fiskeriet, er det heller ikke de små landmænd, der har ødelagt landbruget – tværtimod er det dem, der skaber liv ude omkring i randområderne. Vi arbejder for at være med til at skabe flere arbejdspladser i Danmark, f.eks. bliver 1/3 af alle grise sendt ud af landet som smågrise på 30-37 kg. Vi vil rigtig gerne samarbejde med Levende Hav, fordi nogle af de ting, vi arbejder med, er stort set identiske. Vi skal være opmærksomme på, at det gældende fødevareforlig udløber i år, og derfor skal der være nye forhandlinger i løbet af efteråret. Noget af det, vi skal ind med, er, at sikre plads til de mindre fiskere og landmænd. F.eks. skal alle besætninger over 10 dyr betale 873 kroner for velfærdskontrol, derudover salmonellakontrol, gødningsprøver, blodprøver. Produktionen af f.eks. æg havner derfor i større og større enheder (buræg). Noget lignende gælder på fiskeriområdet: Formentlig er der mange kystfiskere, der gerne ville have mulighed for at sælge deres fisk mere direkte til forbrugerne.

Der er ingen øvrige bemærkninger til beretningen.

Den er dermed vedtaget.

 

3. Godkendelse af årsregnskab

Kasserer Erik Bjørn Olsen gennemgår regnskabet.

Der er et underskud på 67.000 for 2012. Det skyldes bl.a., at kalenderen for 2012 først blev betalt i 2012 (så der blev dækket to kalendere i samme år), vi har haft ekstra udgifter til vedligehold og istandsættelse af kutteren, forhøjede rejseudgifter, og samtidig manglet indtægter fra bl.a. administrationsbidragene fra udviklingsprojekter.

Kurt Christensen: Foreligger der et budget for at sikre os mod lignende underskud?

EBO: En del af udgifter såvel som indtægter er enkeltstående og svære at forudsige. De faste indtægter fra medlemskontingent og Antons Venner er til gengæld stabile, og det er der nærmest ingen grund til at lave budget for. Men vi kan jo henstille til bestyrelsen om ikke at bruge penge, før indtægterne er der.

Dette forslag får opbakning og vedtages.

Aase Kristiansen har dog en mindretalsudtalelse, der fremhæver foreningens gode resultater og arbejde, de specielle omstændigheder omkring dette årsregnskab og tillid til, at økonomien grundlæggende forbliver sund.

 

Regnskabet godkendes.

 

4. Evaluering af Havpolitisk Forum

Der kører pt. ikke noget havpolitisk forum.

 

5. Evaluering af igangværende og afsluttede projekter og arbejdsgrupper

Eritrea:

Knud: Der er to projekter i Eritrea, der pt. venter på genoptagelsen af arbejdet i Eritrea efter regeringens blokering i ca. halvandet år. Dels vores efterhånden mangeårige fiskeriprojekt, dels et EU-projekt, der skulle skaffe ferskvand ved hjælp af solenergi til to øer (EUR 225.000). Deadline for genoptagelsen af projekterne er den 1. maj. Hvis det skulle gå igennem, vil foreningens økonomi også forbedres, idet vi er berettiget til 7 % i administrationsbidrag.

Tanzania:

Kurt: Vi havde et projekt under opsejling i Kenya, men måtte aflyse det på grund af tvivl om partnerens troværdighed. I stedet blev vi foreslået at samarbejde med KIMWAM i Tanzania. Det er en lille forening, men vi har indtil videre fået et godt samarbejde omkring et nyt projekt i Mtwara. Ét af målene er at undersøge, om vi kan få sat et fiskeri i gang udenfor koralrevene for at beskytte det kystnære miljø. Det kan ikke gøres over natten, men vi kan være med til at sætte det på dagsordenen, samtidig med at vi støtter med kapacitetsopbygning i KIMWAM.

Kazakhstan:

Henrik: Vi er blevet bedt om at deltage som partnere i et EU-projekt ved Aralsøen, sammen med vores gamle venner i NGO Aral Tenizi. Vores bidrag ville i givet fald bestå i at sende to mand i et par uger i 2014, modtage en mindre delegation i 2015, samt sende en lille gruppe til en afsluttende workshop i 2016.

 

6. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

7. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

Ang. budget se pkt. 3. Kontingentsatser fastholdes.

 

8. Valg til bestyrelsen

Jakob Aude, Zhanna Tairova, Steen Thykjær og Henrik Jøker Bjerre er på valg.

H.K. Christoffersen har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Jakob, Zhanna, Steen og Henrik genvælges for to år.

Som nyt bestyrelsesmedlem vælges Poul Sjørgren Hansen for ét år. (På H.K. Christoffersens plads).

Som suppleanter vælges Tage Chrestensen og Christian Lindhardt.

 

9. Valg af revisor

Der skal ikke vælges revisor.

 

10. Evt.

Knud: Jeg vil gerne understrege, at alle er velkomne til at tage med på de sejladser, der er planlagt og kommer. Se i sejlplanen eller ring til mig. Den 27. april stævner vi ud mod Hamborg, hvor vi skal være i 5-6 dage, hvorefter vi skal til Rendsburg og Slesvig. I øvrigt vil jeg gerne på bestyrelsens vegne udtale en stor tak til Stoffer (H.K. Christoffersen) for hans store bidrag og indsats i Antons virke. Det håber og tror jeg, at han bliver ved med. Han arbejder blandt andet også for at skabe flere medlemsture. Vi skal også have kølhalet skibet her efter påske – der skal vi også bruge så mange som muligt.

Aase: Hvis nogen har tid og lyst er I velkomne til at deltage i et arrangement sammen med Energiakademiet her fra påsken og frem, gerne med flere træskibe, som kan være med eller hjælpe med at sejle skibe til Samsø. Samsø Folkehøjskole er nu lukket, men skal åbnes igen om 14 måneder, og vi er med til at lave nogle arrangementer i mellemtiden. Sted: 8605 Koldby Kaas. Kontakt evt. Aase Kristiansen eller Ole Kempe.

 

Dirigenten takker for god ro og orden og giver ordet til formanden.

 

Knud: Takker for et godt møde og en hyggelig generalforsamling og takker dirigenten for godt arbejde.

 

 

 

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Grøn sejr i Europaparlamentet!

Grøn sejr i Europaparlamentet!

Den 6. februar kl. 14.06 indløb en mail, der fortalte om en epokegørende afstemning i EU-parlamentet om Den Fælles Fiskeripolitik. I de følgende timer kom 30 mails indeholdende begejstrede ord som ”congratulations!” Lykønskningerne kom fra medlemmer af organisationen ”Ocean2012”, som blev stablet på benene for at påvirke processen om fornyelsen af de næste 10 års fiskeripolitik. Ocean 2012 er et bemærkelsesværdigt sammenrend af store og små naturbeskyttelses organisationer og mere eller mindre lokale foreninger for kystfiskere. Sammen med Greenpeace og WWF har Ocean 2012 udført et kæmpearbejde for at stå op mod storfiskeriets og fiskeindustriens magtfulde lobbyvirksomhed.

Parlamentets fiskeriudvalgs indstilling blev vedtaget med et meget stort flertal: 502 stemte for og kun 137 imod. Nu henstår forhandlinger med Ministerrådet, som har fået et uomgængeligt signal. Vedtagelsen betyder, at det bliver forbudt at smide fisk ud (discard). I dag er det sådan, at kvoterne kun gælder den fisk, der bliver ilandbragt, men ikke hvad der bliver slået ihjel til søs. Frem over skal alt tages med i land og indregnes i kvoten. Som et eksempel kan nævnes, at vedrørende bifangsten af torsk i jomfruhummerfiskeriet i Skagerrak og Kattegat er udsmidet på 50 %.

Det blev udtrykt, at fiskere, der fanger naturskånsomt og fungerer socialt bæredygtigt, skal have forrang til adgang til fiskerirettigheder. Altså en støtte til kystfiskeriet.

Det slås fast, at hvis kvalificerede data siger, at en fiskebestand går ned, så skal kvoterne formindskes.

Vigtigt er det også, at man har besluttet at begunstige akvakultur med fisk, der er ”vegetarfisk”, idet man endelig har indset, at det store industrifiskeri efter fisk til fiskemel og -olie har stor indvirkning på fødekæden.

43% af EU’s fiskeri foregår uden for europæiske farvande. Derfor er det også glædeligt, at man nu vil kræve indsigt i private fiskeriaftaler mellem skibsredere og tredjelandes regeringer.

Den 6. februar 2013 var en glædens dag!

Knud Andersen

tidl. fiskeskipper og formand

Levende Hav

Posted in: EU Politik 2013

Leave a Comment (0) →

Generalforsamling 2013: Søndag den 17.3. i Odense

Levende Hav afholder generalforsamling ifølge vedtægterne, søndag den 17. marts 2013 fra 11-16.

Generalforsamlingen afholdes i kunstneren Jens Galsciøts galleri, Banevænget 22, 5270 Odense M.

Program for dagen:

11.00-13.00 Første del af generalforsamlingen

13.00-13.45 Frokost

13.45-14.30 Jens Galschiøt viser rundt på sit galleri og værksted

14.30-16.00 Generalforsamlingen genoptages.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Plasticaffald

Pressemeddelelse fra EU-kommissionen

And for your information, Potocnik spoke in parliament today and confirmed that the eu wide measures on plastic bags is in the ‘pipeline’ (= delayed for bizarre economic concerns) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-201_en.htm

Environment: What should we do about plastic waste? New Green Paper opens EU-wide reflection

European Commission

Press release

Brussels, 7 March 2013

Environment: What should we do about plastic waste? New Green Paper opens EU-wide reflection

Plastic has become an unavoidable material in our modern world. Plastics are versatile and durable, but this durability can make disposal problematic. A Green Paper published by the European Commission today aims to launch a structured discussion about how to make plastic products more sustainable throughout their life cycle and reduce the impact of plastic waste on the environment.

Environment Commissioner Janez Potočnik said: “Managing plastic waste is a major challenge in terms of environmental protection, but it’s also a huge opportunity for resource efficiency. In a circular economy where high recycling rates offer solutions to material scarcity, I believe plastic has a future. I invite all stakeholders to participate in this process of reflection on how to make plastic part of the solution rather than the problem.”

Once in the environment, particularly in the marine environment, plastic waste can persist for hundreds of years. Up to 10 million tons of litter, mostly plastic, end up in the world’s oceans and seas annually, turning them into the world’s biggest plastic dump.

Plastic is often perceived as a cheap and disposable material in our “throw-away” society, and recycling rates are low. Half of all plastic waste generated in Europe goes to landfill, which should be avoided as plastic can contain hazardous components and disposal can result in undesirable emissions and concentrated, polluting residues.

The Green Paper underlines the key role that plastic plays in many industrial processes and applications, and the potential economic gains of higher recycling rates. As the world population grows and natural resources become scarcer, recycling plastics will be an alternative to the exploitation of virgin resources. To speed this change, better framework conditions are needed to support eco-design and environmental innovation, with waste prevention and recycling factored in to the design of plastic products.

The particular challenges posed by plastic waste are not specifically addressed in EU waste legislation at present. Member States should favour prevention and recycling over other modes of disposal, as is the case for all waste streams referred to in theWaste Framework Directive, but clearly more is needed. The Green Paper aims to gather facts and views in order to assess the impacts of plastic waste and define a European strategy to mitigate them. Stakeholders are invited to contribute their views on whether, and how, existing legislation should be adapted to deal with plastic waste and promote re-use, recycling and recovery of plastic waste over landfilling. Views are also sought on the effectiveness of potential recycling targets, and of economic measures such as landfill bans, landfill taxes and pay-as-you-throw schemes. The Green Paper also asks how to improve the modular and chemical design of plastic to improve recyclability, how to reduce marine litter and whether there is a need to promote biodegradable plastics.

Next steps

The consultation, which includes 26 questions, will last until the beginning of June 2013. The result will feed into further policy action in 2014 as part of a broader waste policy review, which will look in particular at the existing targets for waste recovery and landfill as well as an ex-post evaluation of five directives covering various waste streams.

Background

Within a little more than one century plastic has become indispensable in modern engineering and construction for mass production of consumer goods. In only 50 years, world-wide plastic production has increased from 1.5 million tonnes per year in 1950 to 245 million tonnes in 2008, a trend that is expected to continue. The marine environment is particularly vulnerable to plastic waste. Plastic waste forms 80 % of the enormous waste patches in the Atlantic and the Pacific oceans, which cause sea species to suffer from entanglement or ingestion. The presence of plastic residues, even in the most remote areas of world seas and shores shows that there is a price to pay for the excess of plastic waste. Conventional plastic also contains a large number, and sometimes a large proportion of chemical additives which can be carcinogenic, provoke other toxic reactions or act as endocrine disruptors.

Some strategic elements to tackle plastic waste in the environment already exist in present waste legislation. The Waste Framework Directive (2008/98/EC) focuses on elements such as life cycle thinking, waste prevention over waste operations, extended producer responsibility, product design, resource efficiency and resource conservation. Moreover, the 2011 Roadmap to a Resource Efficient Europe and the7th Environmental Action Plan, proposed by the Commission in 2012 and currently examined by the European Parliament and the Council, develop the reflection further to consider an EU-wide quantitative reduction target for marine litter.

For more information:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

See also: http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Posted in: EU Politik, Miljødebat

Leave a Comment (0) →

Den fælles fiskeripolitik kom nærmere sin endelig form

Europa-Parlamentet vedtog onsdag d. 6. februar en omfattende reform af EUs fælles fiskeripolitik. Det er målet for reformen, at fiskeriet på de enkelte arter bliver reguleret, så bestandene vil få en størrelse, der giver det optimale, bæredygtige udbytte. Desuden bliver der forbud mod at smide fangst tilbage i havet, og grundlaget for den langsigtede planlægning af fiskeriet skal bygge på solide videnskabelige data, så vi ikke længere skal være vidner til studehandler, når de årlige fangstkvoter skal fastlægges. Dermed skulle det også være slut med det overfiskeri, som har været en af de værste fejl i den nuværende fælles fiskeripolitik, som stammer fra 2002. Der tilbagestår endnu en række forhandlinger mellem ministerrådet, Kommissionen og Parlamentet inden vi kender den endelige udformning af reformen, men det overvældende flertal hvormed parlamentet vedtog reformen vil betyde, at det næppe bliver andet end detaljer, der bliver justeret i de afsluttende forhandlinger. Det forventes at den nye fælles fiskeripolitik træder i kraft med starten af 2014.

Overfiskning af bestandene

Kommissionens tal peger på, at 80% af bestandene i Middelhavet og 47% af bestandene i nordøstlige Atlanterhav er overfiskede. Plenarmødet vedtaget et sæt klare og stærke foranstaltninger for at løse dette problem.

“Vi har vist i dag, at Europa-Parlamentet er alt andet end tandløst. Vi har brugt vores magt som medlovgiver – for første gang i fiskeripolitikken – til at sætte en stopper for overfiskeri. Fiskebestande bør genvinde deres status med god bæredygtighed i 2020, så vi kan tage 15 millioner tons flere fisk, og skabe 37.000 nye job “, sagde ordfører for fiskerireformen, Ulrike Rodust. Hendes forslag til betænkning blev vedtaget med 502 stemmer for, 137 imod og 27 hverken for eller imod.

Slut med overfiskeri ved at stoppe med udsmid …

Udsmid, discard – fisk der smides tilbage i havet, som regel fordi de er af en uønsket art eller størrelse – tegner sig for næsten en fjerdedel af de samlede EU-fangster. De fleste af de discardede arter dør. For at afslutte dette ressourcespild, har Europarlamentet stemt for, at fartøjerne er forpligtede til at lande alle fangster i overensstemmelse med en tidsplan for de forskellige former for fiskeri. Den ordning starter i 2014.

… og accept af maksimalt bæredygtigt udbytte

Fra 2015 vil EU-landene blive forhindret i at fastsætte kvoter, der er for høje til at fiskeriet kan være bæredygtigt. Politikerne skal respektere “maksimalt bæredygtigt udbytte” (MSY), dvs der må ikke fanges mere af en given bestand, end den kan reproducere i et givet tidsrum. I afstemningen søgte parlamentsmedlemmerne at sikre, at bestandene i 2020 er blevet genopbygget til over MSY-niveau. I sidste ende bør dette betyde flere fisk, bedre fangster og dermed flere arbejdspladser i fiskeindustrien.

Langsigtet planlægning skal erstatte de årlige kvote-studehandler

Reformen vil basere sig på flerårige forvaltningsplaner af fiskebestandene for at sikre, at fiskeriet forbliver bæredygtigt. En langsigtet strategi skal forbedre forudsigeligheden på markedet, hvilket skulle hjælpe industrien til at planlægge og investere bedre. Flerårige planer skal baseres på pålidelige og nøjagtige videnskabelige data, som EU-medlemsstaterne vil være forpligtet til at indsamle og stille til rådighed.

Næste skridt

Parlamentet vil nu indlede forhandlinger med Rådet og Kommissionen om reformen før andenbehandlingen. Det irske formandskab for Rådet har gentagne gange sagt, at det håber at nå en aftale inden udgangen af juni.

Posted in: Dagens Nyheder, EU Politik

Leave a Comment (0) →

Formanden har foretræde

Knud Andersen fik den 16.10.13 foretræde for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. På forhånd havde udvalget fået omdelt papirer med Levende Havs synspunkter på en nyordning af kystfiskeriet i Danmark. Her kan du læse Knud Andersens talepapir til udvalget:

“Mit navn er Knud Andersen, og jeg er formand for Landsforeningen Levende Hav. Vores forening har til formål at bevare biodiversiteten i havet og at støtte det naturskånsomme fiskeri. Jeg kan desuden oplyse, at jeg selv blandt meget andet har været fiskeskipper i mere end 25 år.

På grund af en misforståelse, som jeg selv var skyld i, kom jeg ikke til at møde i foretræde, dengang kystfiskerordningen var oppe at vende sidst på efteråret. Men jeg har alligevel fastholdt ønsket om at møde udvalget, fordi der er nogle ting, som ikke har været inddraget i debatten.

Det drejer sig om Levende Havs idé om at bringe kystfiskeriet ud af FKA, og det drejer sig om energiforbruget i fiskeriet set i forhold til den menneskeskabte klimakatastrofe, som Verden er på vej ind i.

 Kystfiskeriet har – siden forslaget om Fartøjs Kvote Andele kom til diskussion midt i nullerne – været under hastig afvikling. Der var mange, som forudså de negative konsekvenser af en sådan ordning og advarede kraftigt imod den. Derfor blev der også etableret en kystfiskerordning, som desværre ikke har været i stand til at løse de problemer, som viste sig. I Levende Hav hævder vi, at kystfiskeri i sin natur ikke er egnet til en kapitalisering. Kystfiskerne har altid været, hvad man kan kalde ”havets husmænd”. Det har været karakteriseret af den jævne mand, som først etablerede sig med en jolle og nogle garn, og siden fik han råd til en lidt større båd med lidt bedre udstyr og grej, osv., osv. Ofte, men langt fra altid, var det en familietradition, som blev ført videre. Det var et fiskeri, som krævede en stor indsats af manuelt arbejde, men med et lille forbrug af brændstof og kapital. Kystfiskeriet sikrede lokal aktivitet og var kun i meget lille grad årsag til overbelastning af fiskebestandene.

Den hidtidige erfaring med FKA har med al tydelighed vist, at kystfiskerkulturen ikke matcher de store krav om kapital og heller ikke de bureaukratiske reguleringsbestemmelser og krav, som er gearet til store fartøjer. Hvad der før var ganske enkelt, er nu blevet gjort til noget indviklet og økonomisk krævende og chancebetonet. Samtidig er generationsskiftet i denne del af fiskeriet blevet vanskeliggjort, og det sociale liv omkring kystfiskeriet er forsvundet.

 Levende Hav foreslår derfor og opfordrer til, at man så at sige ”løfter” kystfiskeriet ud af FKA i overensstemmelse med det skitseforslag, I alle har fået omdelt. Man kan ikke løse kystfiskeriet problemer ved lappeløsninger på den FKA-baserede kystfiskerordning. FKA kan anvendes for det havgående fiskeri med store fartøjer. I kystzonen bør mindre fartøjer kunne operere ret frit på baggrund af en ikke omsættelig licensordning, kombineret med en årsmængderegulering i forhold til antal beskæftigede om bord på de enkelte fartøjer, samt forskellige tekniske bevarelsesforanstaltninger.

 Det ville klæde Danmark, hvis vi var rede til og havde mod til at gå forrest med at eksperimentere med organiseringer, der på en gang er bæredygtige i forhold til havets natur, til fiskebestandene, til energiforbruget, samt til lokalsamfundene. Danmark bør også her vise eksemplet, fordi det ikke blot er i Danmark, at kystfiskeriet er under pres fra det kapitalstærke, industrialiserede fiskeri. At to regimer kan virke side om side, er vist i Nova Scotia, hvor man kører efter en model, som på flere måder ligner den, jeg her har skitseret. Det er vores håb, at man i udvalget vil tage denne idé op til overvejelse.

 Det næste, vi i Levende Hav ønsker at gøre udvalget opmærksom på, er, at der er manglende overensstemmelse mellem Danmarks klimaambitioner, og hvad, der foregår i dansk fiskeri. Dette er desværre et forhold, som bliver fremmet af dansk fiskeriforvaltning, og det er altså Fødevareministeriets ansvar. Situationen er den, at samtidig med, at fiskeriet koncentreres på færre og færre og større og større fartøjer, flyttes fiskeriet fra fiskeri med passive redskaber, altså garn, langliner, tejner, m.v. og også det meget energieffektive og naturskånsomme, traditionelle snurrevodsfiskeri, til fiskeri med slæbende redskaber, der i følge flere undersøgelser medfører det dobbelte energiforbrug eller mere pr. kg. fanget fisk.

I den offentlige debat forstærkes kravet om kohærens mellem forskellige politikområder. Hvis der skal være sammenhæng i dansk klimapolitik – og den altså ikke skal være udtryk for rent hykleri – skal fiskeriforvaltningen konsekvent favorisere det energieffektive og i øvrigt mere naturskånsomme fiskeri, for derved ville man – i hvert fald hvad angår fiskeriet ved havbunden – kunne halvere energiforbruget og derved også CO2-udslippet. Og energiforbruget i dansk fiskeri er ikke uvæsentligt.

I stedet subsidierer man det energikrævende trawlfiskeri. Et grimt eksempel er den såkaldte ”brændstofpakke”, der ulovligt blev administreret, så den medførte en udvidelse af kapaciteten i trawlfiskeriet i stedet for at nedsætte energiforbruget. Dette dokumenterer en netop udsendt rapport fra Greenpeace. Brændstofpakken var derimod uanvendelig for de fartøjer, som ikke anvender disse brutale, meget energikrævende fiskerimetoder.

 Klimaændringerne er den uden sammenligning den største trussel for menneskeheden. Nye rædselsvækkende rapporter kommer uafladeligt fra forskerne. Vi ved, at det kræver konsekvent og radikal handling her og nu. Det er derved et stort ansvar, der pålægges landets ledere på alle niveauer. Det er ikke et juridisk ansvar, men der påhviler samfundets ledere et ekstremt stort moralsk ansvar, hvis der ikke handles. Levende Hav gør herved jer politikere opmærksomme på problematikken på det område, hvor vi har kompetence.

Manglende handling kan også være ansvarspådragende!

 Tak for ordet – Nu vil jeg gerne have nogle spørgsmål!”

Henvendelsen til udvalget gav anledning til, at udvalgets formand René Christensen har stillet dette spørgsmål til ministeren: “Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10/1-13 fra Landsforeningen Levende Hav om et opgør med KFA for kystfiskeriet.”

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (1) →

Åbent brev til Dronningen og Statsministeren

Følgende brev er dags dato afsendt til Dronning Margrethe og Statsminister Helle Thorning-Schmidt, samt til pressen:

 

                                                                   Norddjursland den 2. januar 2013.

Åbent brev til Dronning Margrethe af Danmark og Helle Thorning-Schmidt, Danmarks statsminister.

I har begge i hver jeres roller i det danske samfund et stort ansvar, når det gælder i jeres nytårstaler at beskrive den situation, det danske folk befinder sig i. Det gælder ligeledes, når I peger på problemkomplekser, der skal tages hånd om. Der bliver hvert år lyttet overordentligt meget til jeres taler, og før og efter bliver indholdet endevendt og diskuteret. Netop derfor er det meget vigtigt, hvad der bliver sagt og også, hvad der ikke bliver nævnt.

Jeg var meget opbragt i anledning af begge taler. Ingen af jer nævnte den helt uden sammenligning største krise, som Verden  – og dermed også Danmark – befinder sig i: klimakrisen. Efter et 2012, hvor det blandt forskere er en udbredt erkendelse, at vi ikke vil kunne holde os under en 2 % temperaturstigning, forbigår I simpelt hen emnet. I kommer ikke ind på det i jeres taler uanset, at det er en veletableret kendsgerning, at sådanne temperaturstigninger vil have katastrofale konsekvenser.

Jeg synes, at denne undladelsessynd er særdeles ansvarsløs. I burde have anvendt nytåret til at mane befolkningen til forståelse for, at en radikal ændring af vor levevis i Danmark, lige som i resten af Verden, er en absolut forudsætning for en lykkelig fremtid i vort land.

Begge jeres taler er blevet rost for, at I talte til ungdommen. Det er udmærket! Men burde I ikke på den ældre generations vegne have undskyldt og beklaget den miljømæssige blindgyde, som vor generation har beredt ungdommen. De børn, som går i skole i dag, vil alle blive alvorligt påvirkede af klimakrisens konsekvenser og vi kan kun ane de rædsler, som deres børn åbenbart skal udsættes for. Jeg mener, at I burde have anmodet ungdommen om at stå sammen med den ældre generation om at samles om at komme den grådige livsindstilling til livs, som forhindrer os i at takle klimakrisen på en retfærdig måde, i solidaritet med Verdens fattige befolkninger.

Vi står ikke på randen af en krig, men det vi har foran os, hvis vi ikke handlere, er værre end krig. Det drejer sig simpelt hen om ødelæggelsen af livsgrundlaget for menneskeheden. Jeg vil gerne sluttelig gøre opmærksom på, at det – måske ikke i juridisk – men i alle tilfælde i moralsk forstand er ansvarspådragende for samfundets ledere i de roller, de er tildelt, ikke at handle, når det gælder befolkningens liv.

Med venlig hilsen

Knud Andersen

formand, Landsforeningen Levende Hav

 

Efterskrift:

Det vil muligvis undre, at en lille forening med det formål at forsvare havets biodiversitet og det naturskånsomme kystfiskeri i Danmark og i Verden står bag dette brev. Vor tilgang er en erkendelse af, at vandstandsstigninger vil smadre kystregioner ikke mindst i den fattige del af Verden, ligesom CO2-forsuringen af havet vil nedbryde Verdens koralrev inden for en kort årrække og ikke mindst, fordi samme forsuring vil gøre det af med en stor del af de ganske små organismer, som danner fundamentet i havets fødekæde. Dette vil antagelig have dramatiske konsekvenser for havets evne til at levere fødevarer til Verdens befolkninger i en fremtid, hvor store dele af kloden vil være præget af tørke.

Posted in: Dagens Nyheder

Leave a Comment (0) →

Knud Andersen om klima, fiskeri… og Lars Løkkes (manglende) realisme

Levende Havs formand Knud Andersen deltog søndag den 16. december 2012 i et radioprogram på Radio24syv om bl.a. klimaforandringer og fiskeri.

Interviewet tager udgangspunkt i en analyse af Lars Løkke Rasmussens tale om “idealistisk realisme” på Venstres landsmøde i november – og giver en lidt mere ambitiøs fortolkning af, hvad dette udtryk kan betyde.

Hør interviewet ved at trykke på dette link.

 

Posted in: DK Politik 2012, Miljødebat 2012

Leave a Comment (0) →
Page 5 of 19 «...34567...»